ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

schoolteacher

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *schoolteacher*, -schoolteacher-

schoolteacher ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
schoolteacher (n.) อาชีพครู Syn. educator, instructor, lecturer
English-Thai: Nontri Dictionary
schoolteacher(n) อาจารย์,ครู
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
His Majesty King Mongkut afraid schoolteacher might get hungry during long night ahead.พระราชาทรงเกรงว่าคุณครู จะหิว ในระหว่างช่วงกลางคืนที่มาถึง
I would like to know... why, if science can unravel something as beautiful as music, why it cannot posit a solution for a schoolteacher and a king.I would like to know... why, if science can unravel something as beautiful as music,
A schoolteacher here, a mother of two there.บ้างก็เป็นครู บ้างก็เป็นแม่ลูกสอง
And schoolteacher michael vittori on his way in.ส่วนคุณครูไมเคิล วิตตอรี่ ก็อยู่ในทางขาขึ้นของเขาครับ
For a fired schoolteacher who cooks crystal meth,เพราะครูที่ถูกไล่ออก คนที่ปรุงยาไอซ์
The player encounters Kira in her sweet, schoolteacher persona before her Dark Rebirth.ผู้เล่นมาเจอกับคีร่า ในภาคคุณครูที่แสนน่ารัก ก่อนที่เธอจะเกิดใหม่อย่างมืดมน
Schoolteacher has outstanding memory.คุณครู มีความทรงจำที่โดดเด่น
Schoolteacher vittori --เจ้าครู วิตตอรี่นั่น...
And I am his schoolteacher.And I am his schoolteacher.
He was a war hero, not some schoolteacher!เขาเป็นวีรบุรุษสงคราม ไม่ใช่ครู
And I think you are the son of a schoolteacher.และฉันคิดว่าหนูเป็นลูกชาย ของครูที่สอนหนังสือที่โรงเรียน
Schoolteacher, church deacon,อาจารย์ โรงเรียนมัธยม ผู้ช่วยบาทหลวง์

schoolteacher ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
熱血教師[ねっけつきょうし, nekketsukyoushi] (n) enthusiastic schoolteacher
主任制[しゅにんせい, shuninsei] (n) a system under which schoolteachers are assigned additional administrative duties

schoolteacher ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาจารย์[n.] (ājān) EN: teacher ; instructor ; schoolteacher ; tutor ; mentor ; ajan ; ajarn FR: professeur [m, f] ; enseignant [m] ; enseignante [f] ; maître [m] ; maîtresse [f]
แม่พิมพ์[n.] (maēphim) EN: teacher ; instructor ; tutor ; master ; mistress ; mentor ; schoolteacher ; educator FR: éducateur [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า schoolteacher
Back to top