ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

run away

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *run away*, -run away-

run away ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
run away (phrv.) หนี See also: วิ่งหนี Syn. abscond, escape
run away (phrv.) หนี See also: วิ่งหนี Syn. abscond, escape
run away (phrv.) วิ่งหนี See also: วิ่งหลบไป Syn. run off
run away (phrv.) (ของเหลว) ไหลออกไป Syn. run off
run away (phrv.) หนีรอด See also: รอดพ้นจาก, หลบหนี Syn. run off
run away from (phrv.) วิ่งหนีจาก See also: วิ่งหนี
run away from (phrv.) (ของเหลว) ไหลจาก
run away from (phrv.) หนีรอดจาก See also: หลบพ้น
run away from (phrv.) เลี่ยงการเผชิญกับ
run away with (phrv.) วิ่งออกไปกับ
run away with (phrv.) (ม้า, รถ) ไปเร็วเกินกว่าจะควบคุมได้
run away with (phrv.) ควบคุม (บางคน) ไม่ได้
run away with (phrv.) ขโมย Syn. make off with
run away with (phrv.) พาหนี Syn. abscond with
run away with (phrv.) เอาชนะ See also: มีชัยใน Syn. walk away with, walk off with
run away with (phrv.) ใช้อย่างอิสระ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชิ่ง (v.) run away See also: dodge, evade, avoid, elude Syn. หนีไป, หายไป
ทิ้ง (v.) run away See also: separate, escape Syn. ตีจาก, ทิ้งไป, แยกตัว, ลาจาก, หนีหน้า
ทิ้งไป (v.) run away See also: separate, escape Syn. ตีจาก, แยกตัว, ลาจาก, หนีหน้า
วิ่งหนี (v.) run away See also: escape, flee, skip Syn. หนี, เผ่นหนี
หนีไป (v.) run away See also: dodge, evade, avoid, elude Syn. หายไป
หายไป (v.) run away See also: dodge, evade, avoid, elude Syn. หนีไป
แจว (v.) run away See also: escape, flee, skip Syn. หนี, เผ่นหนี, วิ่งหนี
หนีปัญหา (v.) run away from a problem See also: flee/escape one´s problem Syn. หลีกหนีปัญหา Ops. เผชิญปัญหา
หลีกหนีปัญหา (v.) run away from a problem See also: flee/escape one´s problem Ops. เผชิญปัญหา
ฉกชิงวิ่งราว (v.) snatch and run away See also: rob and run away
ฉกชิงวิ่งราว (v.) snatch and run away See also: grab and run
ตีชิงวิ่งราว (v.) snatch and run away See also: rob and run away Syn. ฉกชิงวิ่งราว
วิ่งราว (v.) snatch and run away See also: grab and run Syn. ฉกชิงวิ่งราว
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You can't run away from me!คุณหนีฉันไม่พ้นหรอก
You can run away, but you'll never live in peaceเธออาจหนีไปได้ แต่ไม่มีวันที่จะอยู่อย่างสงบสุขได้
When you run away, you don't solve anythingเมื่อใดที่เธอหนีไป เธอก็จะไม่ได้แก้ปัญหาใดๆเลย
You better not run awayเธอไม่ควรหนีไปไหน
You're just trying to run away, aren't you?เธอกำลังพยายามจะหนี ยังง้านเหรอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You can't run away from the love Yu left behindนายหนีไม่พ้นเบื้องหลังรักของยู
They have run away together from Brighton. You know him too well to doubt the rest.พวกเขาหนีตามกันไปจากไบรตัน คุณรู้จักเขาดีคงเดาที่เหลือได้
How can I help people if I run away from them? What kind of leader would I be?เราจะช่วยประชาชนได้ยังไงถ้าเราหนี เราจะเป็นผู้นำประเภทไหนกัน
Make sure she doesn't run away again!ให้แน่ใจว่า นางไม่ได้หนีไปอีกครั้งล่ะ !
No, you were the obedient son who always obeyed his father and didn't run away one summer and try out for the Metropolis Sharks.คงไม่ใช่หรอก, เพราะเธอก็เป็นลูกที่เชื่อฟังพ่อแม่มาตลอด แล้วก็ไม่เคยหนีเรียนซัมเมอร์ไปดูเกมส์ที่เมโทรโพลิสชาร์กแข่งมาก่อน
'I envy you to run away at that age'ฉันอิจฉาคุณนะ ที่ยังหนีออกจากบ้านได้ในวัยปูนนี้แล้ว
Now we'll run away where he can never find us, right?และตอนนี้ เราหนีไปไกล เขาก็ตามเราไม่พบ ใช่มั้ย?
That bitch can't just run away because she don't wanna fuck on film anymore.ไอ้บ้านี่ ต้องให้บทเรียนมันซะบ้าง เพราะ เธอไม่ยอมถ่ายหนังอีกแล้ว ให้ฉันช่วยอะไรไหม?
Huh? You run away and act like a child?คุณเอาแต่วิ่งหนี แล้วทำตัวเหมือนเด็กแบบนี้รึ?
If only he can find a princess, then she could kiss him turn him into a prince, and they would run away together.ถ้าเพียงแค่เขาพบกับเจ้าหญิง แล้วเจ้าหญิงจูบเขา.. ..แล้วเปลี่ยนเขาให้กลายเป็นเจ้าชาย และก็หนีไปด้วยกัน
Your buddies have all run away What are you still doing here?พวกเพื่อนนายหนีไปหมดแล้ว นายมัวมาทำอะไรอยู่นี่
Um... why'd you run away from us before, teacher?เอ่อ... ทำไมอาจารย์ต้องหนีพวกเราด้วย

run away ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cuàn, ㄘㄨㄢˋ, 窜 / 竄] flee; escape; run away; leap
奔逃[bēn táo, ㄅㄣ ㄊㄠˊ, 奔逃] flee; run away

run away ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
意識過剰[いしきかじょう, ishikikajou] (n,adj-na,adj-no) hyperconsciousness; too great a sense (of); something being only one's imagination; letting imagination run away with one
攫う;掠う[さらう, sarau] (v5u,vt) (1) (uk) (also written as 浚う) to carry off; to run away with; to kidnap; to abduct; (2) (uk) to monopolize; to make one's own
ずらかる[, zurakaru] (v5r) to leave; to run away; to escape; to avoid detection after having done something; to play truant; to skedaddle
逃げ出す(P);逃出す[にげだす, nigedasu] (v5s,vi) to run away; to escape from; (P)

run away ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชิด[v.] (choēt) EN: take away ; cheat ; steal ; abscond ; run away with FR:
แจว[v.] (jaēo) EN: run away ; escape ; flee ; skip ; show a clean pair of heels FR: fuir ; s'échapper ; montrer les talons
โกย[v.] (kōi) EN: run quickly ; flee ; run away ; scamper FR:
หลีกหนีปัญหา[v. exp.] (līk nī panh) EN: run away from a problem FR: fuir les problèmes
หลบหนี[v. exp.] (lop nī) EN: flee ; run away ; slip away ; abscond FR: s'échapper ; s'enfuir ; fuir ; partir discrètement
หนี[X] (nī) EN: run away ; escape ; flee ; fly ; shun FR: fuir ; s'enfuir ; se sauver
หนีออกจากบ้าน[v. exp.] (nī øk jāk b) EN: run away from home FR: fuir son domicile
หนีไป[v. exp.] (nī pai) EN: escape ; run away ; elope ; flee ; flee for your life FR: s'enfuir ; fuir ; se sauver ; s'échapper ; déguerpir ; filer (fam.)
หนีไปได้[v. exp.] (nī pai dai) EN: escape ; run away FR: s'enfuir ; se sauver
ปลาสนาการ[v.] (palātsanākā) EN: disappear ; flee ; run away FR:
ปลายนาการ[v.] (palāyanākān) EN: run away FR:
เผ่นหนี[v.] (phennī) EN: flee ; leap away ; escape ; run away FR:
ประลาต[v.] (pralāt) EN: run away FR: fuir
ทิ้ง[v.] (thing) EN: abandon ; walk away from ; run away from ; lay aside ; jilt ; forsake ; desert ; leave ; give up ; relinquish ; drop ; waive ; separate from ; release ; surrender FR: abandonner ; jeter ; lâcher ; laisser tomber ; laisser ; rejeter ; plaquer ; balancer (fig., fam.) ; dropper (fam.) ; larguer (fig., fam.) ; bazarder (fam.)
ถอยหนี[v. exp.] (thøi nī) EN: flee ; run away ; retreat FR: céder ; flancher ; fuir ; lâcher pied ; reculer ; se replier
ตีชิงวิ่งราว[v.] (tīching-win) EN: snatch and run away FR:
วิ่งหนี[v. exp.] (wing nī) EN: run away ; flee ; run quickly FR: prendre la fuite ; fuir ; prendre ses jambes à son cou
วิ่งหนี[v. exp.] (wing nī) EN: run away ; flee ; fly FR: s'enfuir en courant ; s'enfuir à toutes jambes
วิ่งไป[v. exp.] (wing pai) EN: run away FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า run away
Back to top