ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bracer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bracer*, -bracer-

bracer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bracer (n.) สิ่งค้ำ See also: ผู้สนับสนุน
bracer (n.) เครื่องดื่มที่กระตุ้น See also: ยาบำรุงกำลัง Syn. pick-me-up
English-Thai: HOPE Dictionary
bracer(เบรส'เซอะ) n. สิ่งค้ำ,ผู้สนับสนุน,เครื่องดื่มที่กระตุ้น (โดยเฉพาะเหล้า)
English-Thai: Nontri Dictionary
bracer(n) ยาบำรุงกำลัง,เครื่องเหนี่ยวรั้ง,สิ่งค้ำ,ผู้สนับสนุน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Bracer, USS Farragut.เบรเซอร์ ยูเอสเอส ฟาร์รากัท

bracer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブレーサー[, bure-sa-] (n) bracer
手纏;環;鐶[たまき, tamaki] (n) (1) (arch) bracelet (made of stringed jewels or bells and worn at the elbow); (2) bracer (for the elbow of an archer)
射籠手[いごて, igote] (n) (obsc) archer's bracer; archer's armguard
弓籠手[ゆごて, yugote] (n) (obsc) archer's bracer; archer's armguard
籠手;篭手;小手[こて, kote] (n) gauntlet (used in Kendo); bracer; fencing glove
締めひも[しめひも, shimehimo] (n) adjustable strap; bracer; lacing

bracer ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Armschiene {f}bracers
Armschutz {m}bracer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bracer
Back to top