ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

consciously

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *consciously*, -consciously-

consciously ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
consciously (adv.) อย่างพิจารณาแล้ว Syn. thoughtfully, intentionally
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โดยไม่รู้ตัว (adv.) unconsciously See also: unawarely Ops. โดยเจตนา, โดยรู้ตัว
โดยไม่รู้สึกตัว (adv.) unconsciously See also: unawarely Ops. โดยรู้สึกตัว

consciously ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
意识[yì shí, ㄧˋ ㄕˊ, 意识 / 意識] consciousness; awareness; consciously (i.e. deliberately); to be aware
不知不觉[bù zhī bù jué, ㄅㄨˋ ㄓ ㄅㄨˋ ㄐㄩㄝˊ, 不知不觉 / 不知不覺] unconsciously; unwittingly
不觉[bù jué, ㄅㄨˋ ㄐㄩㄝˊ, 不觉 / 不覺] unconsciously
无意识[wú yì shí, ˊ ㄧˋ ㄕˊ, 无意识 / 無意識] unconsciously

consciously ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
つい[, tsui] (adv) (1) just (now); (2) quite (near); (3) (See 遂に) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement (judgment); (P)
ついつい[, tsuitsui] (adv) (on-mim) (See つい) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement; against one's better judgment
知らず知らず(P);知らず識らず;不知不識[しらずしらず, shirazushirazu] (adv) unconsciously; unwittingly; unawares; (P)
覚えず[おぼえず, oboezu] (adv) unconsciously; unknowingly; without thinking
貧乏揺すり;貧乏ゆすり[びんぼうゆすり, binbouyusuri] (n,vs) shaking or tapping (usu. one's foot) unconsciously; fidgeting (esp. of the legs)

consciously ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยไม่รู้สึกตัว[adv.] (dōi mai rūs) EN: unconsciously FR:
โดยไม่รู้ตัว[adv.] (dōi mai rūt) EN: unconsciously ; unawarely FR: inconsciemment ; sans le savoir
ไม่รู้ตัว[adv.] (mai rūtūa) EN: unintentionally ; without thinking; unconsciously FR: inconsciemment
สลบไสล[adv.] (salopsalai) EN: like tops ; unconsciously FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า consciously
Back to top