ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

secrete

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *secrete*, -secrete-

secrete ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
secrete (vt.) หลั่ง See also: ปล่อยออก, ไหล Syn. emit, excrete, discharge
secrete (vt.) ซ่อนเร้น See also: หลบเร้น, ปิดบัง, แอบซ่อน Syn. hide, conceal, cover
English-Thai: HOPE Dictionary
secrete(ซีคริท') vt. ปล่อยออก,คัดหลั่ง,ซ่อน,ซ่อนเร้น,ปิดบัง
English-Thai: Nontri Dictionary
secrete(vt) ปิดบัง,ซ่อนเร้น,ซุกซ่อน,ปล่อยออก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
secreteหลั่ง, คัดหลั่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
12 hours or so. He said they had poison gas... they secrete in small amounts.ประมาณ 12 ชั่วโมง เขาว่ามันมีแก๊สพิษ
There's another way to secrete that much protein. Do it naturally.อีกวิธีที่จะทำราหลั่งโปรตีนออกมามากขนาดนั้นก็คือ ปล่อยตามธรรมชาติ
Certain species of parasite have been known to naturally secrete opiates.ในบางทีปรสิต บางสายพันธุ์ที่รู้จักกัน มีอนุพันธุ์ฝิ่นตามธรรมชาติ ที่ไม่มีใครรู้ก็ได้
Yeah, they secrete it in their sweat or something.ใช่ พวกเขาหลั่งมัน ออกมากับเหงื่อหรืออะไรบางอย่าง
To secrete one kind of to be called to promote estrus raw silk hormone.เน€เธขเธตเนˆเธขเธกเธกเธฒเธ
"Its muscles secrete a highly concentrated acid, allowing them to burn and slice through their victims."ร่างกายของมันปล่อยกรดเข้มข้นออกมา กรดนั้นจะเผาไหม้เเล้วผ่าเหยื่อของมัน
The Musai's lips secrete a kind of psychotropic substance for which there's no medicinntidote.ริมฝีปากของมูไซจะหลั่งชนิดของสารออกฤทธิ์ต่อประสาท ซึ่งมันไม่ใช่ Medicinntidote
It's a protein... secreted by a fungus called Aspergillus Ticor.หลั่งออกมาจากเชื้อราชื่อ แอสเปอร์จิลลัส ไทคอร์
Inoursecretestheart#In our secretest heart
A species which secretes a psychoactive compound.เป็นชนิดที่หลั่งสารประกอบมีฤิทธิ่ต่อจิตใจ
He breathes,he pulsates,he seizes,he hemorrhages,he secretes and he speaks. Hello,stan.เขาสามารถหายใจ หัวใจเต้น เลือดพุ่ง หลั่งของเหลว และพูดได้
The substances secreted by these plants can be recognized by our bodies.สารลึกลับที่ซ่อนอยู่ในพืช อาจเป็นที่ต้องการของร่างกายเรา

secrete ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
排入[pái rù, ㄆㄞˊ ㄖㄨˋ, 排入] to discharge into; to secrete into
[bì, ㄅㄧˋ, 泌] secrete; pour off
分泌[fēn mì, ㄈㄣ ㄇㄧˋ, 分泌] secrete

secrete ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
鬼乳;奇乳[きにゅう, kinyuu] (n) witch's milk (milk secreted by some neonates)
魔乳[まにゅう, manyuu] (n) witch's milk (milk secreted by some neonates)

secrete ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาวุธลับ[n. exp.] (āwut lap) EN: FR: arme secrète [f]
เหตุผลลึกลับ[n. exp.] (hētphon leu) EN: mysterious reason FR: raison secrète [f]
คายพิษ[v. exp.] (khāi phit) EN: secrete venom FR:
เม้ม[v.] (mem = mēm) EN: hide ; conceal ; secrete ; keep back FR: cacher
ประตูลับ[n. exp.] (pratū lap) EN: trapdoor FR: porte secrète [f]
เร้น[v.] (ren = rēn) EN: hide ; conceal ; secrete ; stash ; cover up FR: cacher ; dissimuler
สมาคมลับ[n. exp.] (samākhom la) EN: secret society FR: société secrète [f]
ตำรวจลับ[n. exp.] (tamrūat lap) EN: secret police ; plainclothesman ; plainclothes policeman ; police in civilian clothes FR: police secrète [f]
แอบดู[v. exp.] (aēp dū) EN: peep at ; peek at ; steal a glance at FR: épier ; regarder en douce ; observer secrètement
ลอบ[adv.] (løp) EN: furtively ; secretly ; on the sly ; stealthily FR: en cachette ; clandestinement ; secrètement ; furtivement ; sournoisement
ถ่ายออก[v. exp.] (thāi øk) EN: FR: excréter ; sécréter
อย่างลับ ๆ[adv.] (yāng lap-la) EN: FR: secrètement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า secrete
Back to top