borrow

แปลว่า


vt ยืม
คำที่เกี่ยวข้อง: หยิบยืม , ขอยืม , กู้ยืม
คำตรงข้าม: lend
vi รับเอา
คำที่เกี่ยวข้อง: เข้า

ตัวอย่างประโยค


Can I borrow him for a moment? ขอยืมตัวเขาสักครู่ได้ไหม?