ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

eruption

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *eruption*, -eruption-

eruption ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
eruption (n.) การระเบิด See also: การปะทุ Syn. burst, explosion, outburst
English-Thai: HOPE Dictionary
eruption(อีรัพ'เชิน) n. การแตกออก,การระเบิดออก,การปะทุ,สิ่งที่พุ่งออกมา,การเกิดผื่นผิวหนัง, Syn. outburst
English-Thai: Nontri Dictionary
eruption(n) การปะทุ,การระเบิด,การแตกออก,การพุ,ผื่นพุ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
eruption๑. การขึ้นผื่น๒. ผื่น(ผิวหนัง) [มีความหมายเหมือนกับ rash]๓. ฟันขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eruption Stageระยะผื่นขึ้น [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปื้น (n.) eruption on the skin Syn. แถว, แนว
ระลอก (n.) small skin eruption
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What do you think the odds are against an eruption up there?อะไรที่คุณคิดว่าราคาจะต่อต้าน ระเบิดขึ้นที่นั่น?
Mt. Miharayama Eruption Alert To Local Residentsการระเบิดของภูเขาไฟ มิฮารายาม่า ถูกเตือนแก่ชาวท้องถิ่น
The woman who predicted the eruption is probably the one in the video.ผู้หญิงคนที่ทำนายว่าจะเกิดการระเบิดของภูเขาไฟ คงจะเป็นคนที่อยู่ในวีดีโอนั่นด้วย.
A Volcanic eruption in Veracruz at El pico de Orizaba the entire area has been evacuated this just in, we now have report of similar earthquakes currently hitting Sudan, Southern Saudi Arabia the unusual seismic activities seems to be disrupting areas aroเกิดการระเบิดของภูเขาไฟในออริซาบ่า ผู้คนทั้งหมดพากันอพยพ ในขณะนี้มีการรายงานของแผ่นดินไหวที่คล้ายกัน
Emotional eruption or breaking point, Known to ma and pa as a good old-Fashioned tantrum. [Laughter]ที่ซึ่งรุ่นพ่อรุ่นแม่รู้จักกันว่า อารมณ์คลั่งอย่างรุนแรง แอนนี่ ไปบอกวัตถุทดลองของเราซิว่า
I go to the volcano eruption site. And I take the kids.ฉันไปที่เว็บไซต์ของการปะทุของภูเขาไฟ และฉันจะใช้เด็ก
It was a Cherufe that was responsible for the volcanic eruption of Mount Vesuvius.เชอรูฟเป็นตัวที่ทำให้ ภูเขาไฟวิซูเวียสระเบิด
This event dwarfs any volcanic eruption in historical times.ในประวัติศาสตร์ครั้ง
Each big eruption sends millions of tons of CO2 into the atmosphere.แต่ละระเบิดขนาดใหญ่ ส่งล้านตันของ ซีโอ2 สู่ชั้นบรรยากาศ ตอนนี้รวมที่มีเอาท์พุท
The eruption loaded the upper atmosphere with sulfur gases.ระเบิดโหลดบรรยากาศชั้นบน ด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
If an eruption like this were to happen tomorrow, our civilization would be brought to its knees, although the human species would survive.ถ้าระเบิดเช่นนี้เกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ อารยธรรมของเราจะ ถูกนำไปที่หัวเข่าของตน แม้ว่าสายพันธุ์ของมนุษย์ จะมีชีวิตรอด
Eruption of the third molar indicates adolescent.การขึ้นของฟันกรามซี่ที่สาม บอกว่าอยู่ในวัยรุ่น

eruption ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
庞培[Páng péi, ㄆㄤˊ ㄆㄟˊ, 庞培 / 龐培] Pompeium, Roman town in Bay of Naples destroyed by eruption of Vesuvius in 79
火山爆发[huǒ shān bào fā, ㄏㄨㄛˇ ㄕㄢ ㄅㄠˋ ㄈㄚ, 火山爆发 / 火山爆發] volcanic eruption

eruption ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イラプション[, irapushon] (n) eruption
ストロンボリ式噴火[ストロンボリしきふんか, sutoronbori shikifunka] (n) Strombolian eruption
ハワイ式噴火[ハワイしきふんか, hawai shikifunka] (n) Hawaiian eruption
ブルカノ式噴火[ブルカノしきふんか, burukano shikifunka] (n) Vulcanian eruption
ほろ子[ほろし;ほろせ, horoshi ; horose] (n) (arch) rash; skin eruption
出物[でもの, demono] (n) (1) rash; boil; eruption (skin); (2) secondhand article; bargain; good buy; (3) fart
割れ目噴火[われめふんか, waremefunka] (n) fissure eruption
気触れ[かぶれ, kabure] (n) (1) (uk) rash; eruption (in response to a skin irritant); (n-suf) (2) influence (usu. negative or critical nuance); (3) crazy about; having an affectation concerning all things surrounding something (esp. a language, a culture, etc.); (P)
緊急火山情報[きんきゅうかざんじょうほう, kinkyuukazanjouhou] (n) emergency volcanic alert (e.g. an eruption warning); urgent information on volcanic activity
テフラ[, tefura] (n) tephra (particles ejected by an eruption)
ぶつぶつ[, butsubutsu] (n,adv,adv-to) (1) (on-mim) grunt; grumble; complaint; mutter; (2) pimples; spots; eruption; rash; (3) cutting into small pieces; (4) simmering; (P)
噴出[ふんしゅつ, funshutsu] (n,vs) spewing; gushing; spouting; eruption; effusion; (P)
堰止湖;堰止め湖;堰き止め湖;堰き止湖[せきとめこ, sekitomeko] (n) dammed lake (formed by natural damming of a river, esp. by landslide, volcanic eruption, etc.)
火砕流(P);火災流[かさいりゅう, kasairyuu] (n) pyroclastic flow (type of volcanic eruption); stone wind; (P)
爆発[ばくはつ, bakuhatsu] (n,vs) explosion; detonation; eruption; (P)
風花[かざばな;かざはな, kazabana ; kazahana] (n) (1) flurry of snow in a clear sky; (2) winter wind which brings scattered snowflakes or raindrops; (3) (See 風ほろし) skin eruptions cause by a cold or fever

eruption ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การปะทุ[n.] (kān pathu) EN: explosion ; outburst FR: explosion [f] ; éruption [f]
การปะทุของภูเขาไฟ [n. exp.] (kān pathu k) EN: volcano eruption FR: éruption volcanique [f]
การระบาด[n.] (kān rabāt) EN: outbreak FR: éruption [f]
ลมพิษ[n.] (lomphit) EN: urticaria ; hives ; nettle rash ; rash caused by allergy FR: urticaire [f] ; éruption cutanée [f]
ออกดอก[v.] (økdøk) EN: have a venereal eruption ; cause a rash FR:
ปะทุ[v.] (pathu) EN: erupt ; burst out ; flash up noisily ; pop ; break out ; gust ; burst ; break forth ; crackle ; decrepitate FR: éclater ; péter ; pétarder ; crépiter ; entrer en éruption ; jaillir
ปื้น[n.] (peūn) EN: rash ; welt ; eruption on the skin FR:
ผื่น[n.] (pheūn) EN: rash on the skin ; nappy rash FR: éruption cutanée [f] ; rash [m] ; rougeur [f] ; exanthème [m]
ภูเขาไฟปะทุ[n. exp.] (phūkhaofai ) EN: FR: éruption volcanique [f]
ระเบิดครั้งสุดท้าย[n. exp.] (raboēt khra) EN: FR: dernière éruption [f]
ระลอก[n.] (raløk) EN: small skin eruption FR:
ปล่องภูเขาไฟ [n. exp.] (plǿng phūkh) EN: crater FR: cheminée d'un volcan [f] ; cheminée volcanique [f] ; canal d'éruption [m]

eruption ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausbruch {m}; Eruption
Vulkanausbruch {m}volcanic eruption

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า eruption
Back to top