คำที่ขึ้นต้นด้วย "ป" จำนวน 2,040 คำ


ป. n graduate of theology
ป. n assistant district office
ป. n primary education
ป.ป.ง. n Anti Money Laundering Office
ป.ป.ช. n Office of the National Counter Corruption Commission
ป.ป.ส n Office of the Narcotics Control Board
ป.ล. n postscript
ปก n cover
ปก n collar
ปก v cover
ปกครอง v govern
ปกครองบ้านเมือง v govern
ปกครองแผ่นดิน v reign
ปกคลุม v cover
ปกติ adv usually
ปกติธรรมดา adv regularly
ปกติธรรมดา adj normal
ปกติวิสัย n normality
ปกป้อง v protect
ปกป้องรักษา v protect
ปกปักรักษา v protect
ปกปิด v conceal
ปกรณัม n story
ปกรณ์ n story
ปกลงมา v turn down
ปกหนังสือ n cover
ปกหลัง n rear cover
ปกอ่อน adj paperback
ปกิณกะ adj miscellaneous
ปกเกล้า v protect
ปกเกล้าปกกระหม่อม n Your Majesty the King
ปกเกศ v protect
ปกเสื้อ n collar
ปกแข็ง n hardcover
ปชส. n public relations
ปฎิปักษ์ n enemy
ปฏิกรณ์ n reactor
ปฏิกรณ์ปรมาณู n atomic reactor
ปฏิกรรมสงคราม n war indemnity
ปฏิการ n gratitude
ปฏิการ n repairing
ปฏิการะ n gratitude
ปฏิการะ n repairing
ปฏิกิริยา n reaction
ปฏิกิริยา n reaction
ปฏิกิริยาข้างเคียง n side reaction
ปฏิกิริยาตอบโต้ n respond
ปฏิกิริยาลูกโซ่ n chain reaction
ปฏิกิริยาสะท้อน n reaction
ปฏิกิริยาเคมี n chemical reaction
ปฏิกิริยาเรือนกระจก n greenhouse effect
ปฏิกิริยาโต้ตอบ n respond
ปฏิกูล n refuse
ปฏิกูล adj offensive
ปฏิคม n receptionist
ปฏิคม n receptionist
ปฏิชีวนะ n antibiotic
ปฏิชีวนะ n antibiotic
ปฏิญญา n declaration
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน n Declaration of Human Rights
ปฏิญาณ v pledge
ปฏิทิน n calendar
ปฏิทิน n calendar
ปฏิทินโหร n almanac
ปฏิทินโหราศาสตร์ n astrological calendar
ปฏิบถ adj confronting
ปฏิบัติ v minister
ปฏิบัติ v perform
ปฏิบัติ v observe
ปฏิบัติ v behave
ปฏิบัติการ v take action
ปฏิบัติการแทน v depute
ปฏิบัติงาน v work
ปฏิบัติชอบ v make good thing
ปฏิบัติดี v make good thing
ปฏิบัติตน v behave
ปฏิบัติตัว v behave
ปฏิบัติตาม v follow
ปฏิบัติธรรม v practice the dharma
ปฏิบัตินิยม n pragmatism
ปฏิบัติบูชา n worship
ปฏิบัติภารกิจ v do one´s task
ปฏิบัติราชการ v serve
ปฏิบัติราชการ v be stationed
ปฏิบัติหน้าที่ v perform one´s duty
ปฏิบัติหน้าที่แทน v depute
ปฏิปทา n mode of practices
ปฏิปักษ์ n antagonist
ปฏิปักษ์ n antagonist
ปฏิพัทธ์ v love
ปฏิพากย์ n retort
ปฏิภาค v be proportional
ปฏิภาค n proportion
ปฏิภาณ n wit
ปฏิภาณกวี n improviser
ปฏิภาณโวหาร n impromptu rhetoric
ปฏิมา n image
ปฏิมากร n image
ปฏิมากรรม n sculpture
ปฏิยุทธ์ v counter-attack
ปฏิรูป v reform
ปฏิวัติ v overthrow
ปฏิวาต adv against the wind
ปฏิวาท n retort
ปฏิสนธิ v be born
ปฏิสังขรณ์ v restore
ปฏิสันถาร n greeting
ปฏิสัมพันธ์ n interaction
ปฏิเวธ v attain enlightenment
ปฏิเสธ v deny
ปฏิโลม v caress
ปฐพี n earth
ปฐพีวิทยา n pedology
ปฐม adj first
ปฐมกรรม n first duty
ปฐมฌาน n first stage of Buddhist meditation
ปฐมดุสิต n name of a Thai tune
ปฐมทัศน์ n premiere
ปฐมนิเทศ n orientation
ปฐมพยาบาล n first aid
ปฐมภูมิ n primary
ปฐมยาม n primary period
ปฐมฤกษ์ n auspicious inauguration
ปฐมวัย n childhood
ปฐมสมโพธิ n life of the Buddha
ปฐมสุรทิน n first day of the solar month
ปฐมเทศนา n Buddha´s first sermon
ปฐมเทศนา n style of Buddha in the attitude of giving a sermon
ปฐมโพธิกาล n first time of enlightenment of Buddha
ปฐวี n earth
ปณ. n post office
ปณก. n General Post Office
ปณก. n general post office
ปณต v salute
ปณม v salute
ปณาม v salute
ปณิธาน n determination
ปณีต adj fine
ปด v lie
ปดโป้ v lie
ปตท. n Petroleum Authority of Thailand
ปติยัต v finish
ปถพี n land
ปถพี n earth
ปถวี n land
ปทักขิณ adv clockwise
ปทัฏฐาน n norm
ปทัสถาน n norm
ปทานุกรม n dictionary
ปทุม n water lily
ปทุมถัน n breast
ปทุมธานี n Pathum Thani
ปธน. n president
ป่น adj powdered
ปน v mix
ป่น v pound
ปนกัน v add together
ปนกัน v mix
ป่นปี้ adv severely
ปนเป v mix together
ปนเปื้อน adj contaminated
ปนเปื้อน v contaminate
ปบ v pounce on
ปบ v pounce on
ปม n crux
ปม n knot
ปม n node
ปมจิต n mental complex
ปมด้อย n inferiority complex
ปมประสาท n site of nerve cells
ปมปัญหา n crux
ปมสังหาร n clues of murder
ปมเขื่อง n superiority complex
ปมเด่น n superiority complex
ปรก v cover
ปรกติ adv normally
ปรคนธรรพ n god of music
ปรนนิบัติ v look after
ปรนนิบัติรับใช้ v minister
ปรนนิบัติวัตถาก v look after
ปรนปรือ v nourish
ปรนัย n objective
ปรนัย n objective
ปรนเปรอ v satiate
ปรบ v clap
ปรบ v flap
ปรบมือ v clap
ปรบไก่ n name of a Thai tune
ปรปักษ์ n enemy
ปรมัตถ์ n ultimate truth
ปรมาจารย์ n master
ปรมาณู n atom
ปรมาภิไธย n name of the king
ปรมินทร์ n the great one
ปรวด n cyst
ปรวด n elephant doctor
ปรวด v please
ปรวนแปร v change
ปรสิต n parasite
ปรสิตวิทยา n parasitology
ปร๋อ adv swiftly
ปรองดอง v harmonize
ปรอด n bulbul
ปรอท n mercury
ปรอย v drizzle
ปรอย v be sad
ปรอยๆ adv lightly
ประ v caress
ประ n hawksbill turtle
ประ n freckle(s)
ประกบ v tail
ประกบ v dovetail
ประกบกัน v touch
ประกบตัว v tail
ประกบลง v put over
ประกวด v contest
ประกวดความงาม v enter a beauty contest
ประกวดนางงาม n beauty contest
ประกวดประขัน v contend
ประกวดราคา v bid
ประกอบ v run
ประกอบ v be composed of
ประกอบ v assemble
ประกอบ v support
ประกอบ v prepare (food)
ประกอบ v make of
ประกอบกรรมชั่ว v sin
ประกอบกรรมดี v make merit
ประกอบกรรมดี v make merit
ประกอบการ v engage in business
ประกอบการค้า v trade
ประกอบการงาน v work
ประกอบกิจ v perform
ประกอบกิจ v run
ประกอบกิจการ v engage in business
ประกอบขึ้น v make
ประกอบคำ v write words
ประกอบคุณงามความดี v do good
ประกอบด้วย v feature
ประกอบธุรกิจ v run a business
ประกอบพิธี v perform a ceremony
ประกอบอาชีพ v earn a living
ประกอบอาหาร v cook
ประกัน v guarantee
ประกันชีวิต n life insurance
ประกันตัว v bail out
ประกันภัย n insurance
ประกันวินาศภัย n insurance against loss
ประกันสังคม n social security
ประกับ v join
ประกับ n ceramic coin
ประกาย n spark
ประกายพราว v be shining
ประกายพรึก n morning star
ประกายไฟ n spark
ประกายไฟฟ้า n spark
ประการ clas numerative noun for items, counts, points, kinds, sorts, ways, respects
ประการ clas numerative noun for items, counts, points, kinds, sorts, ways, respects
ประการหนึ่ง n some
ประการหนึ่ง n some
ประการหนึ่ง n some
ประการใด n what
ประกาศ n notice
ประกาศ v announce
ประกาศตัว v declare oneself
ประกาศนียบัตร n certificate
ประกาศนียบัตรชั้นสูง n diploma
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ n vocational certificate
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง n high vocational Certificate
ประกาศรับ v announce one is accepting application
ประกาศรับสมัคร v announce one is accepting application
ประกาศสงคราม v declare war
ประกาศอิสรภาพ v declare independence
ประกาศิต n command
ประกาศใช้ v promulgate
ประคด n a priest ´s waistband
ประคดเอว n girdle-cloth
ประคนธรรพ n god of music
ประคนธรรพ์ n god of music
ประคบ v massage with hot press
ประคบประหงม v nurse
ประคอง v support
ประคองตัว v sustain oneself
ประคองตัว v reinvigorate oneself
ประคับประคอง v support
ประคารม v argue
ประคำ n rosary
ประคำดีควาย n Sapindus
ประคำร้อย n abscesses around the neck
ประจญ v fight
ประจบ v meet
ประจบ v flatter
ประจบประแจง v fawn on
ประจบสอพลอ v fawn upon/on
ประจวบ v coincide
ประจวบกัน v coincide
ประจวบคีรีขันธ์ n Prachuap Khiri Khan
ประจวบเวลา v reach the time
ประจวบเหมาะ v coincide
ประจ๋อประแจ๋ v flatter
ประจักษนิยม n empiricism
ประจักษ์ v be evident
ประจักษ์ชัด v realize
ประจักษ์พยาน n eyewitness
ประจักษ์แจ้ง v be evident
ประจัญ v confront
ประจัญบาน v fight
ประจัน v confront
ประจันหน้า v confront
ประจาน v defame
ประจำ v be stationed
ประจำ 2 adv regularly
ประจำ 3 adj regular
ประจำการ v be stationed
ประจำครั่ง v seal
ประจำจังหวัด adj provincial
ประจำชาติ adj national
ประจำซอง v take one´s combat position
ประจำตรา v seal
ประจำตัว adj personal
ประจำตำบล adj district
ประจำตำแหน่ง v be in the position of
ประจำตำแหน่ง adj employer-provided
ประจำถิ่น adj local
ประจำถิ่น adj native
ประจำปี adj yearly
ประจำยาม n name of a Thai design
ประจำวัน adj daily
ประจำสัปดาห์ adj weekly
ประจำอาทิตย์ adj weekly
ประจำเดือน n monthly period
ประจำเดือน adj monthly
ประจำเมือง n Venus
ประจำใจ v adhere to
ประจิม n west
ประจุ n purgative
ประจุ n charge
ประจุ v load
ประจุบัน n present
ประจุไฟฟ้า n electric charge
ประชด v be sarcastic
ประชดชัน v be sarcastic
ประชดประชัน v be sarcastic
ประชวร v be sick
ประชัน v compete
ประชา n people
ประชากร n population
ประชากรศาสตร์ n demography
ประชาคม n community
ประชาคมยุโรป n European Community
ประชาชน n people
ประชาชนพลเมือง n people
ประชาชาติ n nation
ประชาชี n people and ascetics
ประชาทัณฑ์ n lynch law
ประชาธิปไตย n democracy
ประชาบาล adj local (education, autonomy)
ประชาพิจารณ์ n public hearing
ประชามติ n referendum
ประชาราษฎร์ n people
ประชาสงเคราะห์ n public welfare
ประชาสัมพันธ์ n public relations
ประชาสัมพันธ์ v publicize
ประชิด v be close to
ประชิดติดกัน adv near
ประชี v fluff cotton
ประชุม v meet
ประชุมพงศาวดาร n annals
ประชุมสุดยอด n summit
ประชุมเพลิง v cremate
ประณต v salute
ประณม n salutation
ประณาม v condemn
ประณิธาน n determination
ประณีต adv neatly
ประณีตบรรจง adv delicately
ประดอย v elaborate
ประดักๆ adv convulsively
ประดักประเดิด adv awkwardly
ประดัง v crowd
ประดัง v talk at one time
ประดับ v decorate
ประดับธง v decorate with flags
ประดับประดา v decorate
ประดับยนต์ n car accessory
ประดับไฟ v decorate with the light
ประดา det all
ประดาตาย adv wearily
ประดาน้ำ n diver
ประดามี adv all
ประดาษ adj common
ประดาษ adj wicked
ประดิดประดอย v elaborate
ประดิษฐกรรม n invention
ประดิษฐาน v place
ประดิษฐ์ adj artificial
ประดิษฐ์ v invent
ประดุจ conj like
ประดุจดัง conj like
ประดู่ n Pterocarpus macrocarpus
ประดู่ชิงชัน n rosewood
ประติมากร n sculptor
ประติมากรรม n sculpture
ประติมากรรม n sculpture
ประตู clas goal
ประตู n door
ประตูกระจกเลื่อน n sliding door
ประตูฉุกเฉิน n emergency exit
ประตูชัย n triumphal arch
ประตูน้ำ n water gate
ประตูป่า n archway adorn with branches of trees
ประตูป่า n entrance into the forest
ประตูฟุตบอล n goal
ประตูระบายน้ำ n floodgate
ประตูรั้ว n gate
ประตูลม n space between adjacent fingers or toes
ประตูหน้า n front door
ประตูหน้าบ้าน n front door
ประตูออก n exit
ประตูเข้า n entrance
ประตูเข้าออก n gate
ประตูเมือง n city gate
ประตูเลื่อน n sliding door
ประถม adj primary
ประถมศึกษา n elementary education
ประท้วง v protest
ประทวนสินค้า n warehouse receipt
ประทักษิณ adv clockwise
ประทัง v maintain
ประทังชีวิต v support oneself, one´s family
ประทัด n firecracker
ประทับ v affix
ประทับ v reside
ประทับ v sit
ประทับตรา v seal
ประทับฟ้อง v accept the charge
ประทับลง v put over
ประทับแรม v stay overnight
ประทับใจ v impress
ประทาน v grant
ประทานบัตร n patent permit
ประทานพร v bless
ประทานโทษ v apologize
ประทิ่น n perfume
ประทิน v clean
ประทินโฉม v make up
ประทินโฉม v make up
ประทินโฉม v clean
ประทีป n lamp
ประทุ v break out
ประทุก v load
ประทุน n cover
ประทุนหลังช้าง n howdah
ประทุมราค n ruby
ประทุษร้าย v injure
ประธาน adj principal
ประธาน n president
ประธาน n subject
ประธานกรรมการ n committee chairman
ประธานกรรมการผู้บริหารระดับสูง n senior executive managing director
ประธานที่ประชุม n chairman
ประธานรัฐสภา n Speaker of Parliament
ประธานาธิบดี n president
ประนม v bring both hands together in obeisance
ประนมกร v pay obeisance
ประนมมือ v pay obeisance
ประนมหัตถ์ v pay obeisance
ประนอม v make concessions
ประนอมหนี้ v compound a debt
ประนีประนอม adj compromising
ประนีประนอม v compromise
ประนีประนอม v compromise
ประปราย adv sparsely
ประปา n water supply
ประพจน์ n Buddha´s teaching
ประพจน์ n proposal
ประพรม v sprinkle
ประพฤตผิด v commit
ประพฤติ v conduct
ประพฤติชอบ v behave well
ประพฤติชั่ว v sin
ประพฤติชั่ว v do evil
ประพฤติดี v behave well
ประพฤติดี v make good thing
ประพฤติตน v behave oneself
ประพฤติตัว v behave oneself
ประพฤติตัว v behave
ประพฤติตัว v behave
ประพฤติตาม v follow
ประพฤติตามธรรม v practice the dharma
ประพฤติผิด v misbehave
ประพฤติมิชอบ v misbehave
ประพฤติไม่ดี v sin
ประพัด n strap binding the howdah
ประพันธ์ v write
ประพาส v tour
ประพาสต้น v travel privately
ประพิมพ์ประพาย n feature
ประภัสสร adj pure
ประภัสสร adj sparkling
ประภากร n sun
ประภาคาร n lighthouse
ประภาพ n power
ประภามณฑล n halo
ประภาษ v tell
ประภาส n light
ประมง n fishery
ประมงทะเล n fishery
ประมงน้ำจืด n inland fisheries
ประมวญ v codify
ประมวล v codify
ประมวลกฎหมาย n code of laws
ประมวลกฎหมายอาญา n Criminal Code
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ n Civil and Commercial Code
ประมวลการสอน n syllabus
ประมวลผล v evaluate
ประมวลผลข้อมูล v process data (information)
ประมวลรัษฎากร n Revenue Code
ประมาณ adv about
ประมาณ v estimate
ประมาณการ v estimate
ประมาณการ n estimate
ประมาณการณ์ v expect
ประมาณคุณค่า v appraise
ประมาณตน v know one´s standing or merits
ประมาณตัว v estimate one´s own ability or strength
ประมาณราคา v appraise
ประมาณว่า v assume
ประมาท v slight
ประมาท v be careless
ประมาทหน้า v underrate
ประมือ v engage
ประมุข n leader
ประมูล v bid
ประมูลขาย v auction
ประยงค์ n Aglaia odorata Lour.
ประยุกต์ adj applied
ประยุกต์ v apply
ประยุกต์ใช้ v apply
ประยูร n family
ประยูรญาติ n relative
ประยูรวงศ์ n family
ประลอง v test
ประลองกำลัง v maneuver
ประลองยุทธ์ v maneuver
ประลัย v collapse
ประวัติ n history
ประวัติการ n chronicle
ประวัติการณ์ n memorable events
ประวัติบุคคล n autobiography
ประวัติบุคคล n biography
ประวัติย่อ n resume
ประวัติศาสตร์ n history
ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย n rehappened history
ประวัติส่วนตัว n background and personal information
ประวิง v delay
ประวิสรรชนีย์ v write the vowel ´ะ´
ประสก n pious Buddhist
ประสงค์ v wish
ประสงค์ดี v good will
ประสงค์ร้าย v have a malicious intention
ประสบ v face
ประสบการณ์ n experience
ประสบการณ์นิยม n empiricism
ประสบความสำเร็จ v succeed
ประสบทุกข์ v undergo suffering
ประสบทุกข์ v distress
ประสบปัญหา v face a problem
ประสบผล v succeed
ประสบผลสำเร็จ v succeed
ประสบพบเห็น v to experience
ประสบภัย v encounter danger
ประสบภัย v encounter danger
ประสบอุบัติเหตุ v have an accident
ประสบเคราะห์กรรม v meet with misfortune
ประสพ n success
ประสม v mix
ประสมประสาน v blend
ประสมประเส v add together
ประสมโรง v join in
ประสมโรง v join
ประสา n manner
ประสาท n nerve
ประสาท v give
ประสาทกิน v be nervous
ประสาทตา n optical nerve
ประสาทปริญญา v bestow a degree
ประสาทพร v bless
ประสาทสมอง n brain nerve
ประสาทสัมผัส n sense
ประสาทหลอน n hallucination
ประสาทหู n auditory nerve
ประสาทเสีย v be irritated
ประสาทแดก v be nervous
ประสาน v join
ประสานกัน v harmonize
ประสานงา v collide
ประสานงาน v coordinate
ประสานมือ v join hands
ประสานรอย v solder
ประสานเสียง v harmonize
ประสิทธิผล n effect
ประสิทธิภาพ n efficiency
ประสิทธิ์ v succeed
ประสิทธิ์ n success
ประสิทธิ์ประสาท v bestow
ประสีประสา v know
ประสีประสา n conduct
ประสูติ v be born
ประหนึ่ง conj as if
ประหนึ่งว่า conj as if
ประหม่า v feel bashful
ประหยัด v economize
ประหยัดคำ v be taciturn
ประหยัดถ้อยคำ v be taciturn
ประหยัดปาก v be taciturn
ประหยัดเงิน v economize
ประหยัดเวลา v save time
ประหลาด adj strange
ประหลาดตา adj strange-looking
ประหลาดตา adj strange-looking
ประหลาดใจ v be surprised
ประหวัด v recall
ประหวั่น v fear
ประหวั่นพรั่นพรึง v be afraid of
ประหัตประหาร v persecute
ประหาร v kill
ประหาร v assassinate
ประหาร v kill
ประหาร v execute
ประหาร v execute
ประหาร v persecute
ประหารชีวิต v execute
ประฮาม n dawn
ประเคน v hand (something) to a monk
ประเคน v hand with both hands
ประเคน v hand with both hands
ประเจิด v be splendid
ประเจิดประเจ้อ adv unduly exposed to the public eye
ประเจียด n inscribed cloth for protecting someone from harm
ประเชิญ v confront
ประเด v overwhelm
ประเด็น n point
ประเด็นสำคัญ n main issue
ประเด็นหลัก n main issue
ประเด็นหลัก n essence
ประเดประดัง v crowd
ประเดิม v begin
ประเดี๋ยว adv for a while
ประเดี๋ยวก่อน adv for a moment
ประเดี๋ยวนี้ adv immediately
ประเดี๋ยวประด๋าว adv for a short period
ประเดี๋ยวเดียว adv for a moment
ประเทศ n country
ประเทศกรีก n Greece
ประเทศกันชน n buffer state
ประเทศกำลังพัฒนา n developing country
ประเทศคิวบา n Cuba
ประเทศคูเวต n Kuwait
ประเทศจีน n People´s Republic of China
ประเทศชาติ n nation
ประเทศชิลี n Chile
ประเทศญี่ปุ่น n Japan
ประเทศด้อยพัฒนา n underdeveloped country
ประเทศตุรกี n Republic of Turkey
ประเทศทิเบต n Tibet
ประเทศธิเบต n Tibet
ประเทศนอร์เวย์ n Norway
ประเทศปากีสถาน n Pakistan
ประเทศฝรั่งเศส n France
ประเทศพม่า n Myanmar
ประเทศพม่า n Myanmar
ประเทศพม่า n Myanmar
ประเทศพัฒนาแล้ว n developed country
ประเทศฟินแลนด์ n Finland
ประเทศฟิลิปปินส์ n Philippines
ประเทศมหาอำนาจ n superpower
ประเทศร้อน n tropical country
ประเทศรัสเซีย n iron curtain
ประเทศรัสเซีย n iron curtain
ประเทศราช n colony
ประเทศลาว n People´s Democratic Republic of Laos
ประเทศล้าหลัง n underdeveloped country
ประเทศสมาชิก n member state
ประเทศสยาม n Siam
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ n Switzerland
ประเทศสวีเดน n Sweden
ประเทศสหรัฐอเมริกา n United States of America
ประเทศสิงคโปร์ n Singapore
ประเทศสเปน n Spain
ประเทศหลังม่านเหล็ก n iron curtain
ประเทศหลังม่านเหล็ก n iron curtain
ประเทศอังกฤษ n England
ประเทศอาร์เจนตินา n Argentina
ประเทศอินเดีย n Republic of India
ประเทศอิหร่าน n Iran
ประเทศอุตสาหกรรม n industrial country
ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ n NIC
ประเทศเกษตรกรรม n agrarian country
ประเทศเกาหลี n Korea
ประเทศเกาหลีเหนือ n North Korea
ประเทศเกาหลีใต้ n South Korea
ประเทศเขตร้อน n tropical country
ประเทศเนเธอร์แลนด์ n Netherlands
ประเทศเบลเยี่ยม n Belgium
ประเทศเปรู n Peru
ประเทศเอกราช n independent nation
ประเทศโปรตุเกส n Portugal
ประเทศโปแลนด์ n Poland
ประเทศไทย n Thailand
ประเท้า v take short steps
ประเทียด v be sarcastic
ประเทียบ n king´s concubine
ประเทียบ v place close to
ประเทือง v enhance
ประเทืองปัญญา v enrich one´s mind
ประเปรียว v be agile
ประเพณี n tradition
ประเพณีนิยม n tradition
ประเพณีพื้นบ้าน n folk custom
ประเพณีลอยกระทง n Loy Kratong Festival
ประเภท n type
ประเมิน v estimate
ประเมินค่า v evaluate
ประเมินคุณค่า v appraise
ประเมินผล v evaluate
ประเมินภาษี v assess
ประเมินราคา v estimate
ประเล้าประโลม v comfort
ประเวณี v have a sexual intercourse
ประเวณี n sexual intercourse
ประเสริฐ adj superb
ประแจ n wrench
ประแจจีน n Chinese decorative design
ประแจปากตาย n wrench
ประแจเลื่อน n monkey wrench
ประแจแหวน n spanner
ประแป้ง v powder
ประโคน n front-strap around the elephant´s neck
ประโคน n boundary-post
ประโคนธรรพ n god of music
ประโคนธรรพ์ n god of music
ประโคม v play a prelude
ประโคม v spread
ประโคมข่าว v spread news
ประโมง n fishery
ประโยค n grade in Buddhist theology
ประโยค n sentence
ประโยคความเดียว n simple sentence
ประโยคคำถาม n interrogative sentence
ประโยคบอกเล่า n affirmative sentence
ประโยคปฏิเสธ n negative sentence
ประโยคย่อย n subordinate clause
ประโยชน์ n benefit
ประโยชน์นิยม n utilitarianism
ประโยชน์ส่วนตน n personal interest
ประโยชน์ส่วนตัว n personal interest
ประโยชน์ส่วนรวม n common interest
ประโยชน์อย่างยิ่ง n ultimate truth
ประโลม v console
ประโลมโลก adj melodramatic
ประไพ adj beautiful
ปรัก v be ruined
ปรัก adj silver
ปรักปรำ v incriminate
ปรักหักพัง v be ruined
ปรัชญา n philosophy
ปรัชญาการเมือง n political philosophy
ปรับ v level
ปรับ v adjust
ปรับ v fine
ปรับความเข้าใจ v reconcile
ปรับตัว v adjust (oneself)
ปรับทุกข์ v confide
ปรับนิสัย v adjust (oneself)
ปรับปรุง v adjust
ปรับปรุงแก้ไข v rectify
ปรับพฤติกรรม v adjust (oneself)
ปรับพื้น v level the ground
ปรับราคา v change the price
ปรับราคา v change the price
ปรับอากาศ v regulate the room temperature
ปรับอากาศ adj air-conditioned
ปรับอาบัติ v punish the monk who breaks the religious discipline
ปรับเปลี่ยน v change
ปรับเปลี่ยน v change
ปรับโครงสร้าง v restructure
ปรับโทษ v fine
ปรับใช้ v apply
ปรับใช้ adj applied
ปรับใช้ v apply
ปรัมปรา adj ancient
ปรัศนี n question mark
ปรัศนี n question mark
ปรัศนี n interrogator
ปรัศว์ n side
ปรัศว์ n flanking royal houses
ปร่า adj unpalatable
ปรากฏ v appear
ปรากฏ v appear
ปรากฏ v be apparent
ปรากฏ v appear
ปรากฏกาย v appear
ปรากฏการณ์ n phenomenon
ปรากฏการณ์ n phenomenon
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ n natural phenomenon
ปรากฏการณ์เรือนกระจก n glass house
ปรากฏชัด v be evident
ปรากฏชัดแก่ตา adv obviously
ปรากฏตัว v appear
ปรากฏผล v show
ปรากริมไข่เต่า n name of a Thai sweetmeat made of vermicelli, coconut milk and sugar
ปราการ n fortification
ปราง n marian plum
ปราง n cheek
ปรางค์ n pagoda
ปราจีนบุรี n Prachin Buri
ปราชญ n philosopher
ปราชญ์ n philosopher
ปราชัย v lose
ปราชัย n defeat
ปราณ n breath
ปราณี n living things
ปราด adv swiftly
ปราด v rush
ปราดเปรียว adv nimbly
ปราดเปรื่อง adj brilliant
ปรานี v have mercy on
ปรานีปราศรัย v have mercy on
ปราบ v subdue
ปราบดาภิเษก v be enthroned
ปราบปราม v suppress
ปราม v prohibit
ปรามาส v insult
ปราย v sow
ปรายตา v glance
ปรารถนา v desire
ปรารถนาดี v wish well
ปรารภ v mention
ปรารมภ์ v worry
ปราศจาก v be without
ปราศจากข้อเสีย v be perfect
ปราศรัย v greet
ปราศรัย v address
ปราศรัย n speech
ปราสาท n castle
ปราโมช n happiness
ปราโมทย์ n happiness
ปริ v split
ปริก n top of a powder jar
ปริก n Asparagus sprengeri Regel
ปริซึม n prism
ปริญญา n degree
ปริญญากิตติมศักดิ์ n honorary degree
ปริญญาตรี n bachelor´s degree
ปริญญาบัตร n degree
ปริญญาเอก n doctor´s degree
ปริญญาโท n master´s degree
ปริทรรศน์ n periscope
ปริทันตวิทยา n periodontology
ปริทัศน์ n criticism
ปริทัศน์ n general outline
ปรินิพพาน n nirvana
ปริบๆ adv frequently
ปริปาก v utter
ปริภูมิ n area with some structures
ปริ่ม v be pleased
ปริ่ม v be flush with
ปริมณฑล n perimeter
ปริ่มยิ้ม v be pleased
ปริมาณ n quantity
ปริมาณน้ำฝน n rainfall
ปริมาณมาก n a large amount
ปริมาณสุทธิ n net weight
ปริมาตร n capacity
ปริ่มเปรม v be pleased
ปริ่มใจ v be pleased
ปริยานุช n beloved younger brother or sister
ปริยาย adv by implication
ปริวรรต v exchange
ปริวรรต v change
ปริวรรตกรรม n circulation
ปริวรรตเงินตรา v money exchange
ปริวิตก v worry
ปริศนา n puzzle
ปริศนาธรรม n Dharma puzzle
ปริศนาลายแทง n puzzle of clue to a hidden treasure
ปริศนาอักษรไขว้ n crossword puzzle
ปริศนาในทางธรรม n Dharma puzzle
ปริเฉท n chapter
ปรี่ adv excessively
ปรี่ v rush
ปรีชา n intelligence
ปรีชาญาณ n intuition
ปรี๊ด adv sound of whistle
ปรีดา v be delighted
ปรีดิ์ v be delighted
ปรีดิ์เปรม v be pleased
ปรี่เข้าใส่ v go in
ปรี่เข้าใส่ v go straight in
ปรึกษา v consult
ปรึกษาหารือ v consult
ปรื๋อ adv swiftly
ปรือ v train
ปรือ v drowsy
ปรุ adj perforated
ปรุ v perforate
ปรุ adv thoroughly
ปรุง v cook
ปรุงยา v compound medicine
ปรุงรส v flavor
ปรุงอาหาร v cook
ปรุงแต่ง v dress up
ปรุโปร่ง adv clearly
ปรูด adv swiftly
ปรูด adv swiftly
ปรูดปราด adv swiftly
ปรู๊ฟ v proofread
ปรเมนทร์ n the great one
ปรเมศวร์ n Siva
ปรโลก n next world
ปฤจฉาคุณศัพท์ n interrogative adjective
ปฤษฎางค์ n back
ปลกเปลี้ย v be weak
ปลง v lay down
ปลง v put something down
ปลงกรรมฐาน v sit in meditation
ปลงช้าง v take the load on elephant´s back down
ปลงชีพ v commit suicide
ปลงชีวิต v kill
ปลงชีวิต v commit suicide
ปลงตก v be resigned (to one´s fate)
ปลงผม v remove hair
ปลงพระชนม์ v commit regicide
ปลงศพ v cremate
ปลงสังขาร v speculate about the body
ปลงสังเวช v sympathize with
ปลงอนิจจัง v realize the transitoriness of all things
ปลงอาบัติ v confess one´s misdemeanors
ปลงใจ v make up one´s mind
ปลด v discharge
ปลด v untie
ปลดจากตำแหน่ง v put (a ship) out of commission
ปลดจากทำเนียบ v put (a ship) out of commission
ปลดจากประจำการ v put (a ship) out of commission
ปลดทุกข์ v ease
ปลดทุกข์ v excrete
ปลดปลง v die
ปลดปล่อย v free
ปลดระวาง v put (a ship) out of commission
ปลดออก v dismiss
ปลดอาวุธ v disarm
ปลดเกษียณ v retire
ปลดเกษียณอายุ v retire
ปลดเปลื้อง v release
ปลดแอก v liberate
ปล้น v rob
ปล้นจี้ v rob
ปล้นทรัพย์ v rob
ปล้นสะดม v plunder
ปลวก n termite
ปลอก n collar
ปลอก n sheath
ปลอกคอ n collar
ปลอกนิ้วมือ n thimble
ปลอกมีด n plain ring
ปลอกมีด n sheath
ปลอกมือ n thimble
ปลอกร่ม n umbrella sheath
ปลอกหมอน n pillow case
ปลอกแขน n armband
ปลอกแขนทุกข์ n black arm band
ปลอกโลหะ n sheath
ปล่อง n chimney (as of a mine)
ปล้อง n section
ปล่องควัน n chimney
ปล่องภูเขาไฟ n crater
ปล่องไฟ n chimney
ปลอด v be free from
ปลอด adj free from
ปลอด adj all (white, black etc.)
ปลอด adj all (white, black etc.)
ปลอดคน v be free from people
ปลอดทหาร n demilitarized zone
ปลอดภัย v be safe
ปลอดภาษี adj duty-free
ปลอดออก v discharge
ปลอดเชื้อ adj sterile
ปลอดโปร่ง v be clear (of the weather)
ปล้อน v spit
ปล้อน v peel
ปลอบ v soothe
ปลอบขวัญ v soothe
ปลอบประโลม v console
ปลอบโยน v soothe
ปลอบใจ v soothe
ปลอม v forge (a check, a signature)
ปลอม adj fake
ปลอมตัว v disguise
ปลอมปน v be contaminated
ปลอมปน adj impure
ปลอมปน v adulterate
ปลอมแปลง v counterfeit
ปล่อย v allow
ปล่อย v to release
ปล่อยกาย v be a licentious woman
ปล่อยของ v let the magic thing go
ปล่อยของ v sell something
ปล่อยข่าว v spread the news
ปล่อยชายผ้า adv edges floating
ปล่อยตัว v be dissolute
ปล่อยตัว v let (oneself) go sexually
ปล่อยตัว v let (oneself) go sexually
ปล่อยตัวปล่อยใจ v be unrestrained
ปล่อยทิ้ง v neglect
ปล่อยทีเด็ด v demonstrate a trick
ปล่อยนก v take no action against guilty person
ปล่อยนก v set a bird free (for merit)
ปล่อยนก v set a bird free (for merit)
ปล่อยนกปล่อยกา v take no action against guilty person
ปล่อยนกปล่อยกา v set a bird free (for merit)
ปล่อยนกปล่อยกา v set a bird free (for merit)
ปล่อยปละละเลย v neglect
ปล่อยมือ v give up
ปล่อยมือ v relinquish
ปล่อยวาง v let oneself on
ปล่อยหมัด v punch
ปล่อยหมัดเด็ด v demonstrate a trick
ปล่อยอารมณ์ v relax
ปล่อยเกาะ v leave
ปล่อยเกาะ v expel to the island
ปล่อยเนื้อปล่อยตัว v be dissolute
ปล่อยเนื้อปล่อยตัว v let (oneself) go sexually
ปล่อยเนื้อปล่อยตัว v let (oneself) go sexually
ปล่อยแก่ v pretend to be young
ปล่อยแสง v give out light
ปล่อยโฮ v cry out
ปล่อยใจ v think aimlessly
ปล่อยไก่ v make a fool
ปล่อยไป v allow one to go (by)
ปล่อยไป v allow one to go (by)
ปลัก n muddy place
ปลั๊ก n plug
ปลั๊กตัวเมีย n plug socket
ปลั๊กไฟ n plug
ปลั๊กไฟ n plug
ปลั๊กไฟฟ้า n plug
ปลั่ง adj shining
ปลัด n deputy
ปลัดกระทรวง n permanent secretary
ปลัดกระทรวง n permanent secretary
ปลัดขิก n small wooden image of penis
ปลัดอำเภอ n assistant district officer
ปลา n fish
ปลากด n catfish
ปลากระดี่ n Trichogaster trichopterus
ปลากระทะ n Scatophagus argus
ปลากระทุงเหว n Wrestling Half-Beak
ปลากระบอก n sea mullet
ปลากระป๋อง n canned fish
ปลากระลุมพุก n Tenualosa toli
ปลากระเบน n ray
ปลากริม n name of a Thai sweetmeat made of vermicelli, coconut milk and sugar
ปลากัด n fighting fish
ปลาข้าหลวง n Scolopsis leucotaenia (Pomadaside)
ปลาจ่อม n pickled fish
ปลาช่อน n snake-head fish
ปลาชะโด n Channa micropeltes
ปลาชา n nearly-dead fish
ปลาชา n nearly-dead fish
ปลาซิว n Rasbora Heteromorpha
ปลาดิบ n sushi
ปลาตะกรับ n Scatophagus argus
ปลาตะพัด n Scleropages formosus
ปลาตะลุมพุก n Tenualosa toli
ปลาตะเพียน n fishshaped ornaments made of palm leaf
ปลาตะเพียน n carp
ปลาตาพอง n Priacanthus
ปลาตาหวาน n Priacanthus
ปลาตาเหลือก n Megalops cyprinoides (Elopidae)
ปลาตาโต n Priacanthus
ปลาติด n Echeneidae
ปลาตีน n blenny
ปลาตุ๊กแก n lizard fish
ปลาตู้ n fish in the aquarium
ปลาทรายขาว n Scolopsis leucotaenia (Pomadaside)
ปลาทอง n goldfish
ปลาทู n mackerel
ปลาน้ำจืด n fresh-water fish
ปลาน้ำลึก n ground fish
ปลาบปลื้ม v be delighted
ปลาบปลื้มใจ v be glad
ปลาบึก n Pangasianodon gigas
ปลาบู่ n goby
ปลาปักเป้า n globefish
ปลามังกร n muraenesox cinereus
ปลาม้ำ n fish fermented with salt and roast rice
ปลาย n tip
ปลายข้าว n broken-milled rice
ปลายคาง n chin prominence
ปลายจมูก n nose tip
ปลายตีน n tiptoe
ปลายทาง n destination
ปลายน้ำ n river mouth
ปลายนิ้ว n fingertip
ปลายปี adv end of a year
ปลายผ้า n edge of a piece of fabric
ปลายมือ adv in the long run
ปลายมือ n end
ปลายฤดูฝน n end of rainy season
ปลายลิ้น n tip of the tongue
ปลายสุด adj extreme
ปลายสุด n at the end
ปลายสุด n at the end
ปลายสุด n end
ปลายเดือน n end of a month
ปลายเท้า n tiptoe
ปลายเนิน n foot of the knoll
ปลายแถว n the last in a row
ปลายแถว n underling
ปลาร้า n pickled fish
ปลาลัง n species of marine fish
ปลาวาฬ n whale
ปลาสนาการ v disappear
ปลาส้ม n pickled fish
ปลาสร้อย n minnow
ปลาสละ n species of marine fish
ปลาสลิด n gourami
ปลาสลิดแห้ง n dried salted damsel fish
ปลาสำลี n black-banded trevally
ปลาสเตอร์ n plaster
ปลาหน้าดิน n ground fish
ปลาหมอช้างเหยียบ n Scatophagus argus
ปลาหมึก n squid
ปลาหมึกยักษ์ n octopus
ปลาหัวตะกั่ว n name of small freshwater fish
ปลาหาง n snakehead
ปลาหูช้าง n species of sea fish
ปลาเกลือ n salted fish
ปลาเก๋า n Cromileptes altivelis
ปลาเข็ม n Wrestling Half-Beak
ปลาเค็ม n (dried) salted fish
ปลาเงินปลาทอง n goldfish
ปลาเจ่า n pickled fish
ปลาเนื้ออ่อน n Ompok bimaculatus
ปลาเพี้ย n Greater black shark
ปลาเสือดาว n Scatophagus argus
ปลาเห็ด n name of Thai food made of fish
ปลาแขยง n freshwater fish
ปลาแขยง n a kind of fish
ปลาแดก n pickled fish
ปลาแนม n kind of Thai dish shredded fish mixed with slices of pork skin
ปลาแป้น n Leiognathus splendens
ปลาแม่กระแซง n dried salted damsel fish
ปลาโคก n Tenualosa toli
ปลาโลมา n dolphin
ปลาใบตาล n Helostoma temminckii (Helostomidae)
ปลาใบโพ n drepane punetatus
ปลาใบไม้ n gourami
ปลาไหล n eel
ปลาไหลยอดจาก n muraenesox cinereus
ปล้ำ v struggle
ปลิง n leech
ปลิงทะเล n sea cucumber
ปลิด v pick off
ปลิดชีพ v execute
ปลิดชีวิต v kill
ปลิ้น v turn inside out
ปลิ้นตา v make grimace
ปลิ้นปลอก v cheat
ปลิ้นปล้อน adj deceitful
ปลิ้นปล้อน v deceive
ปลิ้นปล้อน v cheat
ปลิ้นปล้อน adj unreliable
ปลิ้นปล้อน v deceive
ปลิ้นปล้อน adv deceitfully
ปลิว v be blown away
ปลี n banana blossom
ปลีก v evade
ปลีก adj be piecemeal
ปลีกตัว v slip away
ปลีกย่อย adj odds and ends
ปลีกล้วย n blossom of the banana tree
ปลีกเวลา v spare the little time
ปลีน่อง n calf (of the leg)
ปลีแข้ง n shin
ปลื้ม v be pleased
ปลื้มปิติ v rejoice at/over
ปลื้มเปรม v be delighted
ปลื้มใจ v be pleased
ปลุก v awake
ปลุก v evoke
ปลุกปล้ำ v force (a woman)
ปลุกปั่น v agitate
ปลุกผี v recite incantations to wake up the body
ปลุกพระ v recite incantations to test the Buddhist image´s sacret effectiveness
ปลุกระดม v excite
ปลุกอารมณ์ v tempt
ปลุกเร้า v encourage
ปลุกเสก v recite incantations over something
ปลุกใจ v encourage
ปลูก v build
ปลูก v grow
ปลูกข้าว v farm
ปลูกข้าว v transplant
ปลูกข้าว v transplant rice seedlings
ปลูกบ้าน v build a house
ปลูกบ้านสร้างเรือน v build a house
ปลูกป่า v afforest
ปลูกฝัง v marry off
ปลูกฝัง v foster
ปลูกฝี v vaccinate
ปลูกสร้าง v construct
ปลูกหนวด v wear a moustache
ปลูกเรือน v build a house
ปวกเปียก v be weak
ปวกเปียก adj weak
ปวกเปียก adj weak
ปวง det all
ป่วง n diarrhea
ปวงชน n people
ปวงประชา n all the people
ปวช. n vocational certificate
ปวด v ache
ปวดกบาล v have headache
ปวดกะโหลก v have headache
ปวดขี้ v move one´s bowels
ปวดฉี่ v be impelled to urinate
ปวดฉี่ v have urinate
ปวดฉี่ v have urinate
ปวดท้อง v have a stomachache
ปวดท้องขี้ v move one´s bowels
ปวดท้องฉี่ v be impelled to urinate
ปวดท้องฉี่ v have urinate
ปวดท้องฉี่ v have urinate
ปวดท้องเบา v have urinate
ปวดท้องเยี่ยว v have urinate
ปวดปัสสาวะ v be impelled to urinate
ปวดฟัน v have a toothache
ปวดมวน v have a colic
ปวดร้าว v be heart-broken
ปวดร้าว v have a vague feeling of pain
ปวดศรีษะ v have a headache
ปวดศีรษะ v have a headache
ปวดหนัก v move one´s bowels
ปวดหลัง v have a backache
ปวดหัว v have a headache
ปวดหัว v worry
ปวดหู v have an earache
ปวดอุจจาระ v move one´s bowels
ปวดเบา v be impelled to urinate
ปวดเบา v have urinate
ปวดเบา v have urinate
ปวดเมื่อย v have pains and aches
ปวดเยี่ยว v be impelled to urinate
ปวดเยี่ยว v have urinate
ปวดเยี่ยว v have urinate
ปวดแปลบ v have shocking pain
ปวดแสบปวดร้อน v have a burning pain
ปวดใจ v be heart-broken
ปวดใจ adj be in pain
ปวดใจ v regret
ปวดใจ v be hurt
ป่วน v be turbulent
ป่วน v have a colic
ป้วน v hang around
ป้วน v hang around
ป่วนปั่น v be frantic
ป่วนปั่น v be frantic
ป้วนเปี้ยน v go around and round
ป่วนใจ v be agitated
ป่วนใจ v be agitated
ป่วย v sick
ป่วยการ v be unavailing
ป่วยหนัก v be severely ill
ป่วยไข้ v ill
ปวส. n high vocational Certificate
ปวารณา v offer
ปศุ n domestic animal
ปศุสัตว์ n domestic animal
ปส. n Department of Public Welfare
ปอ n dragonfly
ปอ n jute
ป๋อ v strut
ปอ. n air-conditioning bus
ปอก v peel
ปอกล้วย n string made of banana tree
ปอกลอก v cheat
ปอกออก adj scratched
ปอกออก v scratch
ปอกเปลือก v peel
ปอง v aim to get
ป้อง v cover up
ป่อง adj bulge
ป่อง v bulge (out)
ป่อง v bulge (out)
ป้องกัน v protect
ป้องกันตัว v protect oneself
ป้องกันภัย v insure against dangers
ป้องกันสิทธิ์ v guard the rights
ป้องปัด v ward off
ป้องปัด v ward off
ป้องปิด v cover up
ปองร้าย v bear ill will
ปองร้าย v bear ill will
ปองร้าย v have a malicious intention
ป้องหู v cup one´s ear
ปอด n lung
ปอด v be scared
ปอดชื้น n disease of lung
ปอดบวม n pneumonia
ปอดลอย v faint hearted
ปอดอักเสบ n pneumonia
ปอดเหล็ก n iron lung
ปอดแหก v be chicken-hearted
ป้อน v feed
ป้อน v provide
ปอน adj sloppy
ปอน adj sloppy
ป้อนข้อมูล v key
ป้อนคำถาม v ask a question
ปอนด์ clas pound sterling
ปอนด์ clas a pound weight
ปอนด์ n fine printing paper
ปอนด์สเตอร์ลิง clas pound sterling
ปอบ n ogre
ป๋อม adv splashingly
ป้อม adj round
ป้อม n fortress
ป้อมๆ adj small and round
ป้อมตำรวจ n police booth
ป้อมบังคับการ n fortress
ป้อมปราการ n fortress
ป้อมยาม n keeper´s box
ปอย n tuft
ปอยผม n lock (of hair)
ปอยผม n lock (of hair)
ป้อยอ v flatter
ปอเปลือกไม้ n bark
ป้อแป้ v be weak
ป้อแป้ adv weakly
ป้อแป้ v be weak
ป้อแป้ adv weakly
ปะ v meet
ปะ v patch
ปะกน n carved-wooden partition
ปะการัง n coral
ปะกำ n plank
ปะขาว n ascetic
ปะงับปะง่อน v be feeble
ปะชุน v patch
ปะชุน v darn
ปะตาปา n ascetic
ปะติดปะต่อ v patch
ปะติดปะต่อ v put together
ปะติดปะต่อ v link up
ปะทะ v fight
ปะทะ v crash
ปะทะกัน v confront
ปะทะคารม v debate
ปะทะต่อสู้ v confront
ปะทุ v erupt
ปะทุ v gust
ปะปน v be mixed up
ปะปน v confuse
ปะปนกัน v mix
ป๊ะป๋า n father
ปะมง n fisherman
ปะมง n fishery
ปะรำ n marquee
ปะหงับๆ adv feebly
ปะหงับปะง่อน v be feeble
ปะหนัน n Pandanus tectorium Soland. Ex Park.
ปะหัง n bamboo trough
ปะหัง n bamboo trough
ปะเหลาะ v flatter
ปะแล่ม adj sweetish
ปัก v stick
ปัก v embroider
ปัก v stab down
ปัก v stab down
ปักกิ่ง n Beijing
ปักชำ v graft
ปักชำ v root a cutting
ปักษา n bird
ปักษาสวรรค์ n Bird of paradise
ปักษิน n bird
ปักษิน n bird
ปักษี n bird
ปักษ์ n fortnight
ปักษ์ใต้ n southern part
ปักหลัก v settle down
ปักเขต v demarcate
ปักเป้า n diamond-shaped kite
ปักเป้า n globefish
ปักใจ v determine
ปัง n bread
ปัง adv bang
ปังตอ n cleaver
ปัจจัย n factor
ปัจจัย n requisite
ปัจจัยการผลิต n production factor
ปัจจัยพื้นฐาน n basic factor
ปัจจัยภายนอก n external factor
ปัจจัยภายใน n internal factor
ปัจจัยสำคัญ n important factor
ปัจจัยสี่ n four requisites
ปัจจัยหลัก n basic necessity
ปัจจัยหลัก n basic necessity
ปัจจัยเบื้องต้น n basic factor
ปัจจัยเสี่ยง n risk factor
ปัจจามิตร n foe
ปัจจุบัน adv at present
ปัจจุบันทันด่วน adv suddenly
ปัจจุบันนี้ adv nowadays
ปัจจุสมัย n daybreak
ปัจฉิม adj last
ปัจฉิม n West
ปัจฉิมนิเทศ n post training
ปัจฉิมภาค n after-part
ปัจฉิมยาม n latter period
ปัจฉิมลิขิต n postscript
ปัจฉิมวัย n old-age
ปัจฉิมวาจา n last word
ปัจนึก n foe
ปัจเจก adj individual
ปัจเจกชน n individual
ปัจเจกนิยม n individualism
ปัจเจกบุคคล n individual
ปัจเจกภาพ n individuality
ปัญจนที n the five great rivers of India
ปัญจมหานที n the five great rivers of India
ปัญญา n intellect
ปัญญาชน n scholar
ปัญญาชั่ว n wicked idea
ปัญญาทึบ adj dull
ปัญญานิ่ม adj stupid
ปัญญาประดิษฐ์ n artificial intelligence
ปัญญาสามารถ n intelligence
ปัญญาอ่อน adj retarded
ปัญญาอ่อน v be retarded
ปัญญาอ่อน v be retarded
ปัญญาอ่อน adj retarded
ปัญญาเลว n wicked idea
ปัญหา n problem
ปัญหาจราจร n traffic problem
ปัญหามลพิษ n pollution problem
ปัญหาลับสมอง n riddle
ปัญหาสังคม n social problem
ปัญหาเฉพาะหน้า n facing problem
ปัญหาโลกแตก n unsolvable issue
ปัญหาในทางธรรม n Dharma puzzle
ปัด v sweep
ปัด v push away
ปัด v glass beads
ปัด v push away
ปัด v glass beads
ปัดๆ adv fretfully
ปัดกวาด v dust
ปัดขา v get rid of
ปัดความผิด v put the blame
ปัดความรับผิดชอบ v be irresponsible
ปัดถู v clean
ปัดป้อง v ward off
ปัดป้อง v ward off
ปัดฝุ่น v dust
ปัดฝุ่น v dust
ปัดฝุ่น v dust
ปัดรังควาน v exorcize evil spirits
ปัดสวะ v pass the buck
ปัดเป่า v exorcise
ปัดแข้งปัดขา v get rid of
ปัดโธ่ int Alas!
ปัตตานี n Pattani
ปัถพี n land
ปัทมราค n ruby
ปัทโธ่ int Alas!
ปั่น v spin
ปัน v divide
ปั้น v mold
ปั้น clas clod
ปั้นขลิบ n name of a kind of Thai food
ปั้นจั่น n crane
ปั้นจิ้มปั้นเจ๋อ v suck up to
ปั้นจิ้มปั้นเจ๋อ v suck up to
ปั้นน้ำชา n teapot
ปั้นน้ำเป็นตัว v lie
ปั่นป่วน v be frantic
ปั่นป่วน v be frantic
ปั้นปึ่ง adj pompous
ปันผล n dividend
ปันผล n dividend
ปั่นฝ้าย v spin cotton thread
ปั้นยศ v put on airs
ปั่นราคา v speculate
ปั้นรูป v sculpt
ปั้นลม n gable end
ปั้นลมปราสาท n leave-like carvings along the edges of the roofs of Buddhist temple buildings
ปั้นลมวิหาร n leave-like carvings along the edges of the roofs of Buddhist temple buildings
ปันส่วน v ration
ปั้นสิบ n name of a kind of Thai food
ปั้นสีหน้า v equivocate
ปั้นหน้า v equivocate
ปั้นหยา n Thai pattern of Thai construction of common houses without the gable
ปั่นหัว v agitate
ปั่นหุ้น v speculate stock
ปันออก v distribute
ปันเงิน v allot
ปั้นเมฆ v fabricate a story
ปั้นเมฆ v fabricate a story
ปั้นเรื่อง v make up
ปั้นเรื่อง v invent a story
ปั้นเหน่ง n belt
ปั่นแปะ n spin a coin
ปั่นไฟ v generate electricity
ปั๊บ adv at once
ปัพพาชนียกรรม n banishment
ปั๊ม n gas station
ปั๊ม n water pump
ปั๊ม v pump
ปั๊ม v copy
ปั๊มน้ำ n water pump
ปั้มน้ำมัน n petrol station
ปั๊มลม n air compressor
ปัวเปีย v confuse
ปัสสาวะ v urinate
ปัสสาวะ n urine
ปา v throw
ป่า n forest
ป้า n aunt
ป๋า n father
ปาก clas mouth
ปาก n mouth
ปากกบ n beveled joint
ปากกระจับ n horn chestnut-shaped lips
ปากกระจับ n spittoon
ปากกระจับ n spittoon
ปากกระบอกปืน n muzzle
ปากกระบะ n pit viper
ปากกระบะ n pit viper
ปากกล้า adj sharp-tongued
ปากกว้าง n broadbill
ปากกว้าง n broadbill
ปากกัดตีนถีบ v struggle
ปากกา n pen
ปากกาขนนก n quill
ปากกาลูกลื่น n ballpoint pen
ปากกาหมึกซึม n fountain pen
ปากกาหมึกแห้ง n ballpoint pen
ปากขม v have a bitter taste in one´s mouth
ปากขม v have a bitter taste in one´s mouth
ปากขอ n hookworm
ปากคม adj sharp-tongued
ปากคลอง n mouth of a canal
ปากคลอง n mouth of a canal
ปากคอเราะราย adj caustic
ปากคัน adj loose-tongued
ปากคำ n testimony
ปากคีบ n forceps
ปากจัด adj sharp-tongued
ปากจิ้งจก n pliers
ปากจิ้งจก n a species of green snake
ปากจิ้งจก n a species of green snake
ปากฉลาม n serration
ปากช้าง n serration
ปากช้าง n serration
ปากซ่อม n snipe
ปากซอย n entrance to the sides treet
ปากซอย n entrance to the sidestreet
ปากตรอก n mouth of the lane
ปากตลาด adj sharp-tongued
ปากต่อปาก adv spread widely
ปากตะกร้อ n ripe mango
ปากตะไกร adj sharp-tongued
ปากตำแย adj talkative
ปากท้อง n life
ปากทาง n entrance
ปากนกกระจอก n canker
ปากนกแก้ว n pincers
ปากน้ำ n estuary
ปากบอน v blab
ปากปลา n prow
ปากปลา n prow
ปากปลิง n fruit pole
ปากพล่อย adj blab
ปากพูด n tell-tale
ปากมอม adj gossipy and meddlesome
ปากมาก adj loquacious
ปากรังมด n tiny hole
ปากราก n black-capped kingfisher
ปากราก n black-capped kingfisher
ปากร้าย v be sharp-tongued
ปากสว่าง v be loose-tongued
ปากหนัก v be reticent
ปากหมา adj abusive
ปากหวาน adj unctuous
ปากหอยปากปู n gossipers
ปากห่าง n open bill ibis
ปากอ่าว n estuary
ปากีสถาน n Pakistan
ปากเบา adj gossipy
ปากเป็ด n a kind of flute
ปากเป็ด n a kind of flute
ปากเปราะ v loosen one´s tongue
ปากเปราะ adj foot-in-mouth (e.g. remark)
ปากเปราะ adj foot-in-mouth (e.g. remark)
ปากเปราะเราะราย adj loquacious
ปากเปล่า adv orally
ปากเปียก v grumble
ปากเปียกปากแฉะ v grumble
ปากเรือ n deck
ปากเรือ n deck
ปากเสีย v be abusive
ปากเสีย adj gossipy
ปากเสีย adj gossipy
ปากเสียง n quarrel
ปากเหยี่ยวปากกา n danger
ปากแข็ง adj stubborn
ปากแข็ง v refuse to admit mistakes
ปากแข็ง v refuse to admit mistakes
ปากแตร n spittoon
ปากแบะ n protruding mouth
ปากแม่น้ำ n estuary
ปากแม่น้ำ n estuary
ปากแหว่ง adj harelip
ปากแหว่ง adj harelip
ปากโป้ง v be loose-tongued
ปากใต้ n south
ปากไก่ n quill
ปากไม้ n mortise
ปาง n Buddha posture
ปางก่อน n in former times
ปางตาย adv fatally
ปางปฐมเทศนา n style of Buddha in the attitude of giving a sermon
ปางห้ามญาติ n style of Buddha image
ปางห้ามสมุทร n style of Buddha image
ปางเปิดโลก n name of posture of a Buddha image
ปาจรีย์ n teacher´s teacher
ปาจารย์ n teacher´s teacher
ปาชตุน n Afghan
ป่าช้า n cemetery
ป่าชายเลน n mangrove forest
ป่าชุมชน n community forest
ปาฏิหาริย์ n miracle
ปาฐก n lecturer
ปาฐกถา n speech
ปาฐกถา v lecture
ปาด v slice off
ปาด v sweep away
ปาด n tree frog
ปาด v sweep away
ปาด n tree frog
ป่าดง n forest
ป่าดงดิบ n tropical rain forest
ป่าดงพงพี n forest
ป่าดงใหญ่ n (tropical) forest
ป่าดงใหญ่ n (tropical) forest
ปาดหน้า v drive one´s car to crosscut somebody´s car
ป่าดิบ n evergreen forest
ปาดเหงื่อ v wipe the sweat away
ปาท่องโก๋ n deep-fried doughstick
ปาท่องโก๋ n deep-fried dough stick
ปาทังกา n patanga
ปาทาน n Afghan
ปาทิ้ง v throw away
ป่าทึบ n thick forest
ปาน n birthmark
ปาน conj like
ป่าน n ramie
ป้าน adj obtuse
ป้าน n teapot
ปานกลาง adv moderately
ปานกัน adv comparably
ป่านคม n kite string coated with glass dust
ปานฉะนี้ adv such
ป่านฉะนี้ n up to now
ป้านน้ำชา n teapot
ปานนี้ adv so
ป่านนี้ adv even now
ป้านลม n gable
ปานใด adv no matter how much
ป่าประกาศ v proclaim
ป่าผลัดใบ n deciduous forest
ป่าฝน n rainforest
ป่าฝน n rainforest
ปาพจน์ n Buddha´s teaching
ป้าย n bus stop
ป้าย v paint
ป้าย n plate
ป่าย v climb
ป้าย n label
ป้ายความผิด v put the blame
ป้ายความผิด v put the blame on each other
ป้ายชื่อ n label
ป้ายชื่อถนน n street sign showing the name of the street
ป้ายทะเบียนรถยนต์ n license plate
ป้ายบอกทาง n guide post
ป้ายประกาศ n sign board
ป่ายปีน v climb
ป้ายยา v apply some remedy to the wound
ป้ายรถประจำทาง n bus stop
ป้ายรถเมล์ n bus stop
ป้ายราคา n price card
ป้ายร้าย v defame
ป้ายร้าย v incriminate
ป้ายสี v slander
ป้ายหยุดรถโดยสารประจำทาง n bus stop
ป้ายหยุดรถโดยสารประจำทาง n bus stop
ป้ายหยุดรถโดยสารประจำทาง n bus stop
ป้ายห้ามจอด n no-parking sign
ป้ายหาเสียง n (political) campaign poster
ป้ายเตือนภัย n warning sign
ป้ายโฆษณา n poster
ป้ายโฆษณาสินค้า n advertisement
ป่ารัง n deciduous forest
ปาราชิก n Buddhist monk who committed the gravest transgression of the rules
ปาราสิต n parasite
ปารีส n Paris
ปาร์เกต์ n parquet
ป่าละเมาะ n grove wood
ป่าลึก n dense and impenetrable forest
ปาล์ม n palm
ป่าว v proclaim
ปาวๆ adv repeatedly
ปาวจนะ n Buddha´s teaching
ป่าวประกาศ v announce
ป่าวร้อง v proclaim
ป่าสงวน n conserved forest
ป่าสน n pine forest
ป่าสน n pine forest
ป่าสูง n highland forest
ป่าหญ้า n jungle
ปาหนัน n Pandanus tectorium Soland. Ex Park.
ปาหี่ n acrobatics
ป่าเต็ง n deciduous forest
ปาเต๊ะ n batik
ป่าเถื่อน adj barbarous
ป่าเบญจพรรณ n mixed forest
ป่าเล็กๆ n grove
ปาเลสไตน์ n Palestine
ป่าแคระ n scrub forest
ป่าแดง n deciduous forest
ป่าแพะ n grove forest
ป่าโปร่ง n sparse forest
ป่าใหญ่ n jungle
ป่าไผ่ n bamboo forest
ป่าไม้ n forest
ป่าไม้พุ่ม n shrub forest
ป้ำ v brave
ป้ำๆ เป๋อๆ v be clumsy and stupid
ป้ำเป๋อ v be forgetful
ปิกนิก n picnic
ปิคอัพ n pick-up
ปิ๊ง v like
ปิ้ง v toast
ปิงปอง n table tennis
ปิด v hide
ปิด v switch off
ปิด v seal off
ปิด v close
ปิด v cover
ปิด v cover
ปิดกล้อง v close
ปิดกั้น v obstruct
ปิดกิจการ v close down
ปิดข่าว v hush news
ปิดคลุม v cover
ปิดความ v hush up
ปิดฉาก v be ended
ปิดช่องทาง v close the door
ปิดตาย adj close permanently
ปิดตาย adj close permanently
ปิดทอง v gild
ปิดทองหลังพระ v do a thankless job
ปิดทาง v block off
ปิดท้าย v conclude
ปิดบัง v hide
ปิดบัญชี v close an account
ปิดประกาศ v post a notice
ปิดประชุม v close a meeting
ปิดประตู v shut the door
ปิดประตู v shut out
ปิดประตูค้า v monopolize
ปิดป้อง v cover up
ปิดป่า v blockade the forest
ปิดปาก v gag
ปิดปากเงียบ v keep silence
ปิดป้าย v label
ปิดผนึก v seal
ปิดภาคการศึกษา n end of semester
ปิดภาคเรียน n end of semester
ปิดริม v fold the edge of cloth
ปิดริม v fold the edge of cloth
ปิดริม v fold up
ปิดล้อม v blockade
ปิดสวิตช์ v turn off
ปิดสำนวน v terminate the investigation
ปิดหน้า v cover one´s face
ปิดหูปิดตา v cover one´s eyes and ears
ปิดอากร v affix a tax stamp
ปิดเงียบ v keep mum about
ปิดเงียบ v close tightly
ปิดเทอม n end of semester
ปิดเบา v have retention of urine
ปิดเป็นความลับ v keep the secret
ปิดแปะ v stick
ปิดโอกาส v close the door
ปิดไฟ v turn off the light
ปิติ n joy
ปิติ v be glad
ปิติยินดี v rejoice at/over
ปิติยินดี v be pleased with
ปิตุฆาต n patricide
ปิตุภูมิ n motherland
ปิ่น n hairpin
ปิ่นปักผม n hairpin
ปิ่นโต n food carrier
ปิ่ม adv nearly
ปิ๋ว v lose
ปิศาจ n devil
ปิโตรเคมี n petrochemical
ปิโตรเลียม n petroleum
ปี๋ adv fully
ปี่ n flute
ปี n year
ปี clas year
ปี๋ adv tightly
ปี๋ adv tightly
ปีก n wing
ปีก n flank
ปีก n flank
ปีกกล้าขาแข็ง v become full-fledged
ปีกกา n flank
ปีกกา n bracket
ปีกขวา n right flank (of a team)
ปีกขวา n right flank (of an army)
ปีกขวา n right flank (of a team)
ปีกขวา n right flank (of an army)
ปีกค้างคาว n name of a kind of umbrella-cloth
ปีกซ้าย n left flank (of a team)
ปีกซ้าย n flank (of an army)
ปีกซ้าย n left flank (of a team)
ปีกซ้าย n flank (of an army)
ปีกนก n wing
ปีกนก n wing
ปีกนก n wing
ปีกระต่าย n the Year of Rabbit
ปีกลาย n previous year
ปีกหัก v be defeated
ปีกหัก v be defeated
ปีก่อน n last year
ปีการศึกษา n academic year
ปีกุน n year of the pig
ปีกไก่ n Ompok bimaculatus
ปีกไม้ n slab
ปีขาล n year of the tiger
ปีค.ศ.2000 n year 2000
ปีคริสต์ศักราช n Christian Era
ปีงบประมาณ n fiscal year
ปีงูเล็ก n year of the Snake
ปีงูเล็ก n year of the small snake
ปีงูใหญ่ n year of the Dragon
ปีงูใหญ่ n year of the big snake
ปีจอ n year of the dog
ปีฉลู n year of the ox
ปีชวด n year of the rat
ปี๊ด adv sound of whistle
ปีติ n joy
ปีติ v be glad
ปีติ v be glad
ปีติยินดี v be pleased
ปีติยินดี v be delighted
ปีน v climb
ปีนป่าย v climb
ปีนัง n Penang
ปีนี้ n this year
ปีนเกลียว v contradict
ปี๊บ n bucket
ปีปฏิทิน n calendar year
ปี่ปากเป็ด n a kind of flute
ปี่ปากเป็ด n a kind of flute
ปี่พาทย์ n Thai orchestra consisting of five groups of wood and percussion instruments
ปี่พาทย์เครื่องห้า n five kinds of musical instruments
ปีมะเมีย n year of the horse
ปีมะเส็ง n year of the small snake
ปีมะแม n year of the goat
ปีมะโรง n year of the big snake
ปีมะโว้ adv long time
ปีม้า n year of the horse
ปีม้า n year of the Horse
ปีระกา n year of the cock
ปีลิง n year of the monkey
ปีลิง n year of the monkey
ปีวอก n year of the monkey
ปีวัว n year of the ox
ปีศาจ n spirit
ปีศาจ n ghost
ปีศาจ n ghost
ปีศาจ n devil
ปีศาจ n demon
ปีศาจ n Mara
ปีศาจ n demon
ปีศาจ n Satan
ปีศาจร้าย n devil
ปีสุริยคติ n solar year
ปีหน้า adv next year
ปีหมา n the year of the dog
ปีหมู n the year of the pig
ปีอธิกสุรทิน n leap year
ปีเกิด n birth year
ปีเถาะ n year of the rabbit
ปีเสือ n year of the tiger
ปีเสือ n Year of the Tiger
ปี่แก้ว n kind of small poisonous snake
ปีแพะ n year of the goat
ปีแพะ n year of the Goat
ปีแล้วปีเล่า adv year after year
ปีแสง n light-year
ปีใหม่ n new year
ปีไก่ n year of the cock
ปี่ไฉน n Thai flute
ปึก clas wad
ปึก adj firm
ปึกแผ่น adj stable
ปึ่ง adj arrogant
ปึง adv sound of slapping door
ปึ่งชา adj icy
ปึงปัง adv boisterously
ปึงปัง v become angry
ปืน n gun
ปื้น n eruption on the skin
ปื้น clas numerative noun for saws
ปืนกล n machine gun
ปืนครก n mortar
ปืนต่อสู้อากาศยาน n anti-aircraft gun
ปืนพก n pistol
ปืนมณฑก n rifle
ปืนยา n poisoned arrow
ปืนยาว n rifle
ปืนลม n air gun
ปืนลูกซอง n shotgun
ปืนสั้น n pistol
ปืนแก๊ป n percussion-cap gun
ปืนใหญ่ n cannon
ปืนไฟ n firearm
ปื้อ adj extremely black
ปื๋อ adv extremely (black or green)
ปุ adv onomatopoeia from the sound produced when striking a soft substance
ปุ v mend
ปุกปุย adj fluffy
ปุ้งกี๋ n clam-shell shaped basket
ปุงลิงค์ n masculine gender
ปุด n species of wild ginger
ปุด adv sound of boiling water
ปุด n stitch
ปุถุชน n ordinary people
ปุ๊บ adv suddenly
ปุบปับ adv suddenly
ปุ๊บปั๊บ adv suddenly
ปุปะ v patch
ปุ่ม n button
ปุ่มๆ ป่ำๆ adj knotty
ปุ่มๆ ป่ำๆ adj knotty
ปุ่มๆป่ำๆ adj knotty
ปุ่มข้อมือ n two prominences of wrist bones
ปุ่มปม n node
ปุ่มป่ำ adj knotty
ปุ๋ย adv soundly
ปุ๋ย n fertilizer
ปุ้ย adj plumb
ปุย adj fluffy
ปุ๋ยคอก n manure
ปุ๋ยชีวภาพ n organic fertilizer
ปุ๋ยธรรมชาติ n natural fertilizer
ปุยนุ่น n cotton wool
ปุยฝ้าย n kind of Thai sweetmeat
ปุยฝ้าย n cotton wool
ปุ๋ยมูลสัตว์ n manure
ปุ๋ยหมัก n compost
ปุ๋ยอินทรีย์ n organic fertilizer
ปุ๋ยเคมี n chemical fertilizer
ปุยเมฆ n cloud
ปุ๋ยไนโตรเจน n nitrogen fertilizer
ปุลลิงค์ n masculine gender
ปุลลึงค์ n masculine gender
ปุษกร n blue lotus
ปู่ n grandfather
ปู v lay
ปู n crab
ปูก้ามดาบ n fiddler crab
ปูจ๋า n name of a Thai dish made of blue crab whose meat is cooked in its own shell
ปูชนียบุคคล n venerable person
ปูชนียวัตถุ n sacred object
ปูชนียสถาน n sacred place
ปูชะนี n spider crab
ปูด v reveal a secret
ปูด adj swollen
ปูด n crow pheasant
ปูดโปน v protrude
ปูดโปน adj protrusive
ปู่ทวด n great grandfather
ปูทะเล n sea crab
ปูที่นอน v make a bed
ปูน n age
ปูน n lime
ปูนขาว n lime
ปูนซีเมนต์ n cement
ปูนดิบ n quick lime
ปูนบำเหน็จ v reward (with a gift)
ปูนปลาสเตอร์ n plaster
ปูนปั้น n stucco
ปูนผิว n slaked lime
ปูนสอ n mortar
ปูนสุก n lime
ปู่น้อย n younger brother of the paternal grandfather
ปูนา n field crab
ปูนเปียก n fresco
ปูนเพชร n stucco
ปูนแดง n red lime
ปูนไฟ n quick lime
ปูพรม v carpet
ปูพื้น v lay the foundation
ปูพื้น v lay the floor
ปูพื้นฐาน v lay the floor
ปูม n almanac
ปูมหลัง n background
ปูม้า n horse crab
ปูมโหร n almanac
ปู่ย่า n grandparents
ปู่ย่าตายาย n ancestor
ปู้ยี่ปู้ยำ v ruin
ปูรกรณ์ n story
ปูลม n swift land crab
ปูเค็ม n salted crab
ปู่เจ้า n grand old man
ปูเล n sheath covering the inflorescence especially of the areca palm
ปูเสฉวน n hermit crab
ปูแมงมุม n spider crab
ปูแสม n small edible sea crab
ปูโต๊ะ v lay the table


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top