ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*thereafter*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น thereafter, -thereafter-

*thereafter* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
thereafter (adv.) หลังจากนั้น See also: ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา Syn. thereupon
English-Thai: HOPE Dictionary
thereafter(แธร์อาฟ'เทอะ) adv. หลังจากนั้น, Syn. thenceforth
English-Thai: Nontri Dictionary
thereafter(adv) ภายหลังจากนั้น,ต่อมาภายหลัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Very soon thereafter, which is why it is conceivable that she wasn't pregnant because of Ram.-ภายหลังจากนั้นไม่นาน นั่นล่ะสาเหตุ ก็อาจเชื่อได้ว่า คงไม่ได้ท้องเพราะพระราม
And soon thereafter was marriedและไม่นานหลังจากนั้น\ ฉันก็แต่งงาน
Anyway, shortly thereafter... she left him for me.หลังจากนั้นไม่นาน เธอทิ้งเขามาหาฉัน
Shortly thereafter, Vice President Raymond Jarvis was sworn in as acting President of the United States.หลังจากนั้นไม่นาน รองปธน.เรย์มอนด์ จาวิส ได้ปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งปธน.ของสหรัฐ
They both left their jobs shortly thereafter and eloped.พวกเขาลาออกจากงาน ภายหลังจากที่ตั้งครรภ์ไม่นาน
And then, shortly thereafter, three. And then four...จากนั้นไม่นานก็จะเป็น 3 แล้วก็ 4
I worked in a blacking factory thereafter, sealing bottles and sticking labels.ผมทำงานในโรงงานขัด หลังจากนั้น ปิดผนึกขวด และติดฉลาก
We need an answer before we leave and a wedding not more than a fortnight thereafter or this alliance is at an end.ขอคำตอบก่อนออกเดินทางด้วย งานแต่งงานต้องจัดภายใน 2 อาทิตย์ มิเช่นนั้น การร่วมมือนี้เป็นอันสิ้นสุด
Shortly thereafter, tongueless bodies start showing up.หลังจากนั้นไม่นาน ศพไม่มีลิ้นก็เริ่มโผล่มา
Shortly thereafter, you were mutilated.บางคนบอกว่ามันเป็นอุบัติเหตุ
'Her gravestone is in Chiswick cemetery, where five years ago 'you acquired her name and date of birth, and thereafter her identity.หลุมศพเธออยู่ที่สุสานเชสวิค ซึ่งเมื่อ 5 ปีก่อน คุณสวมรอยชื่อ วันเกิด และตัวตนของเธอ
Thereafter known as the Kingslayer."{\cHFFFFFF}หลังจากนั้นมา จึงรู้จักกันในนาม ผู้สังหารกษัตริย์"

*thereafter* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
嗣后[sì hòu, ㄙˋ ㄏㄡˋ, 嗣后 / 嗣後] from then on; after; afterwards; thereafter

*thereafter* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
その後;其の後[そのご;そのあと;そののち, sonogo ; sonoato ; sononochi] (n-adv,n-t) after that; afterwards; thereafter
以後(P);已後[いご, igo] (n-adv,n-t) (1) after this; from now on; hereafter; (2) (esp. after あれ, それ) thereafter; since (verb) (after -te form of verb); after (time); since (then); (P)
以降[いこう, ikou] (n-adv,n-t) on and after; as from; hereafter; thereafter; since; (P)
式年[しきねん, shikinen] (n) (See 式年祭) year in which an imperial memorial ceremony is held (the 3rd, 5th, 10th 20th, 50th & 100th years after death and every 100 years thereafter)
所へ[ところへ, tokorohe] (exp) (uk) thereupon; shortly thereafter
爾後;而後(oK)[じご, jigo] (n-adv,n-t) thereafter

*thereafter* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ถัดจากนั้น[conj.] (that jāk na) EN: after that ; then ; thereafter FR: ensuite
ต่อจากนั้นมา[X] (tøjāknan mā) EN: from then on ; thereafter FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *thereafter*
Back to top