ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-translucent-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น translucent, *translucent*,

-translucent- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hi. I'm looking for that thick, translucent plastic sheeting.ค่ะ ดิชั้นอยากได้พลาสติกโปร่งแสงหนาๆอ่ะค่ะ
We should play it livelier, more translucent than now, okay?เราควรจะเล่นให้มีชีวิตชีวาและสดใสกว่านี้ โอเคมั๊ย?

-translucent- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แจ๋ว[adj.] (jaeo) EN: clear ; transparent ; limpid ; crystalline ; lucid ; translucent ; glass-like FR: clair ; cristallin ; limpide
ข้าวเหนียวแก้ว[n. exp.] (khāonīo kaē) EN: pandan flavored sweet translucent gelatinous rice ; colorful sweet sticky rice FR:
โปร่งแสง[adj.] (prōngsaēng) EN: translucent ; penetrative FR: transparent ; translucide
โปร่งใส[adj.] (prōngsai) EN: transparent ; translucent ; clear ; limpid ; see-through FR: transparent ; limpide

-translucent- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
lichtdurchlässig {adj} | lichtdurchlässiger | am lichtdurchlässigstentranslucent | more translucent | most translucent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -translucent-
Back to top