ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

educator

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *educator*, -educator-

educator ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
educator (n.) นักการศึกษา See also: นักวิชาการศึกษา Syn. instructor, pedagogue
English-Thai: HOPE Dictionary
educator(เอด'จุเคเทอะ) n. ผู้ให้การศึกษา,นักการศึกษา,นักศึกษาศาสตร์, Syn. instructor
educatoryadj. เกี่ยวกับการศึกษา
English-Thai: Nontri Dictionary
educator(n) นักการศึกษา,นักศึกษาศาสตร์,ผู้ให้การศึกษา
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Educatorsนักการศึกษา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นักการศึกษา (n.) educator See also: pedagogue, instructor, principal, educationist
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Never in my 1 4 years as an educator have I seen such behavior.14 ปีในชีวิตโรงเรียนของชั้น ไม่เคยเจอพฤติกรรมแบบนี้
An educator well-respected by all the citizens.ท่านเป็นครูสอน ที่ชาวเมืองทุกคนให้ความเคารพนับถือ
Whatever you say, he's an educator well-respected by everyone.ยังไงเค๊าก็เป็นครูที่ทุกคนเคารพนับถือนะ
As the only educator here, let me point out... that not all kids are afforded the same opportunities as others.ในฐานะครู ขออธิบายว่า ไม่ใช่เด็กทุกคน จะมีโอกาสเท่าเทียมกัน
Defrocked educator and legendary friend of dorothy.ครูที่โดนปลดไปแล้ว และเพื่อนผู้ลึกลับของโดโรธี
I mean, this really was a... a wake-up call for me as an educator and a chaperone, so...ฉันหมายถึง นี่มันยังกับ , โทรศัพท์ปลุกกันตอนเช้าเลย เหมือนพวกนักศึกษาศาสตร์ หรือผูู้ปกครอง ดังนั้น...
But I say a hardworking educator like yourself deserves a break.แต่ฉันคิดว่าอาจารย์ที่ทำงานหนักอย่างคุณเนี่ย น่าจะไปพักก่อนนะคะ
And so the dedicated husband, esteemed author, learned educator and renowned therapist took me to an alley to fuck.และเพื่อ สามีทุ่มเท ได้รับความนิยมของผู้เขียนได้เรียนร การศึกษาและบำบัดโรคที่มีชื่อเสียง พาฉันไปที่ซอยจะมีเพศสัมพันธ์.
But as a pedagogue and as an educator, you must keep a stiff upper lip.แต่เป็นนักการศึกษา- และในฐานะนักการศึกษา, คุณต้องเก็บริมฝีปากบนแข็ง
After all, i'm an educator.เพราะยังไงๆฉันก็เป็นคนสอน
I'm a highly respected educator.ผมเป็นที่เคารพอย่างสูงในสถาณศคกษา.
That tells us that he values himself as an educator.นั่นบอกเราเขาให้ค่าตัวเองเป็นผู้ให้การศึกษา

educator ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
教育工作者[jiào yù gōng zuò zhě, ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄓㄜˇ, 教育工作者] educator

educator ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
教育家[きょういくか, kyouikuka] (n) educator; teacher
教育者[きょういくしゃ, kyouikusha] (n) educator; teacher; educationalist; (P)

educator ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แม่พิมพ์[n.] (maēphim) EN: teacher ; instructor ; tutor ; master ; mistress ; mentor ; schoolteacher ; educator FR: éducateur [m]
นักการศึกษา[n. exp.] (nak kān seu) EN: educationist ; educationalist ; educator (Am.) ; academic FR: éducateur [m] ; éducatrice [f] ; pédagogue [m]
นักวิชาการศึกษา[n. exp.] (nakwichākān) EN: educator FR:
นักวิชาการศึกษาพิเศษ[n. exp.] (nakwichākān) EN: special educator FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า educator
Back to top