ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

adroitness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *adroitness*, -adroitness-

adroitness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
adroitness (n.) ความคล่องแคล่ว See also: ความชำนิชำนาญ Syn. skill, deftness, dexterity
English-Thai: Nontri Dictionary
adroitness(n) ความเชี่ยวชาญ,ความชำนาญ,ความคล่องแคล่ว

adroitness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไหวพริบ[n.] (waiphrip) EN: resourcefulnes ; sagacity ; astuteness ; cleverness ; adroitness ; intelligence ; aptitude ; sense FR: tact [m] ; sagacité [f] ; intuition [f] ; intelligence [f]

adroitness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Taktlosigkeit {f}maladroitness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า adroitness
Back to top