ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

astuteness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *astuteness*, -astuteness-

astuteness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
astuteness (n.) ความมีไหวพริบ See also: ความฉลาด, ความมีเล่ห์เหลี่ยม, ความฉลาดเฉลียว Syn. shrewdness, keenness
English-Thai: Nontri Dictionary
astuteness(n) ความฉลาด,ความเจ้าเล่ห์,เชาวน์,ปฏิภาณ

astuteness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
焼きが回る[やきがまわる, yakigamawaru] (v5r) to become decrepit; to be in one's dotage; to become dull; to lose one's astuteness; to lose one's touch; to become senile; to lose one's edge; to go downhill

astuteness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไหวพริบ[n.] (waiphrip) EN: resourcefulnes ; sagacity ; astuteness ; cleverness ; adroitness ; intelligence ; aptitude ; sense FR: tact [m] ; sagacité [f] ; intuition [f] ; intelligence [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า astuteness
Back to top