ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

claw

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *claw*, -claw-

claw ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
claw (n.) กรงเล็บ
claw back (phrv.) เรียกคืน See also: เก็บคืนไป
claw off (phrv.) แล่นไปทางที่มีลม See also: แล่นตามลม
English-Thai: HOPE Dictionary
claw(คลอ) {clawed,clawing,claws} n. อุ้งเล็บ,ก้ามกุ้งและปู,ส่วนยื่นคล้ายคีม,เครื่องมือคล้ายคีม v. ใช้อุ้งเล็บหรือเล็บฉีก (ข่วน,แทง,ขุด,ควัก) ปีนป่าย,ตระกาย,ตะครุบ.
claw hammern. ค้อนถอนตะปู
claw hatchetn. ขวานถอนตะปู
English-Thai: Nontri Dictionary
claw(n) กรงเล็บ,อุ้งเล็บ,เล็บสัตว์,ก้ามปู
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
claw hand; clawhandมือหงิก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clawsตะขอ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ก้าม (n.) claw See also: nipper, pincers, clutch
กรงเล็บ (n.) claws See also: talons, tentacles
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll have claw back behind bars before you can say... chief:ผมจะทำให้คลอว์กลับมาอยู่หลัง กรงขังก่อนที่คุณจะบอกว่า...
I'm putting her on the claw case right away.ฉันจะส่งเธอออกล่าคลอว์ทันที
But, chief, the claw case is my case.แต่ หัวหน้า คลอว์คือคดีของผม
They're giving the claw case to this g2 character?พวกเขาให้คดีคลอว์กับ จี2อย่างนั้นรึ?
I went undercover to follow up on a valuable lead concerning where's Claw abouts...ฉันปลอมตัวมาตามร่องรอยสำคัญ... ที่จะบอกแหล่งกบดานของคลอว์...
I'm in charge of the claw investigation now, remember?ฉันดูแลเรื่องการสืบสวนคดีของคลอว์ จำได้มั้ย?
All right, fine, but if claw gets away with his plan for world domination, don't come crying to us.ได้ แต่ถ้าคลอว์หนีไปได้เพราะ แผนของเขา...
And until we find out what claw needs the fuel cells for, all of riverton is at risk.จนกระทั่งเราค้นพบว่าคลอว์ ต้องการเซลล์พลังงานเพื่อ...
Why would claw want me there?ไม่ ทำไมคลอว์ต้องการให้ฉันไปที่นั่น?
What is claw up to? Huh?คลอว์กำลังคิดการณ์อะไรอยู่?
We can track down claw and get you your job back. No.เราสามารถจับคลอว์ได้และ เอางานของลุงกลับคืน
All right, then, I'll track down claw myself. No.โอเค งั้นฉันจะตามรอยคลอว์เอง

claw ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拔钉锤[bá dīng chuí, ㄅㄚˊ ㄉㄧㄥ ㄔㄨㄟˊ, 拔钉锤 / 拔釘錘] claw hammer
一鳞半爪[yī lín bàn zhuǎ, ㄧ ㄌㄧㄣˊ ㄅㄢˋ ㄓㄨㄚˇ, 一鳞半爪 / 一鱗半爪] lit. one scale and half a claw (成语 saw); only odd bits and pieces
[áo, ㄠˊ, 螯] nippers; claw (of crab); chela; pincers; Astacus fluviatilis
[qián, ㄑㄧㄢˊ, 钳 / 鉗] pincers; pliers; tongs; claw (of animal); to grasp with pincers; to pinch; to clamp; to restrain; to restrict; to gag
[zhuǎ, ㄓㄨㄚˇ, 爪] claw
[guā, ㄍㄨㄚ, 瓜] melon; claw; gourd; squash
拉文克劳[Lā wén kè láo, ㄌㄚ ㄨㄣˊ ㄎㄜˋ ㄌㄠˊ, 拉文克劳 / 拉文克勞] Rowena Ravenclaw, name of wizard and house in Harry Potter's school Hogwarts 霍格沃茨

claw ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
よじ登る;攀じ登る;よじ上る;攀じ上る[よじのぼる, yojinoboru] (v5r,vi) to climb; to clamber (over, up); to scramble (up); to scale; to claw one's way up
引っ掻く;引っかく;引掻く[ひっかく, hikkaku] (v5k,vt) to scratch; to claw
爪クラッチ[つめクラッチ, tsume kuracchi] (n) claw clutch
アフリカ爪蛙[アフリカつめがえる;アフリカツメガエル, afurika tsumegaeru ; afurikatsumegaeru] (n) (uk) African clawed frog (Xenopus laevis)
回収金[かいしゅうきん, kaishuukin] (n) (money) recovery; claw-back
小爪川獺[こつめかわうそ;コツメカワウソ, kotsumekawauso ; kotsumekawauso] (n) (uk) Asian small-clawed otter (Aonyx cinerea)
[つめ, tsume] (n) (1) nail (e.g. fingernail, toenail); claw; talon; hoof; (2) plectrum; pick; (3) hook; clasp; (P)
爪をとぐ;爪を研ぐ[つめをとぐ, tsumewotogu] (exp,v5g) to sharpen one's claws
爪牙[そうが, souga] (n) claws and tusks; devious design; right-hand man
箱根山椒魚[はこねさんしょううお;ハコネサンショウウオ, hakonesanshouuo ; hakonesanshouuo] (n) (uk) Japanese clawed salamander (Onychodactylus japonicus)
[はさみ, hasami] (n) (uk) pincers (crab, scorpion, etc.); claws
赤手蟹[あかてがに;アカテガニ, akategani ; akategani] (n) (uk) red-clawed crab (Chiromantes haematocheir)
蹴爪;距[けづめ, kedume] (n) fetlock (horse, etc.); spur (chicken, etc.); cockspur; dewclaw (dog, etc.)
鶺鴒[せきれい;まなばしら(ok);にわくなぶり(ok);にわくなぎ(ok);つつ(ok);セキレイ, sekirei ; manabashira (ok); niwakunaburi (ok); niwakunagi (ok); tsutsu (ok); sekire] (n) (uk) any bird of family Motacillidae (excluding the pipits); wagtail; longclaw

claw ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ก้าม[n.] (kām) EN: claw ; nipper ; pincers ; clutch FR: pince [f] ; chélicère [m]
ข่วน[v.] (khūan) EN: claw ; scratch FR: griffer ; égratigner ; gratter
เล็บ[n.] (lep) EN: claw FR: griffe [f]
ตะกุย[v.] (takui) EN: scratch ; claw ; scrape ; dig up ; dig with fingers ; paws or claws ; paw with hooves FR: griffer ; gratter
อุ้งเล็บ[n.] (ung lep) EN: claw FR: griffe [f] ; serre [m]
ก้ามปู[n. exp.] (kām pū) EN: claws of a crab FR: pince de crabe [f]
กรงเล็บ[n.] (kronglep) EN: claws ; talons ; tentacles FR: serres [fpl]
กุ้งทะเลใหญ่[n. exp.] (kung thalē ) EN: lobster ; clawed lobster FR: langouste [f] ; homard [m]
เล็บแมว[n. exp.] (lep maēo) EN: cat's claws FR: griffe de chat [f]
นากเล็กเล็บสั้น [n. exp.] (nāk lek lep) EN: Oriental Small-clawed Otter FR:
ปูม้านึ่ง[n. exp.] (pū mā neung) EN: steamed blue swimming crab ; steamed crap claws FR:

claw ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klemmpratze {f}clamping claw
Großspornpieper {m} [ornith.]Cape Longclaw
Klauenkupplung {f}claw coupling
Kratzer {m}claw mark
Rüsselbecher {m}claw beaker
Tischlerhammer {m}claw hammer
Fang {m} (Vogelkralle)claw
Grimwoodpieper {m} [ornith.]Grimwood's Longclaw
Nagelklaue {f} (im Hammer)claw
Panganipieper {m} [ornith.]Pangani Longclaw
Rubinkehlpieper {m} [ornith.]Rosy-breasted Longclaw

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า claw
Back to top