changeable

แปลว่า


adj ที่เปลี่ยนแปลงง่าย
ความหมายเหมือนกับ: inconstant , unstable
คำที่เกี่ยวข้อง: ไม่แน่นอน
คำตรงข้าม: unchanging