ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

thereafter

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *thereafter*, -thereafter-

thereafter ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
thereafter (adv.) หลังจากนั้น See also: ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา Syn. thereupon
English-Thai: HOPE Dictionary
thereafter(แธร์อาฟ'เทอะ) adv. หลังจากนั้น, Syn. thenceforth
English-Thai: Nontri Dictionary
thereafter(adv) ภายหลังจากนั้น,ต่อมาภายหลัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And soon thereafter was marriedและไม่นานหลังจากนั้น\ ฉันก็แต่งงาน
They both left their jobs shortly thereafter and eloped.พวกเขาลาออกจากงาน ภายหลังจากที่ตั้งครรภ์ไม่นาน
We need an answer before we leave and a wedding not more than a fortnight thereafter or this alliance is at an end.ขอคำตอบก่อนออกเดินทางด้วย งานแต่งงานต้องจัดภายใน 2 อาทิตย์ มิเช่นนั้น การร่วมมือนี้เป็นอันสิ้นสุด
'Her gravestone is in Chiswick cemetery, where five years ago 'you acquired her name and date of birth, and thereafter her identity.หลุมศพเธออยู่ที่สุสานเชสวิค ซึ่งเมื่อ 5 ปีก่อน คุณสวมรอยชื่อ วันเกิด และตัวตนของเธอ
Thereafter known as the Kingslayer."{\cHFFFFFF}หลังจากนั้นมา จึงรู้จักกันในนาม ผู้สังหารกษัตริย์"
Soon thereafter...หลังจากนั้นไม่นาน... .
Even so, I'm sure that even when tomorrow comes, or the day after, or thereafter,แต่ถึงยังไง.. ตัวฉันไม่ว่าจะอีกกี่เดือนหรือกี่ปีผ่านไป
Very soon thereafter, which is why it is conceivable that she wasn't pregnant because of Ram.-ภายหลังจากนั้นไม่นาน นั่นล่ะสาเหตุ ก็อาจเชื่อได้ว่า คงไม่ได้ท้องเพราะพระราม
And you also went up to the Skyhigh thereafter?แล้วคุณก็ขึ้นไป ที่ skyhigh หลังจากนั้นด้วย?
And those who have hunted armed men long enough, and liked it, never really care for anything else thereafter.และผู้ที่ล่ามนุษย์\ซึ่งถืออาวุธมานาน และชื่นชอบ ก็ไม่มีความรู้สึก\กังวลอะไรอีกต่อไป
Anyway, shortly thereafter... she left him for me.หลังจากนั้นไม่นาน เธอทิ้งเขามาหาฉัน
Some do, but cubs either come out dead, or they die soon thereafter.มีคนที่ท้องแต่คลอดลูกออกมาตาย หรือไม่ก็ตายหลังจากนั้น

thereafter ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
嗣后[sì hòu, ㄙˋ ㄏㄡˋ, 嗣后 / 嗣後] from then on; after; afterwards; thereafter

thereafter ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
その後;其の後[そのご;そのあと;そののち, sonogo ; sonoato ; sononochi] (n-adv,n-t) after that; afterwards; thereafter
所へ[ところへ, tokorohe] (exp) (uk) thereupon; shortly thereafter
爾後;而後(oK)[じご, jigo] (n-adv,n-t) thereafter
以後(P);已後[いご, igo] (n-adv,n-t) (1) after this; from now on; hereafter; (2) (esp. after あれ, それ) thereafter; since (verb) (after -te form of verb); after (time); since (then); (P)
以降[いこう, ikou] (n-adv,n-t) on and after; as from; hereafter; thereafter; since; (P)
式年[しきねん, shikinen] (n) (See 式年祭) year in which an imperial memorial ceremony is held (the 3rd, 5th, 10th 20th, 50th & 100th years after death and every 100 years thereafter)

thereafter ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ถัดจากนั้น[conj.] (that jāk na) EN: after that ; then ; thereafter FR: ensuite
ต่อจากนั้นมา[X] (tøjāknan mā) EN: from then on ; thereafter FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า thereafter
Back to top