alternate

แปลว่า


adj ซึ่งสลับกัน
ความหมายเหมือนกับ: every other , every second
คำที่เกี่ยวข้อง: สลับ
n ตัวสำรอง
คำที่เกี่ยวข้อง: ตัวเผื่อเลือก
n ทางเลือก
vt ทำให้สลับกัน
ความหมายเหมือนกับ: rotate , follow in turn
คำที่เกี่ยวข้อง: ผลัดกัน
adj ที่เป็นตัวเลือก
ความหมายเหมือนกับ: alternative
vi ผลัด
คำที่เกี่ยวข้อง: ผลัดกัน , สลับกัน , สลับ
vi ผันผวน
คำที่เกี่ยวข้อง: เปลี่ยนแปลง
vi สำรอง
คำที่เกี่ยวข้อง: เป็นตัวสำรอง
adj หนึ่งเว้นหนึ่ง