ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ultimatum

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ultimatum*, -ultimatum-

ultimatum ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ultimatum (n.) คำขาด See also: คำสั่งสุดท้าย, คำเตือนครั้งสุดท้าย Syn. command, behest
English-Thai: HOPE Dictionary
ultimatum(อัลทะเม'ทัม) n., (pl. -tums,-ta) คำขาด,คำสุดท้าย,ข้อสรุป,หลักการขั้นพื้นฐาน, Syn. final
English-Thai: Nontri Dictionary
ultimatum(n) คำขาด,ข้อสรุป,คำสุดท้าย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ultimatumคำขาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คำขาด (n.) ultimatum See also: finality
ยื่นคำขาด (v.) deliver an ultimatum See also: give someone an ultimatum
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
An ultimatum that was met with swift and surgically precise justice.มันก็ต้องเจอกับ การพิพากษาที่ เฉียบขาด และรวดเร็ว.
You guys were given an ultimatum that came straight from operations.พวกเธอได้รับคำขาดส่งตรงมาจากเบื้องบน
My ultimatum to the President, it's a bluff.การยื่นคำขาดต่อ ปธน... . เป็นการหลอก
My ultimatum to the President... it's a bluff.การยื่นคำขาดของชั้นกับแก่ประธานาธิบดี... เป็นการบลั๊พ (คำลวง)
Your ultimatum is itself a technical act of aggression.ข้อเสนอของเธอในทางเทคนิคแล้ว คือการกระทำที่ก้าวร้าว
This is my ultimatum before you lose your life.นี่เป็นวิธีเดียวที่จะละเว้นชีวิตท่านได้
This is my ultimatum before you lose your life.นี่จะเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เจ้าจะไร้ชีวิต
This is my ultimatum before you lose your life.นี่เป็นคำสุดท้ายก่อนที่เจ้าจะไร้ชีวิต
Correct me if I'm wrong, but Kali's ultimatum still stands.ถ้าฉันจำไม่ผิด คำเตือนของคาลียังคงมีอยู่
China has confirmed that its language experts have, tonight, delivered an ultimatum at the Shanghai site.ประเทศจีนได้รับการยืนยันว่า ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาของตนได้ในคืนนี้ ส่งคำขาดที่เว็บไซต์เซี่ยงไฮ้
I would liken it to Muhammad's brazen ultimatum that Prithviraj either apostatize or fight.ฉันอยากเปรียบเทียบ ที่โมฮัมหมัดยื่นคำขาด ให้พริธวิราชเลือกว่าจะสละหรือจะสู้
A delusional and aberrant voice delivering a terrorist's ultimatum.ไอ้ผู้ก่อการร้าย จิตหลอนและหลงผิด

ultimatum ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哀的美敦[āi dí měi dūn, ㄞ ㄉㄧˊ ㄇㄟˇ ㄉㄨㄣ, 哀的美敦] ultimatum (loan)
哀的美敦书[āi dí měi dūn shū, ㄞ ㄉㄧˊ ㄇㄟˇ ㄉㄨㄣ ㄕㄨ, 哀的美敦书 / 哀的美敦書] ultimatum (loan)
最后通牒[zuì hòu tōng dié, ㄗㄨㄟˋ ㄏㄡˋ ㄊㄨㄥ ㄉㄧㄝˊ, 最后通牒 / 最後通牒] ultimatum

ultimatum ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คำขาด[n.] (khamkhāt) EN: ultimatum ; final terms ; final demand FR: ultimatum [m]
ยื่นคำขาด[v. exp.] (yeūn khamkh) EN: deliver an ultimatum ; give an ultimatum ; issue an ultimatum ; give one's final word ; give one's last word FR: adresser un ultimatum ; envoyer un ultimatum ; lancer un ultimatum

ultimatum ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ultimativ {adj}given as an ultimatum

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ultimatum
Back to top