ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

flare

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *flare*, -flare-

flare ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
flare (vi.) ลุกวูบวาบ (ไฟ) See also: แลบ (เปลวไฟ) Syn. blaze, flicker, burn up
flare (n.) การลุกไหม้อย่างรวดเร็วและสว่างไสว
flare (n.) เครื่องมือที่ทำให้เกิดเปลวไฟ เพื่อใช้เป็นสัญญาณ
flare (vi.) ระเบิด (อารมณ์, ความรุนแรง) See also: ปะทุ, พลุ่ง Syn. erupt
flare (vi.) กว้างขึ้น See also: ผายออก, บานออก Syn. widen, broaden, spread out Ops. narrow
flare back (phrv.) (แก๊ส) พัดย้อนมา See also: พัดกลับมา, พัดไปผิดทิศทาง Syn. blow back
flare out (phrv.) พูดอย่างโกรธ Syn. flare up
flare up (phrv.) ลุกไหม้ขึ้นอีก
flare up (phrv.) รู้สึก (โกรธ, ร้อน, รุนแรง) มากยิ่งขึ้น Syn. fire up, flame out, flame up, flare out
flare-up (n.) การระเบิดอารมณ์หรือความรู้สึกรุนแรง Syn. outburst
flare-up (n.) การปะทุของไฟ See also: การลุกขึ้นอีกอย่างฉับพลันของไฟ
English-Thai: HOPE Dictionary
flare(แฟลร์) {flared,flaring,flares} vi.,vt. (การ) ลุกไหม้เป็นเพลิงโชติช่วงอย่างกระทันหัน,ส่องแสงสว่างแวววับ,เดือดดาล,เกิดอารมณ์ขึ้นอย่างกะทันหัน,กางออก,บานออก,แผ่ออก,ผายออก,แสดงออกอย่างโอ้อวด,ให้สัญญาณด้วยแสงสว่างที่วอบแวบ., Syn. burn
flare-up(แฟล'อัพ) n. การลุกไหม้เป็นเพลิงโชติช่วงอย่างกะทันหัน,การปะทุขึ้นของอารมณ์หรือความคิดอย่างกะทันหัน,ช่วงเวลาที่สั้นมาก,การโด่งดังของชื่อเสียงที่สั้นมาก,การระบาดของโรคอย่างกะทันหัน, Syn. storm
English-Thai: Nontri Dictionary
flare(n) เปลวไฟ,แสงแวววาว,การแผ่ออก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
flareกำเริบทันที [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flaresผื่นแดง,อาการแดง,ผื่นสีแดง [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Listen to me. Remember your brakes and switches. Get ready to flare it out!ฟังผมนะ จำเบรคกับสวิทช์ไว้ เตรียมพร้อมร่อนลง
Got a flare ?อากาศในนี้เย็นเป็นบ้า ไม่มีทางออกไปจากที่นี้ได้หรอก.
They caused a lot of trouble, are hard to control, they flare up they burn a lot of energy... and then they suddenly die.ก่อปัญหามากมาย ไฟยากที่จะควบคุม มันเผาผลาญ เผาผลาญพลังงาน แล้วจู่ๆ ก็มอดไป
Shell Nigeria can flare unrivalled amounts of gas making it of the worlds single worst sources of pollution.บริษัทเชลล์ไนจีเรียจึงพ่นก๊าซปริมาณมหาศาล จนเป็นแหล่งผลิตมลภาวะที่เลวร้ายที่สุดในโลก
What happens when the flare burns down?จะเกิดอะไรขึ้นถ้าพลุนั่นไหม้หมดแล้ว?
Hold your fire. Miller, gimme the flare gun.หยุดยิง มิลเลอร์ เอาปืนพลุมานี่ซิ
Wait until the flare is gone.รอจนกว่า.. พลุนั่นดับก่อน
And I found a used flare in the back.และฉันเจอพลุไฟใช้แล้วในรถสีดำนั่น
That flare must have come from the survivors.พวกที่เหลือรอดคงเป็นคนจุดพลุแน่
For a woman of science, you have a strong flare for dramatic, doctor.ผู้หญิงที่เรียนวิทยาศาสตร์มาอย่างคุณนี่ เล่นละครเก่งนะ ,ด็อกเตอร์
Tom, put a self-test on the flare and start to scan for...- ทอม ทดสอบอีกครั้งด้วยพุไฟ - แล้วเริ่มสแกนหา...
As long as the cancer doesn't flare up again.นานเท่าที่มะเร็งจะไม่เกิดขึ้นอีกครั้ง

flare ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
爆炸的无效弹[bào zhà de wú xiào dàn, ㄅㄠˋ ㄓㄚˋ ㄉㄜ˙ ˊ ㄒㄧㄠˋ ㄉㄢˋ, 爆炸的无效弹 / 爆炸的無效彈] flare dud
拉平[lā píng, ㄌㄚ ㄆㄧㄥˊ, 拉平] to bring to the same level; to even up; to flare out; to flatten out
闪熠[shǎn yì, ㄕㄢˇ ㄧˋ, 闪熠 / 閃熠] flare; flash
耀斑[yào bān, ㄧㄠˋ ㄅㄢ, 耀斑] solar flare
闪映[shǎn yìng, ㄕㄢˇ ˋ, 闪映 / 閃映] twinkle; flare

flare ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カッとなる;かっとなる[, katsu tonaru ; kattonaru] (exp,v5r) (col) (See カッと・1) to flare up; to fly into a rage
フレアースカート[, furea-suka-to] (n) flare skirt
フレア星[フレアせい, furea sei] (n) flare star
太陽フレア[たいようフレア, taiyou furea] (n) solar flare
怒り出す;怒りだす[おこりだす;いかりだす, okoridasu ; ikaridasu] (v5s) to fly into a rage; to lose one's temper; to flare up; to break out
曳光弾[えいこうだん, eikoudan] (n) tracer bullet; star shell; flare bomb
照明弾[しょうめいだん, shoumeidan] (n) a flare
燃え上がる[もえあがる, moeagaru] (v5r,vi) to flare up; to burst into flames; (P)
食って掛かる;食ってかかる[くってかかる, kuttekakaru] (v5r) to flare up at
かんかん[, kankan] (n,adj-no) (1) anger; flare-up; (2) intense heat; (3) clanging noise
フレアー(P);フレア[, furea-(P); furea] (n,adj-no) flare; (P)

flare ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บาน[v.] (bān) EN: bloom ; blossom ; open ; come out ; spread out ; flare ; widen FR: fleurir ; s'épanouir ; s'ouvrir ; éclore
กางเกงขาม้า[n. exp.] (kāngkēng kh) EN: flare pants ; flare jeans FR: pantalons patte d'éléphant [mpl] ; pantalons patte d'eph [mpl]
โกรธ[v.] (krōt) EN: be angry ; be annoyed ; flare up ; flare out ; rage ; be offended ; fly off the handle (id.) FR: être en colère ; être fâché ; être furieux ; être exaspéré ; enrager ; s'emporter ; s'indigner ; être dépité ; exploser ; éclater ; être en rogne (fam.)
โกรธขึ้ง[v.] (krōtkheung) EN: be angry ; be annoyed ; flare up ; flare out ; rage ; be offended ; be furious FR:
ปืนสัญญาณ[n. exp.] (peūn sanyān) EN: flare pistol ; signal pistol FR: pistolet d'alarme [m] ; revolver d'alarme [m]
พลุสัญญาณ[n. exp.] (phlu sanyān) EN: signaling flare FR:
พลุส่องแสง[n. exp.] (phlu søngsa) EN: flare FR: fusée éclairante [f]
ระเบิดอารมณ์[v. exp.] (raboēt ārom) EN: explode ; flare up (at s.o.) FR: avoir une prise de bec
ระเบิดสัญญาณ[num.] (raboēt sany) EN: signal flare FR:
เต้นผาง[v. exp.] (ten phāng) EN: flare up ; be furious FR:
แวบ[v.] (waēp) EN: flash ; blaze ; flare ; flicker ; gleam ; glare ; shimmer ; twinkle ; sparkle ; burst into flames FR: flasher ; fuser
วาบ[v.] (wāp) EN: flare ; flash FR: étinceler
บาน[adj.] (bān) EN: flared FR:

flare ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sonneneruption {f}solar flare
Aufbrausen {n}flare; flare-up
Leuchtpfad {m}flare path

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า flare
Back to top