ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-sacrilege-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น sacrilege, *sacrilege*,

-sacrilege- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Maybe because even you... with all your indiscretions... even you realized that such sacrilege cannot go unpunished... cannot be allowed to proliferate.บางที อาจเป็นเพราะเจ้า... กับความไม่รอบคอบทั้งหมดของเจ้า หรือเจ้าคิดว่า การลบหลู่เยี่ยงนั้น
Your nights of sacrilege are numbered, Roman!ค่ำคืนที่แสนต่ำช้าของแก กำลังจะหมดลง, โรมัน!
Walder Frey committed sacrilege that day.วัลเดอร์ เฟรย์ลบหลู่ศาสนา อย่างมากวันนั้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -sacrilege-
Back to top