ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*remittal*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น remittal, -remittal-

*remittal* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
remittal (n.) การให้อภัย See also: การยกโทษให้ Syn. remission
English-Thai: HOPE Dictionary
remittal(รีมิท'เทิล) n. = remission (ดู)

*remittal* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erlassung {f}remittal

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *remittal*
Back to top