ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

spruce

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *spruce*, -spruce-

spruce ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
spruce (n.) ต้นสนชนิดหนึ่ง
spruce (n.) ไม้ของต้นสนชนิดหนึ่ง
spruce (vi.) แต่งตัวเรียบร้อยงดงาม See also: แต่งตัวสะอาดหมดจด Syn. neater, groom
spruce (vt.) แต่งตัวเรียบร้อยงดงาม See also: แต่งตัวสะอาดหมดจด Syn. neater, groom
spruce (adj.) เรียบร้อยงดงาม See also: โก้, สะอาดหมดจด Syn. neat, smart, dapper, trim
spruce up (phrv.) ทำให้เป็นระเบียบ See also: ทำให้เรียบร้อย Syn. stick up, smarten up, spiff up
spruceness (n.) ความเป็นระเบียบเรียบร้อย Syn. tidiness
spruceness (n.) ความเป็นระเบียบ See also: ความเรียบร้อย Syn. neatness, uniformity
English-Thai: HOPE Dictionary
spruce(สพรูส) n. ต้นสนสกุลPiceaมีใบรูปเข็มสั้น,ไม้ของต้นดังกล่าว adj. ทำจากไม้ดังกล่าว,มีต้นสนดังกล่าวขึ้นมาก,เรียบร้อย,งดงาม,โก้ vt. ทำให้เรียบร้อย,ทำให้งดงาม,แต่งจนเรียบร้อย,แต่งจนงดงาม,แต่งจนโก้., Syn. trim,neat
English-Thai: Nontri Dictionary
spruce(adj) กะทัดรัด,เรียบร้อย,งดงาม,โก้เก๋
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You got the part already. I'm just trying to spruce it up.ที่คุณได้เป็นส่วนหนึ่งที่มีอยู่แล้ว ฉันแค่พยายามที่จะเรียบร้อยขึ้น
Remember to spruce up a bitจำไว้ต้องวางท่านิดหน่อย
This is part of 1 4 million acres of spruce trees in alaska that have been killed by bark beetles.นี่คือส่วนหนึ่งของต้นสปรูซ 14 ล้านเอเคอร์ในอลาสกา ที่ถูกทำลายโดยเต่าทองบาร์ค ปรากฏการณ์แบบเดียวกัน
Edie had also planned to spruce up the property by washing down the driveway.อีดี้ได้วางแผนที่จะทำให้บ้านดูสะอาดเรียบร้อย โดยการล้างทางเข้าบ้าน
AND YOU AND I CAN SPRUCE THE HOUSE UP?ชั้นกับเธอจะได้จัดบ้านให้เรียบร้อย
You oughta spruce up, yeah?มานี่มา เอมส์ เอมส์?
Emms, you oughta spruce up, yeah?เอ็มม์ เธอเรียบร้อยเกินไปไหม?
I was helping Big Dave plant some spruce saplings in his ma's backyard.ผมไปช่วยบิ๊กเดฟ ปลูกหน่ออ่อนต้นสน ที่สวนหลังบ้านแม่ของเขา
How are those, uh, spruce saplings shaping up?แล้วหน่้ออ่อนต้นสน ที่ปลูกเป็นไงบ้าง?
He... he's planting spruce saplings.เขากำลังจะลงกล้าต้นสน
Wanna spruce up?อยากจะลองเปรี้ยวหน่อยไหม?
Alison was set to meet 'A' at 235 Spruce Street.อลิสันถูกให้ไปพบ A ที่ 235 Spruce Street

spruce ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
云杉[yún shān, ㄩㄣˊ ㄕㄢ, 云杉 / 雲杉] spruce

spruce ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スプルース[, supuru-su] (n) spruce
ヤツバキクイムシ[, yatsubakikuimushi] (n) spruce bark beetle (Ips typographus)
唐檜[とうひ;トウヒ, touhi ; touhi] (n) (uk) spruce tree (esp. Picea jezoensis hondoensis, a variety of Ezo spruce)
蝦夷松[えぞまつ;エゾマツ, ezomatsu ; ezomatsu] (n) (uk) Yezo spruce (Picea jezoensis); Jezo spruce
針樅[はりもみ;ハリモミ, harimomi ; harimomi] (n) (uk) tiger-tail spruce (Picea polita)
きりっとした[, kirittoshita] (adj-f) smart; spruce; neat

spruce ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โก้[adj.] (kō) EN: smart ; spruce ; sprucy ; rakish ; grand ; elegant ; stylish FR: chic ; soigné
โก้เก๋[v.] (kōkē) EN: be smart ; spruce ; be beautiful ; be elegant ; be gaudily dressed ; look chic ; look fine FR:
สพรูซ[n.] (saphrus) EN: spruce FR: spruce [m]
ทำให้ระเบียบเรียบร้อย[v. exp.] (thamhai rab) EN: spruce up FR: mettre en ordre

spruce ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tannenhuhn {n} [ornith.]Spruce Grouse

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า spruce
Back to top