ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

godly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *godly*, -godly-

godly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
godly (adj.) ซึ่งศรัทธาในศาสนา See also: โดยเลื่อมใสศาสนา Syn. divine, sacred Ops. defiled
English-Thai: HOPE Dictionary
godly(กอด'ลี) adj. เลื่อมใสในศาสนา,ศักด์สิทธิ์, See also: godliness n., Syn. devout,pious
English-Thai: Nontri Dictionary
godly(adj) มีศาสนา,เลื่อมใส,เคร่งศาสนา,เคร่งศีลธรรม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You are my godly teacher.ไม่ค่ะ หนูคิดว่าคุณ เป็นครูที่ดี
Caleb, I wanna be a godly man.เคเลบ พ่ออยากเป็นเหมือนพระเจ้า
Getting a mite too godly for his collar.เห็นเป็นสุนัขที่เชื่อง ที่เขาใส่ปลอกคอให้
How could I when I've no godly power anymore?ในเมื่อข้าไม่มีพลังของเทพเหลืออีกแล้ว
One last godly thing.สิ่งสุดท้ายที่จะทำแบบเทพเจ้า
Charmless, rigid, a bore, yes, but not a godly man.ไร้เสน่ห์ แข็งกระด้าง แล้วก็น่าเบื่อละใช่ แต่ไม่ใช่คนเลื่อมใสศรัทธา
I'd have turned you all away if I wasn't a godly man.ถ้าข้าไม่ได้ใจดีดั่งเทพเจ้า คงไล่พวกเจ้าไปหมดแล้ว
You are a godly man?เจ้าเนี่ยนะ เทพเจ้า?
Of course. My goodness, it was godly farm-fed fun!แน่นอน สนุกสดใหม่ จากฟาร์มเลย
More of those godly details, please.ขอรายละเอียดเยอะกว่านี้หน่อยได้ไหม
I shall not walk in to you, my Godly child.ฉันจะไม่เดินในที่คุณเด็กพระเจ้าของฉัน
My ungodly book speaks to you.หนังสืออันชั่วร้ายกับลังพูดกับพวกแก.

godly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
信心深い[しんじんぶかい, shinjinbukai] (adj-i) deeply religious; devout; godly; faithful

godly ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fromm; gottergeben; gottgefällig {adj} | frommer | am frommstengodly | godlier | godliest
gottlos {adv}ungodly
scheußlich {adv}ungodly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า godly
Back to top