ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sort out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sort out*, -sort out-

sort out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sort out (phrv.) จัดลำดับ See also: เรียงลำดับ Syn. separate out, sift out
sort out (phrv.) แยกออก See also: แบ่งออกมา, เลือก
sort out (phrv.) ทำให้กระจ่าง See also: แก้ไข, ทำให้ชัดเจน Syn. straighten out
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คัดออก (v.) sort out See also: separate, weed out, sift out Syn. ให้ออก, เลือกออก
คัดแยก (v.) sort out See also: pick out, screen, choose, select Syn. คัด, เลือกเฟ้น
จำแนกแยกแยะ (v.) sort out See also: digest, separate, segregate, sift Syn. แยก, แยกแยะ, แบ่งแยก
เลือกออก (v.) sort out See also: separate, weed out, sift out Syn. ให้ออก
ให้ออก (v.) sort out See also: separate, weed out, sift out Syn. เลือกออก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If you had to sort out all that junk, like that thing with the movies.ถ้าคุณมีการจัดเรียงออกขยะทั้งหมดว่าเหมือนสิ่งมีภาพยนตร์ที่
She needs to sort out her priorities.เธอน่าจะรู้อะไรมาก่อนมาหลังนะ
In the age of biology the politics is going to sort out between those who believe life first has intrinsic value and therefore we should choose technologies and commercial venues that honour the intrinsic value...ในยุคชีวภาพ การเมืองคือการแบ่งขั้วระหว่าง คนที่เชื่อว่าชีวิตมีคุณค่าที่เป็นแก่นแท้ xxxx และเราควรเลือกเทคโนโลยี
How do we sort out the liars?เราจะแยกผู้ที่โกหกได้อย่างไร
They sort out problems for other people.คอยคุ้มครองคนให้ปลอดภัย พอพ่อเริ่มทำงานใหม่นี้นะ
The search is on hold right now until they sort out the confusion.การค้นหาถูกระงับไปก่อนจนกว่า จะแก้ข้อสับสนได้น่ะครับ
(Yes, I had to sort out packets for 2 women. )- ใช่ ผมคิดเรื่องปั้นดินเผา...
Just give us a minute. I'll sort out your bodywork for you. I need a word with you.ขอเวลาผมไม่นาน ผมจะจัดการรอยนี่ให้
I guess I wouldn't mind some time to sort out my feelings.ผมว่าผมอยากจะ จัดระบบอารมณ์ใหม่เสียหน่อย
I'll just call all the criminals and rogue spies and let them know to hold on a sec, 'cause Chuck Bartowski needs some time to sort out his lady feelings.ฉันแค่โทรไปบอกพวกอาชญากรกับสายลับสองหน้า แล้วบอกว่าให้รอประเดี๋ยว เพราะชัค บาโธว์สกี้ อยากปรับอารมณ์เรื่องแฟนก่อน
I say kill them all and let fate sort out the mess.ฆ่ามันซะให้หมดแล้วปล่อย
Your daddy needs to stay here to sort out a few things, alright?พ่อของนายอยากอยู่ที่นี่ เพื่อคัดแยกอะไรนิดหน่อย ดีไหม?

sort out ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shé, ㄕㄜˊ, 揲] sort out divining stalks

sort out ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
分ける(P);別ける[わける, wakeru] (v1,vt) (1) to divide (into); to split (into); to part; to separate; to divide up; to classify; to sort out; to divide out; (2) to share; to distribute; to deal out; to dish out; (3) to distinguish; to discriminate; to differentiate (between); (4) to break up (a fight); to mediate; (5) to call a draw; to tie; (6) to push one's way through (a crowd); (7) (also written as 頒ける) to sell; (P)
選り分ける(P);より分ける;えり分ける[よりわける(選り分ける;より分ける)(P);えりわける(選り分ける;えり分ける), yoriwakeru ( yori wake ru ; yori wake ru )(P); eriwakeru ( yori wake ru ; eri wake ] (v1,vt) to classify; to sort out; to sift through; (P)

sort out ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จำแนก[v.] (jamnaēk) EN: classify ; segregate ; separate ; divide ; categorize ; sort out ; distribute ; sift FR: diviser ; classifier ; séparer ; trier ; distribuer ; distinguer
จำแนกแยกแยะ[v. exp.] (jamnaēk yaē) EN: sort out ; digest ; separate ; segregate ; sift FR: séparer ; trier
จัดให้[v.] (jat hai) EN: manage ; sort out ; supply ; provide ; put at one's disposal ; place at one's disposal FR: diriger
คัดออก[v. exp.] (khat øk) EN: sort out ; separate ; weed out ; sift out ; reject ; strike off ; cull ; drop ; expunge FR: exclure ; éliminer
คัดแยก[v. exp.] (khat yaēk) EN: sort out ; pick out ; screen ; choose ; select FR: trier ; séparer ; sélectionner
สังคายนา[v.] (sangkhāyanā) EN: check up ; sort out ; revise ; correct ; overhaul ; revamp ; review and revise FR:
สังคายนาย[v.] (sangkhāyanā) EN: check up ; sort out ; revise ; correct ; overhaul ; revamp ; review and revise FR:
สะสาง[v.] (sasāng) EN: put in order ; sort out ; tidy up ; check up ; clear ; handle ; manage ; treat ; deal with ; settle FR: ranger ; mettre en ordre ; trier ; nettoyer ; débarasser ; liquider
สะสางเอกสาร[v. exp.] (sasāng ekka) EN: sort out documents FR: trier des documents ; ranger des documents
แยกประเภท[v. exp.] (yaēk praphē) EN: classify ; categorize ; sort out ; arrange in classes FR: classifier ; catégoriser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sort out
Back to top