ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

prey

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *prey*, -prey-

prey ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
prey (n.) เหยื่อ Syn. victim, loot
prey (n.) การฆ่าสัตว์เพื่ออาหาร
prey on (phrv.) กังวลเกี่ยวกับ Syn. weigh on
prey on (phrv.) กังวลเกี่ยวกับ Syn. weigh on
English-Thai: HOPE Dictionary
prey(เพร) n. เหยื่อ,สัตว์ที่ล่าหรือจับกินเป็นอาหาร ,การล่าเหยื่อ,สิ่งที่ปล้นมา. vt. จับกินเป็นอาหาร,มีผลร้ายต่อจิต,ทำให้ผู้อ่านเป็นเหยื่อ., See also: preyer n., Syn. catch,kill
English-Thai: Nontri Dictionary
prey(n) เหยื่อ,การล่าเหยื่อ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
preyเหยื่อ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
preyเหยื่อ, สิ่งมีชีวิตที่ถูกสิ่งมีชีวิตอื่นล่ากินเป็นอาหาร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กูปรี (n.) kouprey See also: gray ox Syn. โคไพร
วาฬ (n.) beast of prey Syn. สัตว์ร้าย, พาฬ
โคไพร (n.) kouprey See also: gray ox
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Boa constrictors swallow their prey whole, without chewing it." There."งูเหลือมกลืนเหยื่อได้ทั้งตัว โดยที่ไม่ต้องเคี้ยว"
Big sister, we haven't had fresh prey for a long time.พี่ใหญ่ เราไม่มีเนื้อสดตก ถึงท้องนานแล้วนะ
With complaints ranging from purse-snatching to breaking and entering police switchboards have been swamped with the angry voices of more and more citizens who have fallen prey to the recent surge of crime that continues to plague the city.กับข้อร้องเรียนตั้งแต่กระเป๋าขโมย ... ... ที่จะทำลายและเข้า ... ... switchboards ตำรวจได้รับการล้นมือ ...
Soldiers will fall prey to idle palace gossip.ทหารตกเป็นเหยื่อ... ของเรื่องซุบซิบในปราสาท
Attention. Our prey is in sightระวังหน่อย นกกระจอกบินมาแล้ว
But then she fell prey to a demon of greed, who slowly consumed her body and soul.แต่เธอกลับอ้อนวอนต่อปีศาจเพื่อรักษาความงามเอาไว้ให้นิรันดร์
You've been predator and prey with him. Friends, enemies, brother, sister, mother, child.เป็นพี่ เป็นน้อง เป็นแม่ เป็นลูก
I prey you pull back your cavalry and leave this matter to me.ข้าภาวนาให้ท่านถอนกองทหารม้ากลับไป แล้วปล่อยให้ข้าจัดการเรื่องนี้เอง.
I prey you retire on home to Damascus.ข้าภาวนาให้ท่านกลับ ดามัสกัส.
And she's too poor to be an object of prey to anyone.และหล่อนก็จนเกินกว่า ที่จะมีใครมาหลอกแต่งงานด้วย
All I had to do was call the gang task force, ask where the 29th St. Kings get their tattoes, and wait for my prey to show up.ผมแค่ต้องโทรเข้าแก้งค์ ถามว่านักเลงถนนคิงส์ที่ 29 ไปสักกันที่ไหน และรอให้เหยื่อเผยตัว
They're also known to watch their prey and learn their habits.พวกมันเรียนรู้พฤติกรรมของเหยื่อ ด้วยการเฝ้ามองอย่างสังเกต

prey ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
捕食[bǔ shí, ㄅㄨˇ ㄕˊ, 捕食] to prey on; to catch and feed on; to hunt for food
猛禽[měng qín, ㄇㄥˇ ㄑㄧㄣˊ, 猛禽] bird of prey
血口[xuè kǒu, ㄒㄩㄝˋ ㄎㄡˇ, 血口] bloody mouth (from devouring freshly killed prey)
七鳃鳗[qī sāi mán, ㄑㄧ ㄙㄞ ㄇㄢˊ, 七鳃鳗 / 七鰓鰻] lamprey (jawless proto-fish of family Petromyzontidae)
八目鳗[bā mù mán, ㄅㄚ ㄇㄨˋ ㄇㄢˊ, 八目鳗 / 八目鰻] lamprey (jawless proto-fish of family Petromyzontidae)
大鹏[dà péng, ㄉㄚˋ ㄆㄥˊ, 大鹏 / 大鵬] roc (mythical bird of prey)
[jū, ㄐㄩ, 雎] osprey; fish hawk
猎物[liè wù, ㄌㄧㄝˋ ˋ, 猎物 / 獵物] prey

prey ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一飲み;一呑み[ひとのみ, hitonomi] (n) (1) swallowing in one gulp; downing; mouthful; bite; (2) sipping; sip; (3) thinking nothing of one's opponent; making easy prey of someone
犠牲になる[ぎせいになる, giseininaru] (exp,v5r) to be sacrificed; to fall victim to; to fall prey to
猛禽[もうきん, moukin] (n,adj-no) bird of prey
猛鳥[もうちょう, mouchou] (n) bird of prey
虎視眈眈;虎視眈々[こしたんたん, koshitantan] (adj-t,adv-to) watching vigilantly for an opportunity to prey upon
アメリカヤツメ属[アメリカヤツメぞく, amerikayatsume zoku] (n) Ichthyomyzon (genus of lamprey in the family Petromyzontidae)
アメリカンブルックランプリ[, amerikanburukkuranpuri] (n) American brook lamprey (Lampetra appendix)
イーグル[, i-guru] (n) eagle (bird of prey, Accipitridae family); (P)
いい鴨;好い鴨[いいかも;いいカモ, iikamo ; ii kamo] (exp) (uk) desirable prey; easy game; easy mark; easy prey; easy target
ウクライナヤツメ属[ウクライナヤツメぞく, ukurainayatsume zoku] (n) Eudontomyzon (genus of lamprey in the family Petromyzontidae)
ウミヤツメ;シーランプリ[, umiyatsume ; shi-ranpuri] (n) sea lamprey (Petromyzon marinus)
ウミヤツメ属[ウミヤツメぞく, umiyatsume zoku] (n) Petromyzon (genus of lamprey in the family Petromyzontidae)
カスピヤツメ属[カスピヤツメぞく, kasupiyatsume zoku] (n) Caspiomyzon (genus of lamprey in the family Petromyzontidae)
カワヤツメ属[カワヤツメぞく, kawayatsume zoku] (n) Lethenteron (genus of lamprey in the family Petromyzontidae)
クラマスヤツメ[, kuramasuyatsume] (n) Klamath river lamprey (Lampetra similis)
シベリアヤツメ[, shiberiayatsume] (n) Siberian brook lamprey (Lethenteron kessleri, species found in Eastern Europe and Siberia)
チョウセンヤツメ[, chousenyatsume] (n) Korean lamprey (Lampetra morii)
トルコヤツメ[, torukoyatsume] (n) Turkish brook lamprey (Eudontomyzon lanceolata)
メキシコヤツメ[, mekishikoyatsume] (n) Mexican lamprey (Lampetra spadicea)
ヤツメウナギ科[ヤツメウナギか, yatsumeunagi ka] (n) Petromyzontidae (family of parasitic lamprey with a toothed sucking mouth)
ヨーロッパカワヤツメ;ヨーロピアンリバーランプリ[, yo-roppakawayatsume ; yo-ropianriba-ranpuri] (n) river lamprey (Lampetra fluviatilis)
ヨーロッパスナヤツメ;ヨーロピアンブルックランプリ[, yo-roppasunayatsume ; yo-ropianburukkuranpuri] (n) European brook lamprey (Lampetra planeri)
捕食[ほしょく, hoshoku] (n,vs) predation; eating prey; preying upon
砂八目[すなやつめ;スナヤツメ, sunayatsume ; sunayatsume] (n) (uk) Far Eastern brook lamprey (Lethenteron reissneri); sand lamprey (species found in the Northwest Pacific)
餌食[えじき, ejiki] (n) prey; victim
鳶;鴟;鵄[とび;とんび, tobi ; tonbi] (n) (1) (uk) black kite (bird of prey, Milvus migrans); (2) (とび only) (abbr) (See 鳶職) construction worker; scaffold erector; firefighter; (3) (とんび only) (abbr) (See 鳶合羽) Inverness cape
鶚;雎鳩[みさご;しょきゅう(雎鳩);ミサゴ, misago ; shokyuu ( sho hato ); misago] (n) (uk) osprey (Pandion haliaetus); fish hawk

prey ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นกล่าเหยื่อ[n. exp.] (nok lā yeūa) EN: bird of prey ; raptor FR: oiseau de proie [m]
นกนักล่า[n. exp.] (nok nak lā) EN: bird of prey ; raptor FR: oiseau de proie [m]
ภักษาหาร[n.] (phaksāhān) EN: prey ; victim FR: proie [f]
เหยื่อ[n.] (yeūa) EN: victim ; prey ; sacrifice ; sufferer ; dupe ; gull ; scapegoat FR: proie [f] ; victime [f]
เหยี่ยว[n.] (yīo) EN: hawk ; harry ; kite ; falcon ; bird of prey FR: oiseau de proie [m] ; rapace [m] ; faucon [m] ; épervier [m]
โคไพร[n.] (khōphrai) EN: kouprey ; Bos sauveli FR: Bos sauveli
กูปรี[n.] (kūprī) EN: Kouprey ; Grey Ox ; Bos sauveli Urbain FR: Bos sauveli
เหยี่ยวออสเปร[n.] (yīo øsprē) EN: Osprey ; sea hawk ; fish eagle ; fish hawk FR: Balbuzard pêcheur [m] ; Aigle pêcheur [m] ; Balbuzard fluviatile [m] ; Petit Aigle pêcheur [m] ; Aigle plongeur [m]

prey ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beute {f} | Beute machen (auf)prey | to prey (on, upon)
Fischadler {m} [ornith.]Osprey (Pandion haliaetus)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า prey
Back to top