ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*triumph*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น triumph, -triumph-

*triumph* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
triumph (n.) ชัยชนะ
triumph (n.) การฉลองชัยชนะ
triumph (n.) ความยินดีจากชัยชนะ
triumph (vi.) ได้รับชัยชนะ
triumph (vi.) ประสบความสำเร็จ
triumph (vi.) ฉลองชัยชนะ
triumph (vi.) ยินดีจากชัยชนะ
triumph over (phrv.) สามารถต้านได้ See also: ต่อต้านสำเร็จ Syn. prevail against
triumphal (adj.) เกี่ยวกับชัยชนะ
triumphal (adj.) ยินดี
triumphal arch (n.) ประตูชัย
triumphant (adj.) ที่รู้สึกภาคภูมิจากชัยชนะ
triumphant success (n.) การขายหมดแล้ว See also: การขายหมดเกลี้ยง, การแสดงที่ตั๋วนั่งถูกจำหน่ายหมด Syn. smash hit
English-Thai: HOPE Dictionary
triumph(ไทร'อัมฟฺ) vi.,n. (การ) ได้รับชัยชนะ,ประสบชัยชนะ,ยินดีเนื่องจากความสำเร็จ,ฉลองชัยชนะ., See also: triumpher n., Syn. conquest,victory,outdo,rejoice,exult
triumphal(ไทรอัม'เฟิล) adj. เกี่ยวกับการมีชัย, Syn. triumphant
triumphal archn. ประตูชัย
triumphant(ไทรอัม'เฟินทฺ) adj. มีชัยชนะ,ประสบความสำเร็จ,อิ่มอกอิ่มใจ,ดีเลิศ., See also: triumphantly adv., Syn. proud,exultant,victorious,winning
English-Thai: Nontri Dictionary
triumph(n) ชัยชนะ,การฉลองชัย
triumphal(adj) ฉลองชัยชนะ,มีชัย
triumphant(adj) ฉลองชัยชนะ,มีชัย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประตูชัย (n.) triumphal arch See also: arch of victory, arc de triomphe
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What a grand joke it'll be. What a triumph. ""มันช่างเป็นเรื่องตลกอะไรอย่างนี้ ชัยชนะเเท้ๆ เลย!"
Why is this such a personal triumph for you, this one vote?Why is this such a personal triumph for you, this one vote?
It should read, "Tonight only... the Blues Brothers' triumphant return."การกลับมาชัยชนะของเตอะบลูสบรัเดอส
Think of us as you soar triumphantly through the sky... outshining every star... your silhouette a dark blot on the moon.ความคิดของเราขึ้นอยู่กับความหวังเธอ ชัยชนะอยู่บนท้องฟ้า ทุกๆสวงดาวส่องแสงสว่าง โครงร่างของเธอ รอยบนดวงจันทร์
Let her triumph over us at a distance and be satisfied!ปล่อยให้หล่อนชนะเหนือพวกเราและมีความสุขไปเถอะ
A triumph. Well, bye-bye.ที่ประสบความสำเร็จ ดีลาก่อน
From his headquarters in Peking... the Chairman, Mao Tse-tung, was triumphantly proclaimed leader... of the new People's Republic of China.จากสำนักงานใหญ่ที่ปักกิ่ง ประธานเหมาเจ๋อตุงประกาศชัยชนะ เหนือตำแหน่งผู้นำ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนแห่งใหม่
Your triumphs will earn you points.ชัยชนะจะทำแต้มให้บ้านของเธอ
We'll see if brains triumph over brawn tonight. Now, won't we?เรามาดูกันว่า คืนนี้สมองจะเอาชนะกำลัง เริ่มกันเลยไม๊?
Dobby remembers how it was before Harry Potter triumphed over He-Who-Must-Not-Be-Named.ด๊อบบี้จำได้ว่า ก่อนที่แฮร์รี่ พอตเตอร์ จะมีชัยต่อคนที่ไม่ควรเอ่ยชื่อ
A triumph equaled only by its monumental failure.หารู้ไม่ว่านั่นแหละคือความล้มเหลวโดยสิ้นเชิง
Like I always say, good triumphs over evil.อย่างที่ฉันเคยพูดเสมอนั่นแหละ ความดีย่อมมีชัยเหนือความชั่วร้าย

*triumph* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kǎi, ㄎㄞˇ, 凯 / 凱] triumphant; victorious; chi (Greek letter Χχ)
凯旋门[kǎi xuán mén, ㄎㄞˇ ㄒㄩㄢˊ ㄇㄣˊ, 凯旋门 / 凱旋門] triumphal arch
凯歌[kǎi gē, ㄎㄞˇ ㄍㄜ, 凯歌 / 凱歌] triumphal hymn; victory song; paean
[jié, ㄐㄧㄝˊ, 捷] victory; triumph; quick; nimble; prompt; abbr. for 捷克 Czech (Republic)
战无不胜,攻无不克[zhàn wú bù shèng, ㄓㄢˋ ˊ ㄅㄨˋ ㄕㄥˋ, gong1 wu2 bu4 ke4, 战无不胜,攻无不克 / 戰無不勝,攻無不克] to triumph in every battle and win every fight (成语 saw); all-conquering; ever victorious; nothing they can't do
攻无不克,战无不胜[gōng wú bù kè, ㄍㄨㄥ ˊ ㄅㄨˋ ㄎㄜˋ, zhan4 wu2 bu4 sheng4, 攻无不克,战无不胜 / 攻無不克,戰無不勝] to triumph in every battle and win every fight (成语 saw); all-conquering; ever victorious; nothing they can't do
凯旋[kǎi xuán, ㄎㄞˇ ㄒㄩㄢˊ, 凯旋 / 凱旋] return triumphant
获胜[huò shèng, ㄏㄨㄛˋ ㄕㄥˋ, 获胜 / 獲勝] victorious; to win; to triumph

*triumph* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガッツポーズ[, gattsupo-zu] (n) triumphant pose assumed by an athlete (wasei
したり顔[したりがお, shitarigao] (n,adj-no) self-satisfied look; triumphant expression
どや顔[どやがお, doyagao] (n) self-satisfied look; triumphant look
ばらつき[, baratsuki] (n) (Orig. 薔薇搗き rose petals scattered before shoguns marching in triumph) scattering (e.g. in statistics); a scatter; dispersion
勝利(P);捷利[しょうり, shouri] (n,vs) victory; triumph; conquest; success; win; (P)
得々(P);得得[とくとく, tokutoku] (adv-to,adj-t) triumphantly; proudly; (P)
得意[とくい, tokui] (n,adj-no,adj-na) (1) triumph; prosperity; (2) pride; (3) one's strong point; one's forte; one's specialty; (4) frequent customer (client, etc.); (P)
得意げ[とくいげ, tokuige] (adv,adj-na) triumphant; exalted
意気揚揚;意気揚々[いきようよう(uK), ikiyouyou (uK)] (adj-t,adv-to) (See 揚々) triumphant; exultant; in high and proud spirits
揚揚;揚々[ようよう, youyou] (adj-t,adv-to) (See 意気揚々) triumphant; exultant; in high and proud spirits
旗鼓堂々;旗鼓堂堂[きこどうどう, kikodoudou] (adj-t,adv-to) with colors flying and band playing; triumphantly; in splendid array
見返し;見返[みかえし, mikaeshi] (n) (1) endpaper; end paper (of a book); (2) facing (extra layer of material used to make a garment); (3) looking back; triumphing over (a rival)
見返す[みかえす, mikaesu] (v5s,vt) to look (stare) back at; to triumph over; (P)
誇らしげ[ほこらしげ, hokorashige] (adv) proudly; triumphantly
鼻高々;鼻高高[はなたかだか, hanatakadaka] (adj-na,n) proudly; triumphantly

*triumph* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาชนะ[v. exp.] (aochana) EN: win ; triumph ; conquer ; overcome ; beat ; defeat ; prevail ; outdo FR: vaincre ; battre ; remporter la victoire ; défaire ; surmonter
อปราชัย[n.] (aparāchai) EN: victory ; triumph ; conquest ; win FR: victoire [f] ; triomphe [m]
อัปราชัย[n.] (apparāchai) EN: victory ; triumph FR:
ชัย[n.] (chai) EN: victory ; triumph ; win ; success FR: victoire [f] ; triomphe [m] ; succès [m]
ชัยชนะ[n.] (chaichana) EN: victory ; triumph ; win ; success FR: victoire [f] ; succès [m]
ชนะ[v.] (chana) EN: win ; defeat ; beat ; triumph (over) ; overcome ; conquer ; gain a victory FR: gagner ; vaincre ; battre ; remporter ; éliminer ; défaire (litt.)
ประตูชัย[n.] (pratūchai) EN: arch of triumph ; victory arch FR: arc de triomphe [m]

*triumph* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Triumphbogen {m} [arch.]triumphal arch
Triumphzug {m}triumph; triumphal procession
triumphal; triumphierend {adj} | triumphaler | am triumphalstentriumphant | more triumphant | most triumphant
Siegessäule {f}triumphal column
Triumphator {m}triumphator
triumphierend {adv}triumphantly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *triumph*
Back to top