ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

refreshment

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *refreshment*, -refreshment-

refreshment ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
refreshment (n.) เครื่องดื่มหรืออาหารที่ทำให้สดชื่น See also: สิ่งที่ทำให้สดชื่น, อาหารว่าง, เครื่องดื่มบำรุงกำลัง Syn. food and drink, stimulant
refreshment (n.) การทำให้สดชื่น Syn. relief, revival
English-Thai: HOPE Dictionary
refreshment(รีเฟรช'เมินทฺ) n. สิ่งที่ทำให้สดชื่นหรือกระปรี้กระเปร่า (โดยเฉพาะเครื่องดื่มหรือาหาร) การทำให้สดชื่นหรือกระปรี้กระเปร่า, Syn. food,drink,renewal
English-Thai: Nontri Dictionary
refreshment(n) เครื่องดื่ม,ความสดชื่น,ความกระปรี้กระเปร่า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความชุ่มชื่น (n.) refreshment See also: cheerfulness, delight, joyousness, invigorating, merriment Syn. ความสดชื่น Ops. ความสลดใจ, ความทุกข์ใจ
ความสดชื่น (n.) refreshment See also: cheerfulness, delight, joyousness, invigorating, merriment Ops. ความสลดใจ, ความทุกข์ใจ
ร้านขายเครื่องดื่ม (n.) refreshment stall See also: drinks stall
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
HOW DO YOU FEEL ABOUT THE REFRESHMENT COMMITTEE? WELL, THERE IS--THERE ISแล้วลูกคิดยังไงกับการดับกระหายให้คณะกรรมการชุดใหม่ละ / เอ่อ ผม...
You had left the refreshment stand in order to indulge in your customary preemptive pre-show urination.นายออกจากเคาน์เตอร์ขายของว่าง เพื่อไปปฏิบัติตามประเพณี ฉี่ก่อนหนังฉาย
Do you want a refreshment susie?เธอต้องการเครื่องดื่มไหม Susie?
refreshment while we wait?ทำให้สดชื่นหน่อย ระหว่างที่รอ
Great. Maybe we can follow this one up with a little dancing and refreshments!ที่ดี บางทีเราสามารถทำตามอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาพร้อมกับการเต้นและเครื่องดื่มเล็ก ๆ น้อย ๆ !
Cristo Lemonade Company was scheduled to deliver some refreshments to Big Jim that afternoon.บริษัท น้ำมะนาว คริสโท้ มีกำหนดการส่งเครื่องดื่ม ให้ บิ๊กจิม ในบ่ายวันนั้น
I'm busy. Refreshments.ฉันกำลังยุ่ง ขนของอยู่
Anyone in need of refreshments?ใครต้องการของว่างบ้าง
You watched and served refreshments.คุณแค่ดูและรับเค้ามาเลี้ยงเฉยๆ
Al Rose was very generous, he provided some refreshments for this occasion out of his own pocket.อัล โรสใจดีมาก เขาจัดหาเครื่องดื่มมาให้ เพื่อโอกาสนี้ โดยควักกระเป๋าเอง ขอบคุณครับ
Hey, Harold, thanks for getting the refreshments.เอาล่ะ กลับมาแล้ว คนต่อไป
Might we have some refreshments?มีอะไรให้ดื่มบ้างรึเปล่าเนี่ย?

refreshment ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
身心爽快[shēn xīn shuǎng kuài, ㄕㄣ ㄒㄧㄣ ㄕㄨㄤˇ ㄎㄨㄞˋ, 身心爽快] refreshment
小吃[xiǎo chī, ㄒㄧㄠˇ ㄔ, 小吃] snack; refreshments

refreshment ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
3時のおやつ;三時のおやつ;三時のお八つ[さんじのおやつ, sanjinooyatsu] (exp) afternoon refreshment; afternoon tea
お八つ(P);お八;御八つ[おやつ, oyatsu] (n) (1) (uk) between meal snack; (2) (See 八つ時) mid-afternoon (around 3 o'clock) snack; afternoon refreshment; afternoon tea; (P)
差し入れ;差入れ[さしいれ, sashiire] (n,vs) (1) insertion; letter drop; (2) things sent to a prisoner; (3) supply of provisions, refreshments, etc. to someone carrying out a task
粗菓[そか, soka] (n) (hum) refreshments (implied to be low-grade)

refreshment ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหารเครื่องดื่ม[n. exp.] (āhān khreūa) EN: refreshment FR:
อาหารว่าง[n. exp.] (āhānwāng) EN: snack ; light meal ; refreshment ; hors d'oeuvres ; appetizers FR: collation [f] ; repas léger [m]
เครื่องดื่ม[n.] (khreūangdeū) EN: beverage ; drink ; refreshment ; potation ; potable ; refresher FR: boisson [f] ; breuvage [m] ; rafraîchissement [m]
ความชุ่มชื่น[n.] (khwām chumc) EN: refreshment FR:
รับประทานอาหารว่าง[v. exp.] (rapprathān ) EN: have a snack ; have a light meal ; have a light refreshment FR:

refreshment ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erfrischungsraum {m}refreshment room

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า refreshment
Back to top