ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unthinking

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unthinking*, -unthinking-

unthinking ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unthinking (adj.) ซึ่งไม่คิดถึง See also: ซึ่งไม่ยั้งคิด Syn. heedless, inconsiderate, careless
English-Thai: Nontri Dictionary
unthinking(adj) สะเพร่า,ไม่เกรงใจ,ไม่ยั้งคิด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We follow orders, but we are not a bunch of unthinking droids!เราทำตามคำสั่ง แต่เรามีความคิด ไม่เหมือนกับพวกดรอย
He is a fanatic. And his supporters follow him unthinkingly, blinded by his charisma.เค้าเป็นคนที่บ้าคลัง คนของเค้าก็ทำตามโดยไม่ยั้งคิด
And will unthinkingly make this kind of noises. Everything has to be cleanedและเราจะไม่ส่งเสียง ทุกอย่างต้องเรียบร้อย
Aside from the unthinking, unwashed, shoot-first-and-don't-bother-to- ask-questions-later part, not much, really.นอกจากเรื่องไม่คิด ไม่อาบน้ำ แล้วก็เรื่องยิงก่อนโดยไม่ต้องถาม\ นอกจากนั้น ก็ไม่มีอะไรจริงๆ
Tell me what you're unthinking.บอกผมมาว่าอะไรที่คุณไม่คาดคิด

unthinking ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
拒絶反応[きょぜつはんのう, kyozetsuhannou] (n) (1) (organ) rejection; (2) unthinking dismissal; strong reaction (against); (P)
短慮軽率[たんりょけいそつ, tanryokeisotsu] (n,adj-na) impulsive and imprudent; rash and unthinking
空然[くうぜん, kuuzen] (adj-t,adv-to) (1) vacant and unthinking; (2) something that should be there is not

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unthinking
Back to top