ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-typical-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น typical, *typical*,

-typical- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A typical Russian winter.ว่าฤดูหนาวของรัสเซียทั่วไป
You say this has been just another typical day for you, huh?ลูกจะบอกว่า มันเป็น แค่วันที่มีเอกลักษณ์ อีกวันหนึ่งของลูก, หรือไง?
Oh, it's a typical old world tale.อ้อ มันก็เป็นเรื่องเล่าในแบบฉบับโลกยุคเก่านั่นแหละ
Janie's a pretty typical teenager:เจนี่ก็เหมือนวัยรุ่นทั่วๆไป
That is so bloody typical of you.นี่เพราะความอาฆาตของคุณนั่นเอง
We can even formulate a diagnosis on the basis of typical case histories of harm that is inflicted on others selected from a universe of corporate activity.เราสามารถสร้างแบบฟอร์มวินิจฉัยอาการ บนพื้นฐานของคดีที่มีอยู่ในแฟ้มประวัติ ซึ่งบรรษัททำตัวเป็นภัยต่อผู้อื่น
The typical company of the 20th century extractive wasteful abusive linear in all of its processes taking from the earth making wasting sending its products back to the biosphere waste to a landfill...บริษัทต้นแบบของศตวรรษที่ 20 มีกระบวนการผลิต ที่ขูดรีดธรรมชาติ
They would have all the characteristics and in fact in many respects the corporation of that sort is the proto typical of a psychopath.บรรษัทมีอาการทางจิตครบทุกข้อ และความจริงแล้ว ถ้ามองในหลาย ๆ แง่ บรรษัทที่มีลักษณะแบบนี้
Now this is a typical prisoner card.นี่คือตัวอย่างของบัตรนักโทษ มีช่องเล็ก ๆ
This is a typical contract with IBM and the Third Reich.นี่คือตัวอย่างสัญญาระหว่างไอบีเอ็มกับอาณาจักรไรช์ที่สาม
Just another typical day in New York City. Traffic jam, 10 blocks long.นี่แหละนิวยอร์ก รถติดยาวเป็นกิโลๆ
Don't be fooled, because she may seem like your typical selfish, back-stabbing, slut-faced ho-bag.อย่าคิดว่า เธอเหมือนคนเห็นแก่ตัว แทงคนข้างหลัง

-typical- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
典型用途[diǎn xíng yòng tú, ㄉㄧㄢˇ ㄒㄧㄥˊ ㄩㄥˋ ㄊㄨˊ, 典型用途] typical use; typical application
事例[shì lì, ㄕˋ ㄌㄧˋ, 事例] example; exemplar; typical case

-typical- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お鍋;御鍋[おなべ, onabe] (n) (1) (pol) pot; (2) (arch) typical name for a female servant in the Edo-period; (3) working at night; (4) (uk) (sl) (often derog.) female with symptoms of gender identity disorder (i.e. a transvestite)
ベリーショート[, beri-sho-to] (n) hairstyle with hair cut short to typical men's hair length (wasei
らしい[, rashii] (aux-adj) (1) seeming ... (expresses judgment based on evidence, reason or trustworthy hearsay); appearing ...; (suf,adj-i) (2) (after a noun, adverb or adjective stem) -ish; like a ...; typical of ...; appropriate for ...; becoming of ...; worthy of the name ...; (P)
類型的[るいけいてき, ruikeiteki] (adj-na) stereotyped; patterned; typical

-typical- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เข้าตำรา[adj.] (khaotamrā) EN: typical FR:
ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นประจำ[n. exp.] (khøbokphrǿn) EN: typical mistake FR:
นกแอ่นขนาดกลาง[n. exp.] (nok aen kha) EN: typical swift FR:
นกจับแมลงแท้[n. exp.] (nok jap mal) EN: typical flycatcher FR:
ตามแบบฉบับ[adj.] (tām baēpcha) EN: typical FR:
ธรรมดา[adj.] (thammadā) EN: ordinary ; common ; usual ; regular ; general ; average ; natural ; universal ; routine ; typical ; copybook ; humble FR: ordinaire ; commun ; normal ; habituel ; courant ; usuel ; routinier ; quelconque ; banal ; naturel ; typique

-typical- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
typisch {adj} | typischer | am typischstentypical | more typical | most typical

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -typical-
Back to top