changeable

แปลว่า


adj ที่เปลี่ยนแปลงง่าย
ความหมายเหมือนกับ: inconstant , unstable
คำที่เกี่ยวข้อง: ไม่แน่นอน
คำตรงข้าม: unchanging

คำที่มี "changeable" ในคำ


changeableness n ความเปลี่ยนแปลงง่าย
ความหมายเหมือนกับ: instablility , mutablity , changeability
คำตรงข้าม: unchangingness

interchangeable adj ซึ่งแลกเปลี่ยนกันได้
ความหมายเหมือนกับ: exchangeable

unchangeable adj ไม่เปลี่ยนแปลง
ความหมายเหมือนกับ: unalterable
คำตรงข้าม: varying , unfixed

unchangeableness n การไม่เปลี่ยนแปลง
ความหมายเหมือนกับ: constancy
คำตรงข้าม: changefulness

exchangeable adj ซึ่งแลกเปลี่ยนกันได้

exchangeable adj ซึ่งสับเปลี่ยน

exchangeable adj ซึ่งเป็นตัวแทน
ความหมายเหมือนกับ: substitutedค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top