aesthetic

แปลว่า


adj งาม
ความหมายเหมือนกับ: beautiful , pleasing
คำที่เกี่ยวข้อง: สวยงาม
adj ซึ่งชื่นชมความงามหรือศิลปะ
adj ที่เกี่ยวกับความงาม
คำที่เกี่ยวข้อง: เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์
n หลักแห่งความงาม
คำที่เกี่ยวข้อง: ทฤษฎีความงาม