ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

meditate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *meditate*, -meditate-

meditate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
meditate (vi.) ครุ่นคิด See also: ใคร่ครวญ, ไตร่ตรอง, พิจารณา Syn. think, consider
meditate (vi.) ทำสมาธิ See also: เข้าฌาน Syn. contemplate
meditate on (phrv.) คิดถึงอย่างลึกซึ้งและจริงจังเกี่ยวกับ (โดยเฉพาะทางศาสนาหรือต้องการหาความสงบของจิตใจ) See also: เข้าฌาน
English-Thai: HOPE Dictionary
meditate(เมด'ดิเทท) vi. คิดคะนึง,ไตร่ตรอง,เพ่งพิจารณาดู,มุ่งหมาย,เข้าฌาน. vt. มุ่งหมาย,วางแผน., See also: meditatingly adv. meditator n., Syn. intend
English-Thai: Nontri Dictionary
meditate(vi,vt) ตรึกตรอง,นึก,คำนึง,รำพึง,คิด,เข้าฌาน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เข้าฌาน (v.) meditate Syn. เข้าสมาธิ
มวยล้ม (n.) boxing premeditated to lose See also: phony fight
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Practice until you can meditate and nothing can distract you so that you see and feel nothing except your own energy.การปฏิบัติจนกว่าคุณจะสามารถนั่งสมาธิ ... ... และไม่มีอะไรที่จะหันเหความสนใจของคุณ ... ... เพื่อให้คุณเห็นและความรู้สึกอะไร ...
I suggest we all meditate now on the events of this evening.ผมขอแนะนำให้เราทุกคนนั่งสมาธิตอนนี้ ... ... เมื่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนนี้
Where you goin'? To meditate on desire and suffering.นั่งสมาธิเพื่อกำจัดกิเลส และความเจ็บปวด
Ian did. Um, he went there to meditate and to get away from the world.เอียนใช้ เขาเข้าไปในนั้นเพื่อนั่งสมาธิ และเพื่ออยู่ห่างจากโลกภายนอก
When you become a warrior, you learn to meditate in every action.เมื่อใดก็ตามที่เธอเป็นผู้กล้า เธอจะเรียนรู้ และมีสมาธิกับการกระทำทุกอย่าง
Let us meditate on that.ขอเราพิจารณาเรื่องนี้ก่อน
You have to meditate for long periods of time without losing focus.เธอต้องตั้งจิตของเธอเป็นเวลานาน โดยที่ไม่เสียสมาธิ.
Some of the great monks can meditate for four days.พระผู้ใหญ่บางท่าน สามารถ ตั้งจิตได้นานถึงสี่วัน.
Some choose to meditate for 50 years in a cave just like this without the slightest taste of food or water.บางทีก็อาจจะเข้าฌาณในถ้ำกว่า 50 ปี ไม่สัมผัสกับรสชาติของน้ำหรืออาหาร
He said now that he's seen the real me, he needs to meditate on whether or not he can still marry me.เขาบอก เค้าเห็นตัวตนฉันแล้ว เค้าจะไปทำสมาธิเพื่อตัดใจ หรือไม่เค้าคงแต่งงานกับฉัน
So now I can't even meditate right?แล้วตอนนี้ฉันไม่สามารถแม้แต่จะทำสมาธิที่ถูกต้อง?
I need to go meditate and get my chi back in alignment.ผมต้องไปนั่งสมาธิและได้รับไคของฉันกลับในการจัดตำแหน่ง

meditate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蓄意[xù yì, ㄒㄩˋ ㄧˋ, 蓄意] deliberate; premeditated; malice
有预谋[yǒu yù móu, ㄧㄡˇ ㄩˋ ㄇㄡˊ, 有预谋 / 有預謀] premeditated
预谋[yù móu, ㄩˋ ㄇㄡˊ, 预谋 / 預謀] premeditated; to plan sth in advance (esp. a crime)
坐禅[zuò chán, ㄗㄨㄛˋ ㄔㄢˊ, 坐禅 / 坐禪] sit in meditation; to meditate
打坐[dǎ zuò, ㄉㄚˇ ㄗㄨㄛˋ, 打坐] sit in meditation; to meditate

meditate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
凝らす[こらす, korasu] (v5s,vt) (1) to freeze; to congeal; (2) to concentrate one's attention on; to devote oneself to something; to ponder; to meditate
旦過[たんが, tanga] (n) (1) {Buddh} staying the night (of an itinerant priest in Zen buddhism); itinerant priest's lodging; (2) {Buddh} providing a room for an itinerant priest so that he may meditate for a long period of time
確信犯[かくしんはん, kakushinhan] (n) (1) crime of conscience; (2) premeditated crime (viewed as mistaken usage); act carried out while knowing that it should not be
計算ずく;計算尽く;計算づく;計算尽(io)[けいさんずく(計算ずく;計算尽く;計算尽);けいさんづく(計算尽く;計算づく;計算尽), keisanzuku ( keisan zuku ; keisan kotogotoku ; keisan jin ); keisanduku ( keisan ko] (n,adj-no) calculated; premeditated; considered
謀殺[ぼうさつ, bousatsu] (n,vs) deliberate (premeditated, wilful, willful) murder
静座;静坐[せいざ, seiza] (n,vs) sitting calmly and quietly (i.e. in order to meditate)

meditate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บำเพ็ญภาวนา[v. exp.] (bamphen phā) EN: meditate FR: méditer
คำนึง[v.] (khamneung) EN: consider ; take into consideration ; take into account ; think of ; meditate ; contemplate FR: tenir compte de ; prendre en considération ; considérer ; réfléchir ; méditer
คิด[v.] (khit) EN: think ; meditate ; imagine ; contemplate FR: penser ; songer ; imaginer ; réfléchir
นั่งสมาธิ[v. exp.] (nang samāth) EN: meditate FR: méditer
ภาวนา[v.] (phāwanā) EN: pray ; cultivate ; meditate FR:
พิจารณา[v.] (phijāranā) EN: consider ; inquire ; meditate ; examine ; investigate ; judge ; peruse ; take into account ; mull FR: considérer ; étudier ; examiner ; évaluer ; juger ; faire le point ; prendre en compte
ปรารมภ์[v.] (prārom) EN: reflect (on) ; meditate (on) ; ruminate ; muse FR: réfléchir (à)
ตรึกตรอง[v.] (treuktrøng) EN: reflect ; think over ; ponder ; take into account ; meditate on FR: réfléchir ; méditer
ตรอง[v.] (trøng) EN: consider ; reflect ; meditate ; contemplate ; ponder ; think deeply about ; cogitate FR: considérer ; peser
โดยไตร่ตรองไว้ก่อน[adj.] (dōi traitrø) EN: premeditated FR:
มวยล้ม[n. exp.] (mūay lom) EN: boxing premeditated to lose ; phony fight FR: combat joué d'avance [m] ; combat arrangé [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า meditate
Back to top