ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-watcher-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น watcher, *watcher*,

-watcher- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Green scout to watcher base.หน่อยสอดแนมกรีนถึงฐานระวังภัย
Copy. This is watcher base, over.รับทราบ นี่ฐานระวังภัย มีอะไร
I can't tell. He's not logged in as watcher 89.ฉันบอกไม่ได้ เขาไม่ได้ ล็อคอินชื่อ วอชเชอร์ 89
I am the watcher on the walls.ข้าคือผู้เฝ้าระวัง อยู่บนกำแพง
The Watcher on the Walls, the shield that guards the realms of men.โล่ที่ปกป้อง ผู้คนในแดนนี้
Latham leads a secret armada of spy vessels called the Watcher Fleet.เลแธมป์นำกองเรือลับชื่อ วอตเชอร์ฟรีต
ONI's Director of the Watcher Fleet.ผอ.วอตเชอร์ฟรีต จากโอเอ็นไอ
Each operative was tagged with a microchip, a pass key, giving them access, worldwide, to the Watcher database.สายแต่ละคนติดไมโครชิฟ เป็นกุญแจผ่าน ให้เข้าดูฐานข้อมูลวอตเชอร์ได้ทั่วโลก
I'm the sword in the darkness, the watcher on the walls, the shield that guards the realms of men.ข้าคือดาบในคืนที่มืดมิด ผู้เฝ้าระวังเหนือกำแพง โล่ที่คอยคุ้มกันอาณาจักรของมวลมนุษย์

-watcher- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウオッチャー[, uoccha-] (n) watcher

-watcher- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นักดูนก[n. exp.] (nak dū nok) EN: bird watcher FR: observateur d'oiseaux [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -watcher-
Back to top