compulsory

แปลว่า


adj ที่จำเป็นต้องทำ
ความหมายเหมือนกับ: obligatory , required
adj ที่บังคับ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top