ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

penetrative

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *penetrative*, -penetrative-

penetrative ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เท่าทัน (adv.) penetratively Syn. ทัน

penetrative ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディープスロート[, dei-pusuro-to] (n) (1) (sl) deep throat (i.e. a concealed informant); (2) deep throat (i.e. deeply penetrative fellatio)

penetrative ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โปร่งแสง[adj.] (prōngsaēng) EN: translucent ; penetrative FR: transparent ; translucide

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า penetrative
Back to top