basket

แปลว่า


n ตะกร้า
ความหมายเหมือนกับ: hamper
คำที่เกี่ยวข้อง: กระบุง , กระเช้า , กระจาด
n จำนวนของสิ่งของในตะกร้า
คำที่เกี่ยวข้อง: เต็มตระกร้า , เต็มกระเช้า
n กระเช้าของลูกบอลลูน
n ห่วงของกีฬาบาสเกตบอล

รูปภาพ


basket ตะกร้าตะกร้า

หมวดคำ