altruistic

แปลว่า


adj ซึ่งไม่เห็นแก่ตัว
ความหมายเหมือนกับ: generous , unselfish
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งคำนึงถึงผู้อื่นก่อน , ซึ่งไม่เห็นแก่ได้ , ซึ่งไม่ละโมบ