ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-unwillingly-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น unwillingly, *unwillingly*,

-unwillingly- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不承不承;不請不請;不祥不祥;不精不精[ふしょうぶしょう, fushoubushou] (adv,adj-no) reluctantly; grudgingly; unwillingly
渋々;渋渋[しぶしぶ, shibushibu] (adv,adv-to) reluctantly; unwillingly
道連れ[みちづれ, michidure] (n) (1) fellow traveler; fellow traveller; (2) (See 道連れにする) someone unwillingly made to take part; being made to take part in something

-unwillingly- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝืนใจ[adv.] (feūnjai) EN: reluctantly ; unwillingly FR: à contrecoeur ; à regret ; bon gré mal gré ; à son corps défendant ; contre sa volonté ; contre son gré ; malgré soi ; avec répugnance
แกน[adv.] (kaēn) EN: unwillingly ; spiritlessly ; dearly ; without enthusiasm ; reluctantly FR: sans enthousiasme ; à contrecoeur
แกน ๆ = แกนๆ[adv.] (kaēn-kaēn) EN: half-heartedly ; unwillingly FR: à contrecœur = à contre-cœur
แค่น[adv.] (khaen) EN: unwillingly ; without relish ; reluctantly ; grudgingly FR: à contrecoeur
แข็งใจ[v.] (khaengjai) EN: brace oneself ; force oneself to ; do unwillingly FR: se forcer à
แค่นทำ[v. exp.] (khaen tham) EN: feel obliged to ; do unwillingly FR:
ซังกะตาย[adv.] (sangkatāi) EN: unwillingly ; lackadaisically ; spiritlessly FR:
ทำแกน ๆ = ทำแกนๆ[v. exp.] (tham kaēn-k) EN: do half-heartedly ; do unwillingly FR: agir à contrecœur = agir à contre-cœur
อย่างเสียไม่ได้[adv.] (yāng sīa ma) EN: grudgingly ; unwillingly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -unwillingly-
Back to top