ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-wicker-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น wicker, *wicker*,

-wicker- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You have come of your own free will to keep this appointment with the Wicker Man.คุณมาด้วยความสมัครใจเองนะ มาตามนัดครั้งนี้กับวิคเกอร์แมน ถอยไปนะ
Yeah, when we first joined, we used to sit around in wicker chairs, drinking margaritas and just looked at the flowers.ใช่ ตอนพวกเรามาเข้ามาร่วมใหม่ ๆ นะ เราเคยนั่งคุยกันบนเก้าอี้หวาย
Comes in one of those little wicker baskets you pass around.มันเข้ามาในตะกร้าสานที่คุณส่งไปมา

-wicker- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蓬门筚户[péng mén bì hù, ㄆㄥˊ ㄇㄣˊ ㄅㄧˋ ㄏㄨˋ, 蓬门筚户 / 蓬門篳戶] overgrown gate, wicker windows (成语 saw); poor person's house; humble home
蓬门荜户[péng mén bì hù, ㄆㄥˊ ㄇㄣˊ ㄅㄧˋ ㄏㄨˋ, 蓬门荜户 / 蓬門蓽戶] overgrown gate, wicker windows (成语 saw); poor person's house; humble home

-wicker- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
明け荷;明荷[あけに, akeni] (n) luggage trunk for sumo wrestlers and referees; wicker basket for sumo wrestler's belt, apron, etc.
柳行李[やなぎごうり, yanagigouri] (n) wicker trunk
盛りそば;盛り蕎麦[もりそば, morisoba] (n) (uk) chilled soba served on a dish (often on a wicker basket or in a shallow steaming basket) with dipping sauce
網代垣[あじろがき, ajirogaki] (n) wicker fence
網代笠[あじろがさ, ajirogasa] (n) conical wicker hat
葛籠[つづら, tsudura] (n) wicker clothes hamper
行李[こうり, kouri] (n) portmanteau; wicker trunk; luggage; baggage

-wicker- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กะโล่[n.] (kalō) EN: dammared basket ; dammared tray ; wicker basket FR: plateau en osier [m]
เก้าอี้หวาย[n. exp.] (kao-ī wāi) EN: wicker chair ; rattan chair FR: fauteuil en osier [m] ; chaise en rotin [f]
กะทอ[n.] (kathø) EN: small wicker hamper FR:
เครื่องสาน[n. exp.] (khreūang sā) EN: basketwork ; basketry ; wickerwork ; wicker FR: article en osier [m] ; vannerie [f]
กิ่งไม้[n. exp.] (kingmāi) EN: branch ; twig ; bough ; limb ; wicker FR: branche [f] ; branchette [f]
กระบาย[n.] (krabāi) EN: small wide-mouthed wicker basket ; grain basket FR:
กระบุง[n.] (krabung) EN: bamboo basket ; closely wooven bamboo basket ; wicker basket ; grain basket with a square base FR: corbeille en bambou tressé [f] ; panier [m] ; boisseau de bambou [m] ; manne [f]
หวาย[n.] (wāi) EN: rattan ; wicker FR: rotin [m] ; osier [m]

-wicker- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Strandkorb {m}roofed wicker beach chair
Stubenwagen {m}bassinet; wicker cot

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -wicker-
Back to top