aesthetic

แปลว่า


adj งาม
ความหมายเหมือนกับ: beautiful , pleasing
คำที่เกี่ยวข้อง: สวยงาม
adj ซึ่งชื่นชมความงามหรือศิลปะ
adj ที่เกี่ยวกับความงาม
คำที่เกี่ยวข้อง: เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์
n หลักแห่งความงาม
คำที่เกี่ยวข้อง: ทฤษฎีความงาม

คำที่มี "aesthetic" ในคำ


aesthetics n สุนทรียศาสตร์
ความหมายเหมือนกับ: philosophy of beauty

aestheticism n สุนทรียศาสตร์สาขาหนึ่งของวิชาปรัชญาที่ศึกษาเกี่ยวกับความสวยความงาม
ความหมายเหมือนกับ: aestheticsค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top