ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-unmannerly-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น unmannerly, *unmannerly*,

-unmannerly- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่มีกิริยา[adj.] (mai mī kiri) EN: unmannerly ; crude FR:
เสียกิริยา[adj.] (sīakiriyā) EN: unmannerly ; impolite ; rude FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -unmannerly-
Back to top