ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

resound

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *resound*, -resound-

resound ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
resound (vi.) ดังก้อง See also: ดังไปทั่ว Syn. resonate, reverberate
resound (vt.) ส่งเสียงสะท้อน (ห้อง, สถานที่) See also: ส่งเสียงก้อง Syn. echo, ring
resound (vi.) เลื่องลือ (ชื่อเสียง, เหตุการณ์) See also: ลือกระฉ่อน Syn. be well-known
resound in (phrv.) ส่งเสียงเหมือนระฆังสั่น Syn. reverberate in
resound in (phrv.) ส่งเสียงเหมือนระฆังสั่น Syn. reverberate in
resound with (phrv.) ทำให้เกิดเสียงก้องของ Syn. echo with, reverberate with
resounding (adj.) ซึ่งดังกึกก้อง See also: กึกก้องไปด้วยเสียง Syn. echoing, resonant
resounding (adj.) อย่างเด่นชัด See also: อย่างยิ่งใหญ่, อย่างเด่นดัง Syn. renowned
English-Thai: HOPE Dictionary
resound(รีเซาดฺ') vi. ดังก้อง,สะท้อนกลับ,ทำให้เสียงก้อง,ทำให้กังวาน,มีชื่อเสียง vt. ทำให้ดังก้อง,ร้องเสียงดัง,ประกาศด้วยเสียงอันดัง, Syn. reverberate
resounding(รีเซา'ดิง) adj. ดังก้อง,สะท้อนกลับ,กังวาน,ดังมาก,สั่นสะเทือน,มีกำลัง,รุนแรง,ชัดแจ้ง,ยิ่งใหญ่, Syn. echoing,clear,vibrating
English-Thai: Nontri Dictionary
resound(vi) สะท้อนกลับ,ส่งเสียงก้อง,ดังกังวาน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดังกระหึ่ม (v.) resound See also: resonate, re-echo, echo, ring, reverberate Syn. ดังกังวาน
ดังก้อง (v.) resound See also: resonate, re-echo, echo, ring, reverberate Syn. ดังกังวาน, ดังกระหึ่ม
ดังกังวาน (v.) resound See also: resonate, re-echo, echo, ring, reverberate Syn. ดังกระหึ่ม
ก้อง (adj.) resounding See also: reverberating, resonant Syn. ดังสนั่น
ก้อง (adv.) resoundingly See also: resonantly
กึกก้อง (adv.) resoundingly See also: reverberantly, emphatically Syn. สนั่น, กระหึ่ม Ops. แผ่วเบา
ครื้นครั่น (adv.) resoundingly Syn. ครืน, ครื้น, ครืนครั่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This message must resound throughout the entire InterLink!ข่าวสารนี้จะต้อง มีการถ่ายทอดกันทั้งเครือข่าย!
Give me back to Rama, or you shall soon hear his mighty bow that resounds like Indra's thunderbolt!จงคืนข้าให้กับท่านราม ไม่เช่นนั้นเจ้าจะต้องได้สดับเสียงศรพรหมมาศ ที่มีเสียงดุจสายฟ้าของพระอินทร์!
The voters of michigan have pretty resoundingly said, "geoffrey, we might hire you if we had a legal case,...และผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในมิชิแกน ต่างพูดกันเป็นเสียงเดียวว่า...
A resounding defeat in my war against sitting.เสียงประกาศสงครามของชั้นก็ดังขึ้น ต่อเหล่าผู้ต่อต้านพวกนั้น
Was a resounding...ออกมาอย่างดังๆคือ...
I got a resounding "maybe."โอเค แล้วเรื่องเบลโลเป็นยังไงบ้าง? อาจพอมีหวังนะ
Our mission to Yunkai was a resounding success.ภาระกิจที่ยุนไคของเรา ประสบผลสำเร็จอย่างงดงาม

resound ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hōng, ㄏㄨㄥ, 哄] resound with laughter
铿然[kēng rán, ㄎㄥ ㄖㄢˊ, 铿然 / 鏗然] clanging; resounding
[liàng, ㄌㄧㄤˋ, 喨] clear; resounding
响叮当[xiǎng dīng dāng, ㄒㄧㄤˇ ㄉㄧㄥ ㄉㄤ, 响叮当 / 響叮噹] resounding; loud; well known; widely known
响当当[xiǎng dāng dāng, ㄒㄧㄤˇ ㄉㄤ ㄉㄤ, 响当当 / 響噹噹] resounding; loud; well known; famous
高亢[gāo kàng, ㄍㄠ ㄎㄤˋ, 高亢] resounding (sound); reverberating
铿锵[kēng qiāng, ㄎㄥ ㄑㄧㄤ, 铿锵 / 鏗鏘] sonorous; resounding; fig. resounding words

resound ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
はたたく[, hatataku] (v5k,vi) (arch) to resound loudly (of thunder, etc.)
割れ鐘のような声;破れ鐘のような声;われ鐘のような声[われがねのようなこえ, wareganenoyounakoe] (n) resounding voice; thunderous voice
響く[ひびく, hibiku] (v5k,vi) (1) to resound; to be heard far away; (2) to reverberate; to shake; to vibrate; (3) to come (home); to remain (with someone); (4) to have an effect; to make an impression; (P)

resound ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กังวาน[v.] (kangwān) EN: ring ; reverberate ; resound ; be resonant FR: retentir
ก้อง[X] (kǿng) EN: echo ; resound ; reverberate FR:
กระหึ่ม[v.] (kraheum) EN: reverberate ; reecho ; resound ; roar ; thunder ; roll ; boom FR:
ลั่น[v.] (lan) EN: sound ; click ; resound FR:
สะท้อน[v.] (sathøn) EN: reflect ; mirror ; reverberate ; echo ; resound FR: réfléchir ; réverbérer ; répercuter ; refléter ; rebondir ; résonner
ดังก้อง[adj.] (dang kǿng) EN: resounding ; roaring FR:
อื้ออึง[adj.] (eū-eung) EN: resounding ; boisterous ; tumultuous FR:
กำทวน[adj.] (kamthūan) EN: resounding ; thunderous FR:
กังวาน[adj.] (kangwān) EN: resonant ; loud and clear ; resounding ; sonorous FR: sonore ; résonant ; résonnant ; retentissant
กึกก้อง[adv.] (keukkøng) EN: resoundingly ; reverberantly ; emphatically FR:
เขยียวขยอน[adj.] (khayīokhayø) EN: resounding FR:
แครง[adj.] (khraēng) EN: noisy ; resounding FR:
ครืนครั่น = ครื้นครั่น[adj.] (khreūnkhran) EN: resounding ; clamorous FR:
โครงแคร[adj.] (khrōngkhraē) EN: merry ; jolly ; noisy ; resounding FR:
ก้อง[adv.] (kǿng) EN: resoundingly ; resonantly FR: retentissant ; résonnant
กระฉ่อน[adj.] (krachǿn) EN: reverberating ; resounding ; spreading far and wide ; widely known ; notorious FR:
กระหึ่ม[adj.] (kraheum) EN: resounding , reverberating ; echoing ; roaring ; rumbling ; frightfully loud ; pealed ; humming FR:
เกริก[adj.] (kroēk) EN: resounding ; very loud ; very noisy FR:
นีรนาท[adv.] (nīranāt) EN: resoundingly FR:
สนั่น[adj.] (sanan) EN: loud ; reverberating ; resounding ; thunderous ; roaring FR: bruyant ; assourdissant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า resound
Back to top