ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-salesman-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น salesman, *salesman*,

-salesman- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
外交員[がいこういん, gaikouin] (n) canvasser; door-to-door salesman

-salesman- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดินตลาด[v.] (doēntalāt) EN: tout for order ; tout for business ; canvass custom ; work as a travelling salesman FR: démarcher
คนขาย[n. exp.] (khon khāi) EN: salesman ; vendor FR: vendeur [m] ; vendeuse [f] ; marchand [m] ; marchande [f]
คนขายของ[n.] (khon khāi k) EN: salesman FR: vendeur [m] ; vendeuse [f]
พนักงานขาย[n. exp.] (phanakngān ) EN: salesman ; salesperson ; salesclerk ; sales clerk ; sales woman ; salespeople [pl] FR: vendeur [m] ; vendeuse [f] ; personnel de vente [m]
พนักงานขายสินค้า[n. exp.] (phanakngān ) EN: salesman ; salesperson FR: vendeur [m] ; vendeuse [f] ; personnel de vente [m]
พ่อค้าเร่[n.] (phøkhā rē) EN: travelling salesman ; peddler ; pedlar ; hawker FR: colporteur [m] ; marchand ambulant [m]
ผู้ขาย[n.] (phūkhāi) EN: salesman ; seller ; vendor FR: vendeur [m] ; marchand [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -salesman-
Back to top