ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rounded

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rounded*, -rounded-

rounded ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rounded (adj.) ซึ่งมีรูปร่างกลม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
roundedกลม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ห้อม (v.) surrounded by See also: encircle, enclose, besiege, encompass Syn. ล้อม, รอบ, ห้อมล้อม, แวดล้อม, โอบล้อม
เอวกลม (adj.) well-rounded waisted
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm grounded? I can't be grounded, okay?ฉันถูกกักบริเวณหรือ? ฉันถูกกักบริเวณไม่ได้นะ ตกลงไหม?
It's just that she's groundedเป็นเพราะเธอถูกกักบริเวณ
I'm grounded for the next three days, so I can't help youฉันถูกกักบริเวณในสามวันนี้ ดังนั้นฉันจึงไม่สามารถช่วยเธอได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Members of the resistance rounded up in Compiègne, the masses, taken by surprise, by error or by chance begin their journey to the camps.สมาชิกกลุ่มต่อต้าน ก็ถูกรวมตัวไว้ ฝูงชนจำนวนมากทั้งที่ไม่รู้ตัว มาด้วยความผิดพลาด หรือจะด้วยความบังเอิญก็ตาม ต่างก็เริ่มการเดินทาง ไปยังแคมป์ทรมาน
I want everyone rounded up.ผมต้องการใช้ทุกคนที่นี่.
And the cowboy knows Roman dude wants to take over his territory so he rounded up a posse and put him in the stockade.และหนุ่มคาวบอยหรือหนุ่มโรมัน อยากยึดครองดินแดนของเค้า... ...ก็เลยจัดการจับเค้า ใส่เครื่องลงโทษซะ
I would have wonderful bedroom, like in yash chopra's set with rounded bed, and when i'll wakeup in the morning, than before my feet touches to the floor, one servant will bring velvet sleepers into my feetฉันจะมีห้องนอนที่สวยที่สุด เหมือนของ ยาช โชปรา และเตียงกลม และเมื่อฉันตอนขี้นในตอนเช้า ก่อนที่เท้าของฉันจะสัมผัสพื้น
Speaking of which, that was a fair few outlaws you rounded up last night.ได้ข่าวว่าเมื่อคืนคุณจับผู้ร้ายได้เยอะนี่
I've rounded up 50 guys.เราได้คนมา 50 แล้วครับ
...enforcement agents have just bravely rounded up over 200 undocumented individuals as part of a coordinated nationwide sweep.เขาแก่พอที่จะเป็นพ่อของฉัน Hey, so what did you think of Rafferty's? สำหรับพนักงานต้อนรับ
After pearl harbour when they Were getting rounded up for internment neighbours offered to watch our home and business For us.หลังเหตุการณ์ เพิล ฮาเบอร์ เมื่อพวกเขาเริ่มกักกัน เพื่อนบ้านเสนอที่จะดูแลบ้านและกิจการให้เรา
The practice interferes with theevelopment of a fully rounded surgical education.รพ.จะไม่ยุ่งกับการศึกษาของการผ่าตัดแบบเต็มรูปแบบอีกต่อไป
And they rounded us all up, and they put us here.พวกเขากักบริเวณและพาพวกเรามาที่นี่
So some of the founders on the confederacy side back then wanted them rounded up and burned alive.สเตฟานและเดม่อน มีใครบางคนที่พวกเขารัก อย่างมาก ภายในโบสถ์แห่งนั้น
I've rounded up three brigades, sir. Where are we going?ข้ารวมพลมาได้สามกองพัน เรากำลังจะไปไหนกันครับ?

rounded ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丰满[fēng mǎn, ㄈㄥ ㄇㄢˇ, 丰满 / 豐滿] ample; well developed; fully rounded
大院[dà yuàn, ㄉㄚˋ ㄩㄢˋ, 大院] courtyard (surrounded by many buildings); compound; great institution
四面楚歌[sì miàn chǔ gē, ㄙˋ ㄇㄧㄢˋ ㄔㄨˇ ㄍㄜ, 四面楚歌] lit. on all sides the songs of Chu (成语 saw); fig. surrounded by enemies, isolated and without help (refers to the desperate final hours of Xiangyu 項羽|项羽); lone dissenting voice
肥美[féi měi, ㄈㄟˊ ㄇㄟˇ, 肥美] fertile; luxuriant; plump; rounded
丰盈[fēng yíng, ㄈㄥ ˊ, 丰盈 / 豐盈] well-rounded; plump

rounded ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
丸字[まるじ, maruji] (n) (See 丸文字) rounded handwriting
丸文字[まるもじ, marumoji] (n) rounded handwriting
円唇母音[えんしんぼいん, enshinboin] (n) {ling} rounded vowel
鈍頭[どんとう, dontou] (n,adj-no) (See 鋭頭) obtuse (of the shape of a leaf); rounded
アース端子付きのACコンセント[アースたんしづきのエーシーコンセント, a-su tanshidukino e-shi-konsento] (n) {comp} grounded (or earthed) outlet
アース端子付きプラグ[アースたんしづきプラグ, a-su tanshiduki puragu] (n) {comp} grounding (or grounded) type plug
七つ星[ななつぼし, nanatsuboshi] (n) (1) (See 北斗七星) Big Dipper; (2) (See 七曜・1) family crest representing the seven luminaries (with one central circle surrounded by six other circles); (3) (See 真鰯) Japanese pilchard; Japanese sardine (Sardinops melanostictus)
四面楚歌[しめんそか, shimensoka] (n,adj-no) being surrounded by enemies on all sides; being betrayed (forsaken) by everybody
基ずく[もとずく(ik), motozuku (ik)] (v5k) (See 基づく) to be grounded on; to be based on; to be due to; to originate from
基づく(P);基付く;基く(io)[もとづく, motoduku] (v5k,vi) to be grounded on; to be based on; to be due to; to originate from; (P)
岩風呂[いわぶろ, iwaburo] (n) (See 温泉) bathtub or onsen made of (or surrounded by) rocks
柵;城[き, ki] (n) fortress (surrounded by a wall, moat, etc.)
渾然;混然[こんぜん, konzen] (adj-t,adv-to) whole; entire; harmonious; well-rounded
練れる;煉れる;錬れる[ねれる, nereru] (v1,vi) (1) to be well-kneaded; (2) to be seasoned; to be experienced; to be mature and well-rounded
膨よか;脹よか[ふくよか, fukuyoka] (adj-na,n) (uk) plump; full; well-rounded
膨らか;脹らか[ふくらか;ほこらか(脹らか), fukuraka ; hokoraka ( fukura ka )] (adj-na) (arch) plump; full; well-rounded
袋(P);嚢[ふくろ, fukuro] (n) (1) bag; sack; pouch; (2) skin of an orange (and other like fruits); (3) dead end; (4) plot of land surrounded by water; (P)
袋地[ふくろち;ふくろじ, fukurochi ; fukuroji] (n) (1) sacking; bagging; (2) (See 裏地・2) land that is surrounded by others' private property and is not directly accessible via public roads
麻の中の蓬[あさのなかのよもぎ, asanonakanoyomogi] (exp) if even the most crooked person is surrounded by good people, he will straighten up as does mugwort growing in a hemp field
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アース端子付きのACコンセント[アースたんしづきのエーシーコンセント, a-su tanshidukino e-shi-konsento] grounded (or earthed) outlet
アース端子付きプラグ[アースたんしづきプラグ, a-su tanshiduki puragu] grounding (or grounded) type plug

rounded ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กะเหลาะเปาะ[adj.] (kalǿpǿ ) EN: nice and plump ; nicely rounded FR:
กูบ[n.] (kūp) EN: howdah ; rounded canopy of a howdah ; rounded canopy of a cart FR:
มน[adj.] (mon) EN: round ; rounded ; curving ; curved ; bulbous FR: arrondi
มู่ทู่[adj.] (mūthū) EN: rounded ; bulbous ; blunt FR:
หนุ่ย[adj.] (nui ) EN: oval ; rounded FR:
ป้อม[adj.] (pǿm) EN: round ; rounded ; plump FR: rond
ทรงกลม[adj.] (songklom) EN: round ; rounded ; spherical ; globular FR: sphérique ; globulaire
เอวกลม[adj.] (eo klom) EN: well-rounded waisted FR:
ห้อมล้อม[adj.] (hømløm) EN: besieged ; thronged ; throng ; mobbed ; surrounded FR:
ล้อมกรอบ[adj.] (lømkrøp) EN: attacked from every side ; completely surrounded FR:
ทรงกลด[v.] (songklot) EN: have a halo ; be surrounded by a halo FR: être entouré d'un halo
ทฤษฎีจากฐาน[n. exp.] (thritsadī j) EN: grounded theory FR:
ถูกกักบริเวณ[v. exp.] (thūk kakbør) EN: be grounded FR:
ถูกล้อมรอบ[adj.] (thūk lømrøp) EN: surrounded FR: entouré
อวบอั๋น[adj.] (ūap an) EN: well-rounded FR:
วงล้อม[v.] (wongløm) EN: be encircled ; be surrounded (by) FR:

rounded ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Führungsstift {m} | geerdeter Führungsstiftguide pin; guiding | grounded guiding
Kugeltopf {m}rounded jar
Rundnut {f}rounded groove

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rounded
Back to top