brook

แปลว่า


n ลำห้วย
ความหมายเหมือนกับ: creek
คำที่เกี่ยวข้อง: ห้วย , ลำธาร
vi ทน
ความหมายเหมือนกับ: tolerate
คำที่เกี่ยวข้อง: อดทน , อดกลั้น