agriculture

แปลว่า


n เกษตรกรรม
ความหมายเหมือนกับ: farming
คำที่เกี่ยวข้อง: การเกษตร , กสิกรรม

คำที่มี "agriculture" ในคำ


Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives n ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top