ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

supercilious

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *supercilious*, -supercilious-

supercilious ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
supercilious (adj.) ดูหมิ่น See also: ดูถูก, เหยียดหยาม, หยิ่งยโส Syn. contemptuous, disdainful, scornful
English-Thai: Nontri Dictionary
supercilious(adj) หยิ่งยโส,ทะนง,วางมาด,โอหัง,อวดภูมิ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And I assure you, Bella, it was an especially supercilious pig.จะเป็นหมูที่มีคุณภาพเยี่ยมที่สุดเท่านั้น

supercilious ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不亢不卑[bù kàng bù bēi, ㄅㄨˋ ㄎㄤˋ ㄅㄨˋ ㄅㄟ, 不亢不卑] neither haughty nor humble; neither overbearing nor servile; neither supercilious nor obsequious
白眼[bái yǎn, ㄅㄞˊ ㄧㄢˇ, 白眼] supercilious look
不卑不亢[bù bēi bù kàng, ㄅㄨˋ ㄅㄟ ㄅㄨˋ ㄎㄤˋ, 不卑不亢] (saying) neither servile nor overbearing; neither obsequious nor supercilious
傲视[ào shì, ㄠˋ ㄕˋ, 傲视 / 傲視] turn up one's nose; show disdain for; regard superciliously

supercilious ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จองหอง[adj.] (jønghøng) EN: arrogant ; overbearing ; haughty ; supercilious ; proud ; condescending FR: arrogant ; hautain ; orgueilleux ; dédaigneux ; dominateur ; fier ; prétentieux
กลอกหน้ากลอกตา[v. exp.] (kløk nā klø) EN: look supercilious ; grimace FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า supercilious
Back to top