ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

studious

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *studious*, -studious-

studious ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
studious (adj.) ขยันเรียน See also: พากเพียร, อุตสาหะ Syn. bookish, industrious, diligent Ops. lazy
studious (adj.) รอบคอบ See also: ระมัดระวัง, ใส่ใจ Syn. attentive, thoughtful
English-Thai: HOPE Dictionary
studious(สทิว'เดียส) adj. ขยันเรียน,มีใจจดใจจ่อ,กระตือรือร้น,อดทน,อุตสาหะ., See also: studiously adv. studiousness n., Syn. well-read,diligent ###A. illiterate,careless
English-Thai: Nontri Dictionary
studious(adj) ขยันเรียน,รอบคอบ,รักการเรียน,เอาใจใส่,กระตือรือร้น,อุตสาหะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah, like a very studious young lady from a prison laundry.ใช่ เหมือนพวกสาวแก่เรียน จากแม่บ้านซักผ้าตามเรือนจำ
She said Abby was a conservative, studious type.เธอบอกว่าแอ๊บบี้เป็นประเภท นักศึกษาธรรมดาๆ
Our conservative, studious girl had cocaine in her system at the time of her death.สาวหัวเก่า บ้าเรียนของเรา เจอโคเคนอยู่ในร่างกาย ณ เวลาตายของเธอ
She's just so studious, that's all.เธอแค่ช่างเรียน แค่นั้นแหละ
The two female victims were reserved and studious.เหยื่อผู้หญิง 2 ราย เก็บตัวและบ้าเรียน
This massive 334-page document, which does not yet disclose the final verdict, is studiously even-handed.เอกสารฉบับนี้ 334 หน้าขนาด ใหญ่ ซึ่งยังไม่เปิดเผยคำตัดสินสุดท้าย เป็นอย่างรอบคอบแม้กระทั่งมือ
"While grand romantic gestures take the audience by surprise... they are truly the culmination of hard and studiousc.bg_transparent"การกระทำโรแมนติก/c.bg_transparent c.bg_transparentที่ทำให้คนดูประหลาดใจนั้น/c.bg_transparent c.bg_transparentแท้จริงแล้วเป็นผล/c.bg_transparent c.bg_transparentของความวิริยะอุตสาหะ/c.bg_transparent

studious ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
好学[hào xué, ㄏㄠˋ ㄒㄩㄝˊ, 好学 / 好學] eager to study; studious; erudite
笃学[dǔ xué, ㄉㄨˇ ㄒㄩㄝˊ, 笃学 / 篤學] studious; diligent in study

studious ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
勉強家[べんきょうか, benkyouka] (n) diligent student; studious person
勉強熱心[べんきょうねっしん, benkyounesshin] (adj-na) hardworking; studious

studious ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อยากรู้[v.] (yāk rū) EN: eager to know ; be curious ; be studious FR: être curieux ; vouloir savoir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า studious
Back to top