ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*remission*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น remission, -remission-

*remission* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
remission (n.) การผ่อนคลาย See also: การบรรเทา Syn. abatement, lessening, release
English-Thai: HOPE Dictionary
remission(รีมิช'เชิน) n. การอภัยโทษ,การให้อภัย,การยกหนี้,การยกเว้นภาษี,การบรรเทา,การลดน้อยลง,การปลดหนี้, See also: remissive adj. remissiveness n., Syn. pardon,amnesty,abatement
English-Thai: Nontri Dictionary
remission(n) การลดหย่อน,การหลุดพ้น,การอภัยโทษ,การละเว้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
remission๑. การทุเลา, การสงบ๒. ระยะโรคทุเลา, ระยะโรคสงบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She was in remission a week before she died.เธอมีอาการแย่ลงหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่เธอจะเสียชีวิต
Well, certain things are in remission, mr.เมื่อถึงเวลาเราก็ต้องเปลี่ยนไปกันทุกคน
I want to clarify. There are some misconceptions about what remission signifies.มีความเข้าใจผิดบางอย่าง เกี่ยวกับอาการทุเลาลง
To classify someone as in remission, we only need to determine that the tumor hasn't grown.ซึ่งจำแนกประเภทจากผู้ป่วยที่อาการทุเลาลง เราต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่ให้เนื้องอกมีขนาดโตขึ้น
I've been in remission since the middle of august. But lily didn't come home till october.เขา้อภัยให้ฉันตั้งแต่กลางเดือนสิงหา แต่ลิลลี่ไม่ได้มาบ้านจนถึงตุลา
Then, by the almighty and merciful God, I grant you pardon, absolution and remission of your sins.ดังนั้น ด้วยอำนาจสิ่งศักสิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้า และความเมตตาของพ่อ พ่อยกโทษให้ลูก ยกโทษให้ ให้พ้นจากบาป และล้างบาปของลูก
We've achieved complete remission in patients with advanced metastatic cancer,เราสามารถบรรเทาอาการ ของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เนื้อร้ายแพร่กระจายไปทั่ว
That's in remission now.กับโรคไต นั่นคือการให้อภัยในขณะนี้
It went into remission when he was 12, but a few months ago he was diagnosed with stage 4 and he's been given 3 months to live.มันเริ่มบรรเทาลงตอนเขาอายุ 12 แต่เมื่อไม่กี่เดือนมานี้ เขาถูกตรวจพบว่าเป็นระยะที่ 4 และหมอบอกว่าเขาอยู่ได้อีก 3 เดือน
We prefer "in remission" but in layman's terms, yeah.เราขอพูดว่าเป็นระยะต้องระวัง แต่ถ้าพูดตามธรรมดาก็ใช่ครับ
The leukemia is still not in remission. It's not working.ลูคีเมียยังคงรักษาไม่ได้ มันไม่ได้ผล
What's wrong is that I came out of remission two weeks before my son was born.มีอะไรผิดปกติกับการที่ผมกลับมาเป็นใหม่ สองอาทิตย์ก่อนลูกชายผมเกิด

*remission* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
減免[げんめん, genmen] (n,vs) reduction and exemption (e.g. taxes); mitigation and remission (e.g. in criminal law); (P)

*remission* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การลดหนี้[n. exp.] (kān lot nī) EN: remission FR:
การลดโทษ[n. exp.] (kān lot thō) EN: remission FR:

*remission* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Remission {f} [med.]remission
Straferlass {m}remission of punishment

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *remission*
Back to top