ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

words

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *words*, -words-

words ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
words (n.) สุนทรพจน์ See also: การพูด Syn. speech, talk
wordsmith (n.) ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้คำ เช่น นักเขียน นักหนังสือพิมพ์
Wordsworth (n.) กวีอังกฤษในช่วงปีค.ศ. 1770-1850
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
words actionable in themselvesถ้อยคำที่เป็นการหมิ่นประมาทอยู่ในตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
WordStar (Computer file) เวิร์ดสตาร์ (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต่อนัดต่อแนง (v.) have words with See also: exchange words with, argue back and forth, haggle with, enter into controversy with, squabble with Syn. ต่อนัดต่อแนม, ต่อล้อต่อเถียง, ต่อปากต่อคำ
ต่อนัดต่อแนง (v.) have words with See also: exchange words with, argue back and forth, haggle with, enter into controversy with, squabble with Syn. ต่อนัดต่อแนม, ต่อล้อต่อเถียง, ต่อปากต่อคำ
ต่อนัดต่อแนม (v.) have words with See also: exchange words with, argue back and forth, haggle with, enter into controversy with, squabble with Syn. ต่อล้อต่อเถียง, ต่อปากต่อคำ
ต่อนัดต่อแนม (v.) have words with See also: exchange words with, argue back and forth, haggle with, enter into controversy with, squabble with Syn. ต่อล้อต่อเถียง, ต่อปากต่อคำ
ต่อปากต่อคำ (v.) have words with See also: exchange words with, argue back and forth, haggle with, enter into controversy with, squabble with Syn. ต่อปากหลากคำ
ต่อปากต่อคำ (v.) have words with See also: exchange words with, argue back and forth, haggle with, enter into controversy with, squabble with Syn. ต่อปากหลากคำ
ต่อปากหลากคำ (v.) have words with See also: exchange words with, argue back and forth, haggle with, enter into controversy with, squabble with Syn. ต่อปากต่อคำ
ต่อปากหลากคำ (v.) have words with See also: exchange words with, argue back and forth, haggle with, enter into controversy with, squabble with Syn. ต่อปากต่อคำ
ผันอักษร (v.) vary the tone in pronouncing words or letters according to the rules of grammar See also: conjugate, decline
สนธิ (n.) combination of initial and final words into a compound words
กถา (n.) words See also: statement, speech, talk, mention Syn. ถ้อยคำ, เรื่อง, คำอธิบาย, คำกล่าว
ลมปาก (n.) words See also: persuasive words
วจนะ (n.) words See also: speech, utterance Syn. คำพูด, ถ้อยคำ, พจน์, วจี
วจี (n.) words See also: speech, utterance, saying Syn. คำพูด, ถ้อยคำ, พจน์, วจนะ
วาท (n.) words See also: speech, utterance, saying, remark Syn. คำพูด, ถ้อยคำ
กล่าวอีกนัยหนึ่ง (adv.) in other words Syn. อีกนัยหนึ่ง
กะตรุด (n.) tiny rolled metal amulet inscribed with magic words See also: magic jewely, a charm or amulets of rolled brass
การปะทะคารม (n.) war of words See also: argument, quarrel, wrangle, dispute Syn. การโต้เถียง
ด้วยวาจา (adv.) in words See also: in speech, on one´s words Syn. โดยคำพูด
ตะกรุด (n.) tiny rolled metal amulet inscribed with magic words See also: magic jewely, a charm or amulets of rolled brass Syn. กะตรุด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He broke his words once againเขาผิดคำพูดอีกครั้งแล้ว
Your words and actions don't match up at all!คำพูดและการกระทำของนายมันไม่ได้สอดคล้องต้องกันเลย
Words can't express what I feltคำพูดต่างๆ ไม่สามารถสื่อถึงความรู้สึกของฉันได้
I'd like to say a few wordsฉันอยากจะพูดอะไรสักสองสามคำ
Don't waste wordsอย่าสิ้นเปลืองคำพูดเลย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Нo-hum, the tune is dumb The words don't mean a thing isn't this a silly song for anyone to sing?โฮครวญเพลง, ปรับแต่งเป็นใบ้ คำพูดที่ไม่ได้หมายถึงสิ่งที่ นี้ไม่ได้เป็นเพลงที่โง่สำหรับ ทุกคนที่จะร้องเพลง?
Today, democracy, liberty and equality are words to fool the people.วันนี้ เสรีภาพ ประชาธิปไตย และความเสมอภาพ คำที่จะใช้หลอกประชาชน
"I don't want soft words and a bedside manner."ฉันไม่ต้องการคําพูดอ้อมค้อมและการปลอบใจ"
From the bodies... Words are insufficient.ส่วนซากศพที่เหลือนั้น บรรยายด้วยคำพูดคงไม่เพียงพอ
The old man - "I'm gonna kill you", body hitting the floor a second later - would have had to hear the boy's words with the el roaring past his nose!ชายชรา - "ฉันจะฆ่าคุณ" ร่างกายตีชั้นที่สองภายหลัง - จะต้องมีการได้ยินคำพูดของเด็กที่มีเอลคำรามที่ผ่านจมูกของเขา!
But perhaps he made himself believe he heard those words and recognised the boy's face.แต่บางทีเขาอาจจะทำให้ตัวเองเชื่อว่าเขาได้ยินคำพูดเหล่านั้น และได้รับการยอมรับใบหน้าของเด็ก
Father McKenzie, writing the words of a sermon that no-one will hearพ่อ มเคนซี, การเขียนคำ ของพระธรรมเทศนาที่ไม่มีใครจะได้ ยิน
What words I say or time of day it isคำพูดในสิ่งที่ฉันพูดหรือช่วงเวลา ของวันที่มันคือ
You took the words right out of my mouth, John.คุณเอาคำว่า ออกมาจากปากของ จอห์น
I can't find the words to truly express my joy at the rekindling of our association.ผมบรรยายไม่ถูกเลย ว่าดีใจแค่ไหน ...ที่เราจะได้ร่วมงานกันอีก
Your words remind her of her motherคำของคุณ .เตือนของของเธอ .แม่ของเธอ .
You're doing some very funny things with words here.คุณใช้คำพูดได้ตลกมากที่นี่

words ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hóu, ㄏㄡˊ, 喉 / 睺] appears as phonetic ho, especially in words taken from Sanskrit
同源词[tóng yuán cí, ㄊㄨㄥˊ ㄩㄢˊ ㄘˊ, 同源词 / 同源詞] cognate; words having a common origin
吐字[tǔ zì, ㄊㄨˇ ㄗˋ, 吐字] diction; enunciation; to pronounce the words correctly (in opera)
郢书燕说[Yǐng shū Yān shuō, ˇ ㄕㄨ ㄧㄢ ㄕㄨㄛ, 郢书燕说 / 郢書燕說] words distorted in reading (成语 saw); cf letter from Chu 楚 capital Ying 郢|郢 contains inadvertent words "hold up the candle" that minister of Yan 燕 puzzles out to mean "brilliant prospects"
圣明[shèng míng, ㄕㄥˋ ㄇㄧㄥˊ, 圣明 / 聖明] enlightened sage; brilliant master (flattering words applied to ruler)
语重心长[yǔ zhòng xīn cháng, ㄩˇ ㄓㄨㄥˋ ㄒㄧㄣ ㄔㄤˊ, 语重心长 / 語重心長] meaningful and heartfelt words (成语 saw); sincere and earnest wishes
珠流[zhū liú, ㄓㄨ ㄌㄧㄡˊ, 珠流] fluent with words; words flowing like pearl beads
危言耸听[wēi yán sǒng tīng, ㄨㄟ ㄧㄢˊ ㄙㄨㄥˇ ㄊㄧㄥ, 危言耸听 / 危言聳聽] frightening words to scare people (成语 saw); alarmist talk; reds under the beds
旁敲侧击[páng qiāo cè jī, ㄆㄤˊ ㄑㄧㄠ ㄘㄜˋ ㄐㄧ, 旁敲侧击 / 旁敲側擊] glancing knock, sideways stroke (成语 saw); fig. circuitous attack in words or writing; to attack by innuendo; to satirize; to cast oblique aspersions
美称[měi chēng, ㄇㄟˇ ㄔㄥ, 美称 / 美稱] honorific; elegant form of words intended to honor or show respect
令人[lìng rén, ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ, 令人] to cause sb (to do); to make one (feel sth); (used in constructing words for feelings such as anger, surprise, sympathy etc)
释文[shì wén, ㄕˋ ㄨㄣˊ, 释文 / 釋文] interpreting words; to explain the meaning of words in classic texts; to decypher an old script
字词[zì cí, ㄗˋ ㄘˊ, 字词 / 字詞] letters or words; words or phrase
言外之意[yán wài zhī yì, ㄧㄢˊ ㄨㄞˋ ㄓ ㄧˋ, 言外之意] meaning beyond the words (成语 saw); unspoken implication; reading between the lines; what is actually intended
心领神会[xīn lǐng shén huì, ㄒㄧㄣ ㄌㄧㄥˇ ㄕㄣˊ ㄏㄨㄟˋ, 心领神会 / 心領神會] to understand the meaning behind sb's words (成语 saw); I appreciate your kindness; to know intuitively; to understand tacitly; to speak without words
出尔反尔[chū ěr fǎn ěr, ㄔㄨ ㄦˇ ㄈㄢˇ ㄦˇ, 出尔反尔 / 出爾反爾] old: to reap the consequences of one's words (成语 saw, from Mencius); modern: to go back on one's word; to fail to keep a promise; to contradict oneself; inconsistent
强词夺理[qiáng cí duó lǐ, ㄑㄧㄤˊ ㄘˊ ㄉㄨㄛˊ ㄌㄧˇ, 强词夺理 / 強詞奪理] powerful words devoid of sense (成语 saw); to argue irrationally
韵目[yùn mù, ㄩㄣˋ ㄇㄨˋ, 韵目 / 韻目] rhyme entry; subdivision of a rhyming dictionary (containing all words with the given rhyme)
妙语如珠[miào yǔ rú zhū, ㄇㄧㄠˋ ㄩˇ ㄖㄨˊ ㄓㄨ, 妙语如珠 / 妙語如珠] smart words like a string of pearl; scintillating witticisms
情话[qíng huà, ㄑㄧㄥˊ ㄏㄨㄚˋ, 情话 / 情話] terms of endearment; words of love
词汇[cí huì, ㄘˊ ㄏㄨㄟˋ, 词汇 / 詞彙] vocabulary; list of words (e.g. for language teaching purposes)
致辞[zhì cí, ㄓˋ ㄘˊ, 致辞 / 致辭] to express in words or writing; to make a speech (esp. short introduction, vote of thanks, afterword, funeral homily etc); to address (an audience); same as 致詞|致词
文以载道[wén yǐ zài dào, ㄨㄣˊ ㄧˇ ㄗㄞˋ ㄉㄠˋ, 文以载道 / 文以載道] words of truth; moral expressed in words; written article explaining a moral
临别赠言[lín bié zèng yán, ㄌㄧㄣˊ ㄅㄧㄝˊ ㄗㄥˋ ㄧㄢˊ, 临别赠言 / 臨別贈言] words of advice on parting
解嘲[jiě cháo, ㄐㄧㄝˇ ㄔㄠˊ, 解嘲] words or actions designed to avoid embarassment or ridicule
言行[yán xíng, ㄧㄢˊ ㄒㄧㄥˊ, 言行] words and actions; what one says and what one does
词句[cí jù, ㄘˊ ㄐㄩˋ, 词句 / 詞句] words and sentences
谑语[xuè yǔ, ㄒㄩㄝˋ ㄩˇ, 谑语 / 謔語] words to tease sb
野叟曝言[yě sǒu pù yán, ㄧㄝˇ ㄙㄡˇ ㄆㄨˋ ㄧㄢˊ, 野叟曝言] Yesou puyan or Humble words of a rustic elder, monumental Qing novel by Xia Jingqu 夏敬渠
张口结舌[zhāng kǒu jié shé, ㄓㄤ ㄎㄡˇ ㄐㄧㄝˊ ㄕㄜˊ, 张口结舌 / 張口結舌] agape and tongue-tied (成语 saw); at a loss for words; gaping and speechless
黑话[hēi huà, ㄏㄟ ㄏㄨㄚˋ, 黑话 / 黑話] argot; bandits' secret jargon; malicious words
刺儿话[cì r huà, ㄘˋ ㄖ˙ ㄏㄨㄚˋ, 刺儿话 / 刺兒話] biting words; stinging words
前后文[qián hòu wén, ㄑㄧㄢˊ ㄏㄡˋ ㄨㄣˊ, 前后文 / 前後文] context; the surrounding words; same as 上下文
[kè, ㄎㄜˋ, 客] customer; visitor; guest; guest web user (e.g. blogger 博客); phonetic -ke, -ge, -co, -key etc in loan words
吹冷风[chuī lěng fēng, ㄔㄨㄟ ㄌㄥˇ ㄈㄥ, 吹冷风 / 吹冷風] to blow cold; damping expectations by discouraging or realistic words
[huà, ㄏㄨㄚˋ, 话 / 話] dialect; language; spoken words; speech; talk; words; conversation; what sb said
词典[cí diǎn, ㄘˊ ㄉㄧㄢˇ, 词典 / 詞典] dictionary (of Chinese compound words); also written 辭典|辞典
辞典[cí diǎn, ㄘˊ ㄉㄧㄢˇ, 辞典 / 辭典] dictionary (of Chinese compound words); variant of 詞典|词典
言谈[yán tán, ㄧㄢˊ ㄊㄢˊ, 言谈 / 言談] discourse; words; utterance; what one says; manner of speech
异言[yì yán, ㄧˋ ㄧㄢˊ, 异言 / 異言] dissenting words

words ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
〇〇[まるまる, marumaru] (n) symbol used as a placeholder (either because a number of other words could be used in that position, or because of censorship)
うんたら[, untara] (n) (See うんたらかんたら) mumble (used in place of meaningful words in a sentence)
うんたらかんたら[, untarakantara] (n) (See うんたら) something-something (phrase used in place of meaningful words in a sentence)
かばん語;鞄語[かばんご, kabango] (n) (obs) (See 混成語) portmanteau; combination of two words (often first half of one, second half of another)
これを要するに;此れを要するに[これをようするに, korewoyousuruni] (exp,adv) to sum things up; in short; in other words
スンナ[, sunna] (n) Sunna (collection of recorded words and actions of the prophet Muhammad) (ara
それはどうかな[, sorehadoukana] (exp) I wonder about that; don't bet on it; famous last words
ちゃんぽん語[ちゃんぽんご, chanpongo] (n) words from another language
ブサキモ[, busakimo] (adj-na) (sl) (See キモい,不細工) ugly and creepy (combination of the words busaiku and kimoi)
ベーシックイングリッシュ[, be-shikkuingurisshu] (n) Basic English; version of English with a maximum of 850 basic words
ボキャ貧[ボキャひん, bokya hin] (n) lacking the words to say what one means
[, mo] (prt) (1) also; too; words of similar weight; (2) about (emphasizing an upper limit); as much as; even; (adv) (3) (See もう・3) more; further; other; again; (P)
もぐもぐ;もごもご[, mogumogu ; mogomogo] (adv,vs,adv-to) (on-mim) mumbling; chewing one's words
一行知識[いちぎょうちしき, ichigyouchishiki] (n) one-line fact; one-line information; information (explanation) provided in a few scanty words
一言二言言う[ひとことふたこという, hitokotofutakotoiu] (exp,v5u) to say a few words
万言[まんげん, mangen] (n) many words
不立文字[ふりゅうもんじ;ふりつもんじ, furyuumonji ; furitsumonji] (exp) Buddhist revelation through intuitive discernment; Spiritual awakening cannot be experienced with words and letters; Spiritual enlightenment can be attained only by means of communion of mind with mind (Zen Buddhism)
云為[うんい, un'i] (n,vs) sayings and doings; words and deeds
付属語[ふぞくご, fuzokugo] (n) {ling} ancillary (attached, adjunct) word or words
何をか言わんや[なにをかいわんや, naniwokaiwanya] (exp) what more can one say?; to be utterly at a loss for words (because of disbelief or disgust)
借訓[しゃっくん, shakkun] (n) using the Japanese-reading of kanji to represent native Japanese words (irrespective of the kanji's actual meaning)
借音[しゃくおん, shakuon] (n) (See 万葉仮名) using the Chinese-reading of kanji to represent native Japanese words (irrespective of the kanji's actual meaning)
原綴り;原綴[もとつづり;げんてつ(原綴), mototsuduri ; gentetsu ( hara tsuduri )] (n) (1) original spelling or kana usage; (2) spelling in original language (for words transliterated into another language or script)
口が立つ;口がたつ[くちがたつ, kuchigatatsu] (exp,v5t) (See 弁が立つ・べんがたつ) to be eloquent; to have a way with words
口説き文句[くどきもんく, kudokimonku] (exp) chatup line; pick-up line; (loving) words
和語(P);倭語[わご, wago] (n) native Japanese words (especially as opposed to Chinese and other foreign loanwords); (P)
啖呵[たんか, tanka] (n) caustic words
囃子詞;囃子言葉[はやしことば, hayashikotoba] (n) meaningless words in a song for rhythm; words or utterances added to modulate the cadence of a song
国語[こくご, kokugo] (n) (1) national language; (2) (See 国語科) Japanese language (often as a school subject); (3) native Japanese words (as opposed to loanwords); (P)
地口[じぐち, jiguchi] (n) pun; play on words
失言[しつげん, shitsugen] (n,vs) verbal gaffe; verbal slip; slip of the tongue; using improper words
字句[じく, jiku] (n) wording; words and phrases; way of expression; token
季寄せ[きよせ, kiyose] (n) (See 歳時記) dictionary of seasonal words (for haiku and haikai)
宝典[ほうてん, houten] (n) precious book; handbook; thesaurus; treasury of words
巧言令色[こうげんれいしょく, kougenreishoku] (n) flattery; honeyed words
幼児語[ようじご, youjigo] (n) (See おねんね) baby talk (like choo-choo for train, etc.); words and speech patterns used in talking with young children
庵点[いおりてん, ioriten] (n) part alternation mark (symbol indicating the following words are taken from a song or that the person saying the words is singing); Unicode U+303D symbol
弁が立つ[べんがたつ, bengatatsu] (exp,v5t) to be eloquent; to have a way with words
恩命[おんめい, onmei] (n) gracious command or words
愛想尽かし[あいそづかし, aisodukashi] (n,vs) no longer being fond of someone; spiteful words or acts showing that one is disgusted with someone
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
聞き取る[ききとる, kikitoru] Thai: ฟังจับใจความ English: catch (a person's words)

words ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัพภาส[n.] (apphāt) EN: repeated words FR:
อารัมภบท[n.] (āramphabot) EN: preface ; introduction ; foreword ; prelude ; introductory words ; prologue ; preamble FR: préambule [m] ; prologue [m] ; introduction [f] ; préface [f]
อารัมภกถา[n.] (āramphakath) EN: preface ; introduction ; foreword ; prelude ; introductory words ; prologue ; preamble FR: préambule [m] ; prologue [m] ; introduction [f] ; préface [f]
อรรถ[n.] (at) EN: test ; words FR:
อรรถ-[pref. (n.)] (attha-) EN: text ; words ; content FR:
บทเรศ[n.] (botharēt) EN: words of a song ; libretto FR: paroles de chanson [fpl] ; livret [m]
บทเพลง[n.] (botphlēng) EN: lyrics ; words of a song FR: paroles de chanson [fpl] ; paroles [fpl]
บทมาลย์[n.] (botthamān) EN: words of a song ; book ; libretto ; paragraph of verse ; stanza chapter FR:
บทเรศ[n.] (bottharēt) EN: words of a song ; book ; libretto ; paragraph of verse ; stanza ; chapter, FR:
ฉบัง[n.] (chabang) EN: verse (with 16 syllables per line) ; Thai versification (in which one stanza contains sixteen words or syllables) FR: vers (composés de 16 syllabes par ligne) [mpl]
ดำรัส[n.] (damrat) EN: royal words ; royal remark ; royal observation ; royal speech FR:
โดยคำพูด[adv.] (dōi khamphū) EN: in words FR:
ดวลฝีปาก[X] (dūan fīpāk) EN: have a war of words ; have a verbal duel FR:
ด้วยวาจา[adv.] (dūay wājā) EN: verbally ; in words FR: verbalement
อีกนัยหนึ่ง[X] (īk nai neun) EN: in a sense ; in another sense ; in other words ; on the other hand FR: en d'autres termes
เจียม[v.] (jīem) EN: be reserved ; keep under restraint ; be restrained in words and action ; be modest ; be humble ; be moderate FR: être réservé ; faire preuve de réserve
กรรมวาจา[n.] (kammawājā) EN: ordination formula pronounced by the ordinand's teacher ; declaration ; formal words of an act ; text of a formal act ; motion together with one or three proclamations that may follow FR:
กาพย์ยานี[n.] (kāp yānī) EN: [a type of Thai metrical verse with eleven words or syllables] FR:
กถา[n.] (kathā) EN: speech ; lecture ; discourse ; talk ; words ; treatise FR: discours [m]
กะตรุด[n.] (katrut) EN: tiny rolled metal amulet inscribed with magic words FR:
คำ-[pref.] (kham-) EN: words ; remarks : statements) FR: actions orales ou écrites ; commentaires
คำขอบคุณ[n. exp.] (kham khøpkh) EN: thanks ; gratitude ; words of thanks FR: gratitude [f]
คำกล่าว[n.] (khamklāo) EN: saying ; hearsay ; speaking ; speech ; remarks ; words ; utterance ; quotation FR: paroles [fpl] ; dires [mpl] ; mots [mpl]
คำมูล[n.] (khammūn) EN: basic words FR: mot de base [m]
คำนิยม[n. exp.] (kham niyom) EN: appreciation ; eulogy ; praise ; good opinion ; favourable comment ; admiring words ; encomium ; foreword FR: appréciation [f]
คำพูด[n. exp.] (kham phūt) EN: speech ; words ; discourse ; remark ; vocable ; utterance FR: parole [f] ; mot [m] ; propos [m] ; remarque [f]
คำพูดรุนแรง[n. exp.] (kham phūt r) EN: harsh words FR:
คำประสม[n.] (khamprasom) EN: compound word ; combined words FR: mot composé [m] ; mot agglutiné [m] ; mots juxtaposés [mpl]
คำราชาศัพท์[n. prop.] (Kham Rāchās) EN: Royal Words FR:
คำที่ลงท้ายด้วย[n. exp.] (kham thī lo) EN: words ending with … FR: les mots se terminant par …
คารม[n.] (khārom) EN: rhetoric ; eloquence ; verbal skill ; oratory ; words ; argument ; eloquent speech FR: argument [m] ; éloquence [f]
คู่สวด[n.] (khūsūat) EN: the two monks who chant the formal words of an act (especially of ordination) ; act-announcer ; ordination-teacher FR:
กล่าวอีกนัยหนึ่ง[X] (klāo īk nai) EN: in other words FR: en d'autres mots
กล่าวคือ[conj.] (klāokheū) EN: that is to say ; in other words ; that is ; i.e. FR: à savoir ; c'est-à-dire ; c-à-d (abrév.)
เกลื่อน[v.] (kleūoen) EN: pervert ; twist words ; cover up FR:
เกลื่อนความ[v.] (kleūoenkhwā) EN: pervert ; twist words ; cover up FR:
กล่อมใจ[v.] (klǿmjai) EN: speak soothing words ; persuade ; prevail on ; convince ; soothe FR: persuader ; convaincre
กระ-[pref.] (kra-) EN: [prefix added to some words making them more intense] FR:
เล่นคำ[v. exp.] (len kham) EN: play on words ; pun ; juggle with words ; go in for rhetoric FR: jouer avec les mots ; faire des calembours ; faire des jeux de mots
เหลือที่จะพรรณนา[adj.] (leūa thī ja) EN: indescribable ; beyond description ; beyond words ; inexpressible ; ineffable FR: indescriptible

words ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wortfülle {f}abundance of words
Rat {m} | ein Rat | mit Rat und Tat helfen | sich bei jdm. Rat holen | ohne Ratadvice | a piece of advice | to help with words and deeds | to ask someone's advice | uncounselled
Schlusswort {n}closing words
Wortverdrehung {f}distortion of words
Vorrede {f}; einleitende Worte | sich nicht lange bei der Vorrede aufhaltenintroductory words | not to take long over the introductions
Wortarmut {f}poverty of words
Wortschwall {m}torrent of words
Wortwahl {f}choice of words; diction
Wortspiel {n}play of words; wordplay

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า words
Back to top