ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unwillingly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unwillingly*, -unwillingly-

unwillingly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unwillingly (adv.) อย่างไม่เต็มใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซังกะตาย (adv.) unwillingly See also: grudgingly Syn. ไม่เต็มใจ, ฝืนใจ
ซังตาย (adv.) unwillingly See also: grudgingly Syn. ซังกะตาย, แค่น, ฝืนใจ Ops. เต็มใจ
แกน (adv.) unwillingly See also: spiritlessly, dearly, without enthusiasm Syn. ขัดสน, จำใจ
ไม่เต็มใจ (adv.) unwillingly See also: grudgingly Syn. ฝืนใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Father..unwillingly..gave..บิดา ผู้ไม่เต็มใจให้
But I will also take you on board, willingly or unwillingly.ยังไงข้าจะให้แกขึ้นแพไป ไม่ว่าแกจะยอมหรือไม่ก็ตาม
Somehow I followed him unwillinglyอย่างไรก็ตามฉันก็ยอมตามใจเขาอย่างไม่เต็มใจนัก

unwillingly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不承不承;不請不請;不祥不祥;不精不精[ふしょうぶしょう, fushoubushou] (adv,adj-no) reluctantly; grudgingly; unwillingly
渋々;渋渋[しぶしぶ, shibushibu] (adv,adv-to) reluctantly; unwillingly
道連れ[みちづれ, michidure] (n) (1) fellow traveler; fellow traveller; (2) (See 道連れにする) someone unwillingly made to take part; being made to take part in something
否々(P);否否[いやいや, iyaiya] (adv,adj-no) (uk) reluctantly; by no means; unwillingly; (P)
嫌々;嫌嫌;厭厭;厭々[いやいや, iyaiya] (adv,n) (uk) unwillingly; grudgingly; shaking head in refusal (to children)
心ならずも[こころならずも, kokoronarazumo] (adv) unwillingly; reluctantly; against one's will

unwillingly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝืนใจ[adv.] (feūnjai) EN: reluctantly ; unwillingly FR: à contrecoeur ; à regret ; bon gré mal gré ; à son corps défendant ; contre sa volonté ; contre son gré ; malgré soi ; avec répugnance
แกน[adv.] (kaēn) EN: unwillingly ; spiritlessly ; dearly ; without enthusiasm ; reluctantly FR: sans enthousiasme ; à contrecoeur
แกน ๆ = แกนๆ[adv.] (kaēn-kaēn) EN: half-heartedly ; unwillingly FR: à contrecœur = à contre-cœur
แค่น[adv.] (khaen) EN: unwillingly ; without relish ; reluctantly ; grudgingly FR: à contrecoeur
แข็งใจ[v.] (khaengjai) EN: brace oneself ; force oneself to ; do unwillingly FR: se forcer à
แค่นทำ[v. exp.] (khaen tham) EN: feel obliged to ; do unwillingly FR:
ซังกะตาย[adv.] (sangkatāi) EN: unwillingly ; lackadaisically ; spiritlessly FR:
ทำแกน ๆ = ทำแกนๆ[v. exp.] (tham kaēn-k) EN: do half-heartedly ; do unwillingly FR: agir à contrecœur = agir à contre-cœur
อย่างเสียไม่ได้[adv.] (yāng sīa ma) EN: grudgingly ; unwillingly FR:

unwillingly ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ungern {adv}unwillingly
widerwillig {adv}unwillingly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unwillingly
Back to top