ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wickerwork

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wickerwork*, -wickerwork-

wickerwork ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wickerwork (n.) เครื่องสาน See also: เครื่องจักรสาน Syn. wicker
English-Thai: HOPE Dictionary
wickerwork(วิค'เคอเวิร์ค) n. เครื่องสาน,เครื่องจักสาน,เครื่องหวาย
English-Thai: Nontri Dictionary
wickerwork(n) เครื่องสาน,เครื่องจักสาน,เครื่องหวาย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wickerworkเครื่องจักสาน [TU Subject Heading]

wickerwork ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
箩筐[luó kuāng, ㄌㄨㄛˊ ㄎㄨㄤ, 箩筐 / 籮筐] wickerwork basket

wickerwork ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
網代[あみしろ, amishiro] (n) wickerwork

wickerwork ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การจักสาน[n.] (kān jaksān) EN: basketry ; basketwork ; wickerwork FR: vannerie [f]
เครื่องจักสาน[n. exp.] (khreūang ja) EN: basketwork ; basketry ; wickerwork FR: vannerie [f]
เครื่องสาน[n. exp.] (khreūang sā) EN: basketwork ; basketry ; wickerwork ; wicker FR: article en osier [m] ; vannerie [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wickerwork
Back to top